Πρωινή Κιλκίς


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς

Πρωινή Κιλκίς-20122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

is.gr
ΧΡΟΝΙΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο v. Κιλκίς Y
Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 - έτος 190 - αρ. φύλλου 4774 - 0,50 ευρώ
Δρόμος εισόδου Κιλκίς:
Άργησε αλλά είναι είσοδος ευρωπαϊκής πόλης
Ι. V" Ναι. T ΤΟΙ] Τόπο V Κ(ΙΙ
τούντος του Σεβιιομιώτιιτου κ. Εμμανουήλ.
Ναι.
O λ lTTtlV ΚΟΙ θα
Αλλά ΙΠΙΤέλ0Ιι; ΤΟ Πόλης.
Χθες το μεΙ)ΙΙΙΙέΏΙ, Τετάρτη 19 έγιναν και τα επίσημα από Τον Πε-
σοιμε στο αυριανό μας φύλλο.
ΟΙ ΚΛΚΙΣΙΩΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
σε.λί&Ι 9
Σήμερα η εξόφληση της ενιαίας
Την Παρασκευή η εξισωτική
3
Βραβεύον-
ται από τον
ΣΕΓΑΣ οι
σημαιοφό-
ροι του Κιλ-
κισσιώτικου
Στίβου
Στα Πανελ-
λήνια πρω-
ταθλήματα
και στις διε-
θνείς συμ-
μετοχές
τι ισχύει με το
νέο ακατάσχετο
λογαριασμό
των αγροτών
Στον Λάζαρο
Ευθυμιάδη η
πρωτοβουλία
για συριρό-
τηση συνδυα-
σμού στην
Παιονία
Ανακοί-
υποψη-
φιότητας
με την
ΕΝΩ-
ΤΙΚΗ
ΔΥΝΑΜΗ ΚΙΛΚΙΣ της Άννας
Αναγόρευση του Δήμου Παι-
ονίας σε εταίρο του Ιδρύματος
«Ελευθέριος Βενιζέλος» 7

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο