Ταχυδρόμος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ταχυδρόμος για την 23-02-2021

Ταχυδρόμος-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ταχυδρόμος πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ταχυδρόμος

Οπισθόφυλλο Ταχυδρόμος-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

TAXYAPOMOZ 105 XPONIA AKAGHMEPINH EOHMEPIAA THZ MATNH2IA TPITH 23 DEBPOYAPIOY 2021 19l6-202 AMEEANOPO2 MEPOZ (1891-1964)e Apb. DMMou 4592 KOAIKOL: 7609 www.taxydromos.gr OPHNOZ TIA TON TAAAIMAXO NosozOAIPIETH O KOLTAT OIKONOMIAHE 2TON TAXYAPOMO TON IPOEKoNIEMO MEAPAZH Eill 78 XPONIA! TA THNEAA TOY OYPANOY oriloProz NANAZ lo paNpoßionTpO EAOC OT Na noia a wmy00protosellidaefimeridon.g Lpvves e Ruwpóc 1EA 7 2TON ANAKPITH EKAOOHKE ENTAAMA EYAMHUHE ANO TON ANAKPITH BOAOY Ynó8eon ppiknç HE anónEIpEs BaouoÚ O iaptupieES nou «Kaive TOV iyvaòN Nróguvo» EžENikzuN aTow xiapo woocéuvoc yaa Baaouó ND Ztrn AiKaiooUvIn oònyeitaI o EdIÁATNS, nou Siowve veEapr\ LETaIVáOTpIa otn õouý dIoEEvíaç otov MóZa anó tov fôio TOv aÚŽuyó tYs 2E OUyKAoviotuKÉç AEntoyÉpEIEÇ KtÉANEE N npOKaTapKTIKr) EžETaON O mw udK0cOn 2. 16-17 BONOL O n aRICOUVI naipvei n KaTUVyENIa pinns ATM a. EnpónerO Va 1akanoonun au oron an TOC Buua ouVEXOUS KaKonoínonç KaI TO XEIpÓrepo enaveiAnuué vOv anonepv aouou ano Tov ioio TOW OUUYO Tng.1EA S Makpaivel uaikalspica Aiota KOpOvoio TA MEAH TOY AIOIKHTTKOY 2YMBOYAIOY Tpeiç aNog ArNOLTOI TPOE TO IAPON O1 PATE wonin tnibn EA EnIOETH EMnPHEMOY ETIAOTHEH IE AYO ATM TPANEZON ITON BOAO Apxioe xte TOngoypa Kanouv oe anokoyia Tov ÖIEUBUVTI TOU Inpokoueiou yia Touç EuBoAIaouoúçereacopko uó a mpowdkco upd XE nápn ckEARn O ÉpCUNE anó Tnv Ynoõeúéuvon Aopúkzus Bólov EA 7 Ouoduviy anobaon va unv npoxuproei OE Kaiia evtpyeia xuypiç va Eival dE yvo Tou . eNaVIKÖ TOV punoupyó Avánnlnc,. 0a cnoxu9si uE ANEBIOTE 0 AAAM ZEPTIQTHE, ENAE Ano TOYZ I0 ANOYZ EMnoPoYZZTON BOMO EA NEA OPIKH ZTH EKIABO: EAETAN ZKYAAKI E XOAHNA KAI TO ETINIEAN EAT EkEOW opouc, Eu nG TEA * SET ABHNA sTYLAS BOAOE 499€ SPA AAPIZA AA 1: EPMOY 21 ME KIMDNO, I. 24210 76310 :STOCK HOUSE: APATATZANIOY9, ALPO Srodual T. 24210 76310 VTOKG DooGaóra Auufvoc Bóaou Ktioso IATONE

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο