Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-22122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-22122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 - ΚΥΡΙΑΚΗ 23 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27198
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Εξτρα 289 εκ.
ευρώ στην Ελλάδα
για τις
μεταναστευτικές
πιέσεις
305 εκατ. ευρώ Ηράτη μέλη που βρί
πίεση για την στήρι
ξή τους στο μεταναστευτική και δΙ0
ΧΙίριοη των χορηγεί η Επιτρο-
"ή. χορηγούνται στην Ελ-
289 εκατ. Ιταλία 5.3
ευρώ, στην Κύπρο 3.1 *ιιι
6.8
Σύμφωνα μν της Επιτρο-
στηρίξει τις προσπάθειες
Εξι συνεχόμενα
τρίμηνα ανάπτυξης
διαπιστώνει το
Ελληνικό
Δημοσιονομικό
Συμβούλιο
Σιη εχίζεΤΙΙΙ η της
ΤΟΙ ΤΟ
τρίτο τρίμηνο τον 2018 δΙΙΙΠΙΙ“ώνΙΙ to
τοι τι;
τοι
ου, που συνεδριάζει υπό την προεδρεία
3
ΟΤΙ n
Οι Πρόεδροι
Δημοκρατίας και
Βουλής στηρίΖουν
τους ασυνόδευτους
πρόσφυγες
ασυνόδευτους
ΙΙφιτες, παιδιά υπό εμπόλεμες περιοχές
ποι. βρεθεί οτιι
Τ« προσφΙΤόπουλ(Ι υποδέχθηκαν o
[Ιρόεδρος της Δημοκρατίας. Προκόπης
Υ.Ος Ο MSTllVtl-
ΠΟλΙΤΙ7ή;, ξ-
νώ στην εκδήλωση παρέστη
2
Υ.ΙΙΙ ο Ευρωπαίος επίτροπος
Στενότερη συνεργασία Ελλάδας-
Σερβίας με τη συμφωνία
των Πρεσπών
*ιιι το
Υ ΙΙΙ ΤΙ;
ΧΙήρε;. Πιστεύω στο όραμα
της
ΠΤΙΥ.ή ΤΙ;
η περιοχή μας. Μετά την
νης Συμφωνίας
Πρεσπών (Ι.1ό Κοινο
ΊΙΙ;
Ελλάδας "ΓΔΙ ,Ι) θα προ-
χοιρήαονμε σε τριμερή
γ ιιι την αταβάθμιση του
Πειραιά. της Θεσσαλονίκης.
του Βελιγραδίου ως διαμετα-
Υ.0ΙΙΙΙ ΤΙ2ών *ιιι μιτά
να προχωρήσουμε στο ιτύΙΙ%Ιύ
νο οικονομικής συνεργασίας
μετΙΙξΙ *ιιι Σερβί-
Τόνισε ο
χ. ΤΙ".1φΙΙ, .
Αλ. Τσίπρας . Βασιζόμαστε
ΊΙΙ v« μετατρέψουμε τη ουμπάθεια
Κατά τη διάρκεια
χού) σε πράξεις. Πρέπνι δώσουμε θν
προοπτική *ιιι ΙΙΙ αριονηΙ)0Ιίμτ αν η
το 20
πολιτική της αδράνειας μπορεί να
βοι;λΙ0
χρο0χτική,
στο Βελιγράδι. ο Ελληνα; πρωθυπουργός
η πολυδιάστατη Ι ξιοτνριχή
ΑλΙξης Τσίπρας
πολιτική μπορεί ντι δώσει προοπτική. νια
μας Βαλκάνια είναι οικονομιγά ζωτι
"t ένα όραμα συνευγα
ειρήνης, ευημερίας
ότι οι ισχυρές διπλωματι-
Σέ; μας σχέσεις έχουν ενισχυθεί αχόμη
πιρισσάτερο το τελευταίο διάστημα. Εί
ναι η τρίτη φορά που επισκέπτομαι το Βε
λιγνάδΙ. οι λαοί μα; διαπνέονται από αι-
ΙΠ3Ιί!ΙΙΙΤΙΙ τοι
πολύ 2
ΣΕΒ: Στο 13% οι συνολικές επενδύσεις στη χώρα
Μετά το 2017 κοι το 2018
(+2%), το 2019 θα η τρίτη
μένη ανά.ΤΤΙ ξης, με ρυθμό 2% έ";
Της
Τά τοι A.
οι ΥΙΟ Τη
με τοι ; v"
ΤΟΙ ΤΟΙς
ρυθμούς ανάπτυξης στις οι«ονομί
ΕΕ.28.
ξ.ΤΙφΤΙιμ(ΙίνξΙ Ο ΟΤΟ
ΥΙΙΙ ΤΟ
μενο οπισθοχώρησης. 0.10); ΙΙΥΙΙφέρει, ε-
οικονομικά Ι]εμελΙώδη μεγέθη εξε-
n 711-
υνί)-
Ίξ ΙΚΊΙΤΙ$ ΚΙΙΙ
n (Ινι-
fiVlll
σ ΣΕΒ, μια
χρονιά που θα "Ι1μΙΙδευτεί τοιηη(ίΧΙΙΠον Π-
Κ(ΙΙ,
ΙΙΙ(Ι ΙΙΥΙΙΙΙέ-
τοηση (Πι; αρχές τοι η Βουλή
δεν δυνατόν ΥΙΙ
δρο της Δημογρατία;. O ε Αλογικό; κύκλος
εΙΑ αι σημαντικός παράγοντας στη διαμόρ
τοι οικονομικού κλίματος. Αφενός
η τάση η δημικ1ιονο
ΥΙΙ de
facto επεχτατιχή, μέσω
«Ενωτική σύνοδος» με ιερές διαφωνίες
στο Κίεβο
Το ένωσε Τις τοι με Πον διώ
την εκκλησία στην ο πατριάρχης Μόσχας ΗΙΙΙ των Ρω-
σιών Κύριλλος, ΙΙ ναφενόμιινο; στην "ενωτική που (>δήγησε στη δημιουιηί0
τη; οχισμΙΙΤΙ ής "ιι (ΙΙ Τοκέ4αλΙΙς Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας.
Το ο ηγέτη; του, Πατριάρχης Βαρθο)χηΙΙΙίο;, έ-
τις δυνάμεις τους μι που διώκουν την εκγλησι (Ι στην ()υ
2
δήλωσε ο πατριάρχης Μόσχας και των ΡιοινΙ4όν Κύριλλος,

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο