Φως των σπορ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φως των σπορ για την 22-11-2020

Φως των σπορ-22112020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φως των σπορ πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Φως των σπορ

Οπισθόφυλλο Φως των σπορ-22112020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

AA TYPO: EKAnph vikn TOu OAuumiaKoú OTO VTEPHmi pE TOV TAO, Xdpn oE yKOA TOU opTOUvn oTO 21 1-0 löputnG: O. NIKondlon Exbórpia: Mapia Naxokaidou KYAKH 2 NOEMPOY 200A. 1730 www.tosonline.gr loAù KaAoi oTO mpwTO JHÉpOc ot lepawTEG, avwTEpol Ol npáoivoi oTmv ertaváann E onoubaisç sUKaipieç anó XaTnyioBávn, MaxtVTa Kai KapAiToC yia va ioopapioouv D2AAHOINO TOU PymKe To piOo, aAAa. apă tic HEyáksc anoudisc, o NeupaniTEC KUpiápxnoav oTO npTO 45ACTTO KaI utopouoay rEpioooTepa ykoA 2T0 oEUTEpO n Ouooa TouMaprvc OEAEH ATOnYO wAOE 4 yuakden Tou KO Tou KOTTA XAAEMOY EA. 16 pdpei o XPHETOE METAldRI oA3 Ortoioc oßdra, naip e OKDAo KaI KOUwdra Miooc OAU KatrxoV FOU Ma6ld npn vi ro sixav 6e5ouévo Ot Nopßnyol yia MTrOPKAN Kávaue 35 rtoAU KaAá AsrtTd To onpavT KANA dPEAT uE Tou XPHETOY METTAIH orL 16 siR oEA. 2,4 ME TO Egi o lpouneEag! Maróápa oTo NEpioTEpI 2-2 orO TOwTBAnuC. KepioE HAEK nEpinaro oTo Aypivio 87-66 Tov Xapikao Tpxoúrnn XEA. 13 oe 1o4pieueC HE névaATI TOU Mavouoou (37, 72) pap oANAI IRL AROTOO O VARSaTn igoaAIa OTn Aauia (2-2)! 1EA. 5

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο