Το Βήμα Κυρ.


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Βήμα Κυρ. για την 22-11-2020

Το Βήμα Κυρ.-22112020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Βήμα Κυρ. πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Το Βήμα Κυρ.

Οπισθόφυλλο Το Βήμα Κυρ.-22112020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

AOnOONIE noY Ant-stres EYTKAONIEAN TON KOEMO INANaO KAI AAMAEAN THN nOPEIA NANAHNIE THE NATKOIMIAI IETOPIAE protoselidaefimeridon.gr 0 BHMA 1APYTHE: AHMHTPIOE AMIPAKH 0922) EPIONO2 B *ETO 47 Apié. OYKA, Agxinnou rwoo. Ovnouoy or AvOTON 9 1O BHMA EROOTS ANEE O iMH DYAOY C4,25 THY KKYPIAKHY A EKAOEH O1 10 HMEPE IOY BA EYNTAPAEOYN THN EMAAA B TO EAIIAODOPO MHNYMAA TON NOEHAEYTPION Ovapopéç, ónoaç Kat o cKóVE nou uaç épxova ano y KevpIK Maxebovia Kat moeoodAta evat akKpog avmou XrKEG, unv apmvoVtaç qupuso AMeG ya nv evtaon Kat to fatoç H avouEvou. XOKapiotukh n Katáoraon oe Bópeta EAdba Kau Beooakia lo Kokó Kai To KOKÓ OEVÓpIO YIa nv nopeio nç navongiaç Aoageç noteE Ba yivei n úpan tou lockdown LUVGNKEÇ EKTOKTng avayKnÇ Ota voooKOIEId nApáua, n Bépoia, n E6eooa, n Aptöaia, ta Itavvoá, to Kul- Kic, n Kauepivn kat anó KoVTd nAápioa, o BoAoç Ka ot Aouéç nókeuç TOU BEooakukoo EYNEXEIA ZTH ZEAIAA AZ MAPOA KAITIANIAR, MAPIA ANTONAAOY, 8. . AMTPOROYAOL, ANNA TOYOAEPH, SEDAOPA N. TEOAR, 8. HMOnOYAOL, ., aMHTPOMOROAOL, TEIAET A6, 8-10, 12,14, SCIENCE &-5 OAo TO GxÉTIO YIa Ta €32 SIG. TOU Tausfou Avákauuuns Oi15 peTapputloEIS TIOU Ga aAMäčoUV TN ZWN Las Ta épya nou Ga xpnuaToBOTn@oúv, oi ópoi Tnç EE KaI OI mpOKAñoEıç Tnç xpaç > MeyăAn eUKaipia yia tn bepaneia tns oikovojuIKns Kplons TTOU TTPOKÄAeoe n mavònuia > Ilpáovn avåTtučn, ynpiakós HETaoxnuatioyós, ataoxôAnon - dEžiÓTnTes - KOIVOVIKÁ ouvOxi, iðNOTIKĖS ETEvöủoEIS - avaðiàp8pworn tns olkovouias o14 otpatnyıkoi tuAÓves> EtðKó Båpos öivetai otn othpien tou EZY> To Kanokaipı tou 2021 n npokataßoAn tav 2 8i0. eupo> ZkAnpô nazapi otis BpužEAMes ya va kaupdoúv o1 avtippñoeis TtOU TnpoßáAMouv IloAovia kai Ouyyapta AHMHTPA KPOYETAMH, TANIA MROZANINOY, KOLTAE TZAOYEHI, IEAIAEE A6,29, 32-5 «0EYTONO» ITHN ATOPA EPTAZIAE ME AY=HZH MIZOON- MEINEH EITOOPON ARAAHT TA EEOnAIETIKA MY2TIKA TON TOYPKON MHN NEPIMENEIE NAP TA OA TNPA! ErTYHEH XAMHAOTEPHE MediaMarkt TIMHE BLACK AFTEROI AN. ABANAEOROYAOE, TENAET AZD-21 YNENTEYEN Ntivué Epuunov «loo nio (ptxÓç EIVaI KOveiç TÓOO nio EKTEBeiuÉVOS EIVOi Otnv aoBevela» anó ta Euipáta Unpizouv EXMába AuuvTIKN OUVEpyagia KOl EnevouoeIS Eoworpépei0 Ui apxnyiké puhobokieç Moßépõou ta nóóia, o Mnávte aváBouv ava (potieç oto KINAA Auxaopéveç HNA 0 lpaun orukúvEI FRIDAY OXEOIaZEI e2901/20RO Uy Eopevi nuEpa clapyop/an tou tDU rPHIOPHE MEBEE 1-2 PAFNA TEPANTONH, EEA. A24-27 IEA UT2TAAAH TEIAA ATPOT NEE ENOXET TEAIAEZ 1-2 LENIAA AI9

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο