Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-21032019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΟΙΗ:ΑΙΙ0β0Πήμίος
εβήοιιήΟοςοτιιν
έφεσιιγιοιιινιιοινή
υποβιβασμού!
ΣΕ * 29
Κρήτη
MEA
ΑΡΙΘΜOΣΦΥΛΛOΥ 5585 ΤΙΜΗ 1 C ΠΕΜΠΤΗ21 ΜΑΡΤΙOΥ 2019 www.neakriti.gr
Ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
Με την Κρήτη
στο επίκεντρο
Tiirkiye ye karsl ίίςΙίί ittifak! Cirit e
israil radarl
000
Το δημοσίευμα της ηλεκιρονικής έκδοσης της σχετικά με τηνε-γκαιά-
ο:Ταραντάρ που πρόκειταιναεγκαΐασταθούνστοόρος
ΖήροςπροκαλούνέντονηενόχλησητηςΤουρκίας
καθώςενισχύεταιο"άξοναζ Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου
σιαση ραντάρ σιην Ιφήιη.
Κμήιη:Αιπήείνοι
"Δύναμη Καθαριότητα 21
Συνεχίζεται Προβληματισμός
π Vto” εικονο
ηδιάλυσιιέφυγε γιατηναποκομιδή
ΙΙΙ //
καιοΓιάννης των απορριμμάτων
στοΗράκλειο Ι
Τσαπάκης
ΣΕΛ 2
Σητεία
Σοκ απότονθάνατο
17χρονου,πουαιιτΦ
πυροβολήθηκε με το
όπλο του πατέρα του

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο