Μπαμ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μπαμ για την 22-11-2020

Μπαμ-22112020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μπαμ πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Μπαμ

Οπισθόφυλλο Μπαμ-22112020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

2EN. KYPIAKH 22 NOEMBPIOY 2020 AP. OYAMOY 167 LATPIKO ENOETO 28 oEA1ÖEC YTEIA OAEG OL EEEAÍEELG VIa tnv navonuia Kai ta vEa EUpOAIa. OEuata kat ElOndEig ano tov xupo tnç Enigtnunç YTO PEIIOPTAZ 2€ protoselidae timerc eportaz.gr press @empam.gr Eva (&gavdnukö) 24wpo 201LEYEV Ov 20uk to Ic COvID-19 OTO OTpatnyeio Tns IXVNAáTnons Autoyia tnç «M» ota áôuta tnç NoAtıKńç Npootadiaç nou AEItoupyeí o «eyKÉpaloç yia tov EvToniouó ni6av@v KpoUOuáTV KOpúvoiou. Ta npódúwna niow anó ta tnAEpUVa 2EA1EAS LOCKDOWN Libra Gate: Aywyń-«Bóyßa» EundÉKEI TOv tÉuÇ NpwdUnoupyó H nepounvía opóonioO tng 17ng AeKETBOiou 0 TYILPA TON AABYPINO0 TOU EpOTAIOTn KATO o riQProZ AOroOETHE KATHTOPEITAI OTI E=ATOPAZE AZYAIA AIOPTANONONTAZ OMIAIA ME TON NPOEAPO TOY ZYPIZA NAKORO IMIT lo oxeoio tns kupepvnons yiaOtd otàoia. Ti da yivet ue ta oxoleia, TnposNenetai yia tnv eotiaon. «TON KAAEZE NA MIAHEEI ETO EYNEAPIO THE CONCORDIA TIA NA AnOzYPOEI H EPEYNA» ANADEPEI o NPOHN ANTIMPOEAPOZ TOY OMIAOY ETIBEN MNPoYKZ NTPONH To KOpovonápti TOU KUpÍoU IIpoéöpou! nOz MHKE TO UYTEIO TO ZKANAANO ME THN NEIPAIOI META ATnO ENTOAH TOY MANATTEAOioYAoY ITH AIABOHTH TOYAOYNAKH Ti i in hging Ln ial over in Crece. Sonty aher the S e YNOAOZ KYPIQN 2YNENTEYEH Mou zmve m apyapita TOU IKn Oeodwpáxn va OndoW tnY Kapavuiva yia va Bpdôu» AIKHFOPIKOE EYAMOroEA TiAkeo 19xpovos Xráêns, ovE otepos escort otnv EAMáőa. y1a ro lockdown kai tis «TTLEOEIS» aro KupiouS KaI KupieS. AEV EXOREua, neiváo Ka KpvovO.l1 AeeL yia tOV TaTE pa rns xai yiati zhrnoe ponteia 0OKúpOVtas to navEAAnvio. Tn vixta nov n xopa Gpnvovoe 72 vExpoùs anð tov poviKO o, O A Beppeoos Yioptaze ta yevetnia TOU HE OaunavIEs ota ypacoeia tou AIKn yopixou 2UAAOyou ABnvov. EAd EKEAETOI ETIE NTOYAAIIEE THE ETIITPOIHE KEOAMAIATOPAE N

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο