Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-19122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-19122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27195
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
«Μη κατηγορείτε τους
, συμβουλεύει
Π0λΙΤΙΚ0ύς ο
Πάπας
(σ.σ. Τρίτη) ΤΟΙς
οι
ΥΙΙΙ ιιι προβλήΙΙΙΙΤΙΙ ( τι; τοι ;
*ΙΙΙ οι ίδΙOΙ Την
ανέντιμα o-
ΊΙΙ
Π4)λΙΤΙΚή.
της θητείας του. προέβη
ΙΤ(5λΙΙΙ ΟΤΟ
Στις 7.500 ευρώ
το ακατάσχετο για
τους
λογαριασμούς
αγροτών
προς ψήφιση Βουλή η
για to ακατάσχετο στους λογαριασμούς
των αγροτών, με Πληροφορίες
το
Το του σύμφωνα μι
πληροφορίες. προβλέπεται να νίναι 7.500
ευρώ. Στο μεταξύ. την Πέμπτη θα γίνει η
συνάντηση του Α-
γροτική; Ανάπτυξης & Ξ¯Πλ
WEF: Σε 202
χρόνια θα
γεφυρωθεί το
μισθ0λ0ΥΙΚό
χάσμα ανδρών-
η φωνή των γυναικών Vil
τοι ;
τοι ; *ΙΙΙ
ΙΙΙΤΙΙΧξίρΙΙ"Ι,
έ*ΙΙιοη που "ήμερα(Ι .Ι . Τρίτη)
(WEF)
του ότι έχει σημειωθεί
Ελληνικό «χρυσό» στη χρήση
κάρτας ανά κάτοικο
ΤΙόν βλέπει την
ΥΙ(Ι ΤΙς
ΥΙΙΙ
η ΕΠΙ-
του με τι;
σύγχρονες
Την ΊΙΙ
Τ εκ .Ίώκνγιώτ Πλη-
Υ.ΙΙΙ
(ΤΠΕ)
ΊΙΙΙ ί(Ι ΤΟΙ, ; ΥΑΙΙ
τον χροβλΙ
TlOV
της Κεντριγής *ιιι Ανατολικής
Την POS
ΊΙΙ n με
Mastertard.
ΕιδιχότερΙΙ, συμχιράσμαια τη; έ-
ρει νας αναφάρεΤΙΙΙ η απλιττοίηση των
ΙδΙ0 ΑΤήΤξ:; ΥΙΙΙ
ΙΠΙΧΙΙφήαρων στην ΕλλΙλδα. ΕΆΙ
με Περσι-
T n τοι ; κιιτ(ι-
Ενα ΙΙΥόμη ενδιαφέρον (ΠατΙOΤΙ*ό στ0Ι
Πως η
Την
POS ΑΙΙΙ
POS ανά Ι ΙΣΙΙτομμύριο
(Τ).ΤΙψ; n Ι 3
*ιιι Τη;
Ztll ΕΠΙ-
τρέπει πλέον τι; ιιι
λΙήω της αυξημένης ζήτηση; από τη μεριά
των πελατών. την ώρα που το εξ αν
Πόμεγο αντίκτυπό
ποι. οι ΥΙΙΙ
Klll
χίτο πλείστο* παραδοσιακού-, τομτίς,
ΙΙΙ Τέ; ΤΟ-
Της ( Ιή 2ΙΙΙ
Της μετ«ποίηση; (ΙΙ.8%). Η Ελλάδα δΙΙ1
Οξ τις
Τη; ΠΟΥ ΤΟ
24) ΙΙ-
νήΖξΙ τον
Ινώ έπονται ο
Και ο τουρισμός (13.5%).
Ποιος θα πάρει από 70-210 ευρώ
επίδομα στέγασης;
στην ΤΙλΙ*ή τη δημοσίευση
της υπουργικής απόφασης, η οποία θα
τιι τοι ξΠΙ-
70
to ύψος του βοηθήματος.
Ακόμη ΥΙΙΙ Εντός τη; εβδομάδας
vt lll η ιττουργιγή ΙΙ1όφαιτη ΥΙΙΙ τον "(ΙΗο
ρισμά των κριτηρίων χορήγησης του επιδό
μΙΙΤΟ; to περί-
άτομα.
ΣΙΊ44.ονΙΙ ΙΙΙ πληροφορίες (ΙΆό το υπονρ
τα κριτήρια για τους
ξΚΤιμάΤΙΙΙ Ι$ΤΙ l]tl
το .μο“έλοο του μερίσματος.
Στην υπουργική ΙΙ1όφ<Ιαη θα ΛΙριλαμ-
βάνοντπι τόσο τισοδηματιχά, όσο χιιι
στοιχεία. εγώ δεν (Ιποχλείεται
Οπως έχει
να λαμβάνονται σοβαρά Ι ;τόψη ΟΙ
τραπεζικές χαταθέσεις.
Στο «σφυρί» Βραβεία Οσκαρ ΚαΙ
Χολιγουντιανά αναμνηστικά
ΟΙ δημοπρασίες βραβείων πολύ η ΑΚΙΙδη
μία Τεχνών "ιιι Επιστημών ότι πρέ1ΙΙ να *ιιι μην αγοράζονται.
ΕΥ" αγαλματίδιο όμως χοι λήΙΙηαε ένα άλλο
( ξ την (πο
TO ΤΙΙΙνίΙΙ; ΙΙΠέΙΠΤΙΙ0ξ ΤΟ
Agreement) 1947 με τον Γ>.ρέγχορι [Ιέ* οι σγηνοθρΙ ίΙΙ Ελί« Καζάν, έ-
V« φιλμ που ασχεί χριτιχή στις προχαιαλήψΙΙς της ΙΙμιρΙΜΙΙΪΙΥής κοινωνίας τον αντι,
TO ΥΙΙΙ Την τοι Ι 935, το
Mali01 VTl ( MulitlY ΟΛ the

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο