Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών για την 23-02-2021

Δημοπρασιών-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

EDHMEPIZ AHMOIPAZIQN & IIAEIZTHPIAZMQN HMEPHZIANPQINH OIKONOMIKH ETOZ IAPYZENZ 1929 protoselidaerimertaogTPITH 23 ¢EBPOYAPIOY 2021 www.dimoprasion.gr email:dimonews@ dimoprasion.gr Tn. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Tip 0,60 EYP Tpapeía Epp. Mnevá«n 10 A0iva T.K. 10564 AP. YANOY 27734 Tzóvoov: «llóte Xtíoipo apopoàóyntou uE xáptives anoðeí§eiş ovo áv6ponoi Ga nopouv va gUvavtn8oúv ka1 va miovv Évav EvoEXOHEvO va yivovv T Eupaoeis oro opio tov S0e Tov ELGOOnLatoS Ya Kape pazi» leoteeaotnta rms xußeevnans atote AEL v ETGteeyovy ta Taioia ta ozo Eia jáoet evóg TQoaExTxot ozeðíov 10 Aápoons tov Tepioguotxúv juÉrguv ko *vtoY, Tov Eyovy teei dt - vwot éroec 2020, ônàadrí 17, 85 A 2, 53 yia ta EOoorjjueTa TOU ba onkobouv Otis PEtivES On A00ENS. 269 A ionuias tov véou xopovoiot, 3 3 7,85 A EioayyeÀıkn EpEUVa yia EpmdOK ovyKEKpiuévns MKO otnv 6,3 A 2E 0,Tt agoga ta teu TIÒNJuíag toU vEoV XO80votov, 4, 53 A --- TEl ve oEt RIVELG, 0T0S El- TE, ELVL Ts ba cavtueto- 34, E1 5, 77 5,77 65, 52 18,92 18,92 83 A TIOTOUY T E00O TOv TO- woiroe. Ta Oxoia e ivas a- popoo oynta. lgóoteoe, oVTa OTOY ANTT, oTi n ETiOTOE TTEC TOoutapom oEV TOTEAEL ogokoyixo EGo- 1 vnófeon Aryváôn Néo avetga oLzoðounons tov aqogo TEAElO. llagákiqha, dev 8a qopokoyeítas yo otog tlTE, ueou oE Kábe xga ri Eviogvom enágyeL n omjue íwon ótu dEv ogoMoyt 1y Tupéujaoy rng Exoayekiag Too xUAROUY OnuoGLEData xaL xatayyeARG oitovrai xau ot axodeizeiş thneouss Beo 0vvIS 0iATUS E ETenta, eqógov EXEiVEG XaTaTebovv TAOKNS Aogv l5evug Tny Egogta, egEtage to oiz0ouzu Et aviiizev goaqiyev OTnv vTóteon tov TeoxataßoNS O avTAnOoTms vTovgros OizovouzOv èódopog 2xukazáxns áqnoe avorXTÓ TO 2 rapioTEi aF Fvee 204 ETEYyEhqucetíES Ba eívau A eA7vað, tny Tepíoðo 2017. oiorauévms ms Eioayyehias Tlgoto0LzOV W 3 Ze noia ndikía avantúo0ovIal KanÚtEpa ta avtIOÓpara npiv n 2n 86on eu6odíou OiKoyeveiakó 6íka1o: Ti aÀàázei yia TOUS diazevyuÉvovs yoveíş llooootó áve tov 90% Tov eußoku OTOIxEio6ETEITai n abévtev e nžuxía 25-67 érn magáyei e Katayyeàía tov Biaouoú ótav ExoUv napéadei xpóvia anó tnv 1Éheon Tng ovOETgotU vtioeuuta evevtt Tov o poO TOY Etageto izer BioNTech, deizvouv ta xgoxataRtIXU u Torekkouara gekérns TOUg EKIIA ya Ty aváaruğn zgooturevTIxÖV eğovdETe gTXOv avTiGouatev ge duagogES Kaivoróueg diarağeig 7a tny re0 Aom. róte ba elgujavetcu Axauoov Taia tov avijkixov xauduov órav o ovelg aTogagigovy va oLaoTaooUY rov lagaAA, TO Vouooyeðuo TpoßAETEL vauoegovera to xegáikauo exeivo tou va trioE Ty yvójun tov zuð1oi, evo o Oxoyeveaxov Axaiov TOv agogá tis UToBEGELS OUOyEvELOU dIXtiov Ba Ex- EdE 0vEev xal tEXvO. o Ev AOY voooxeoto evcjuevett t 2otooet ue0 OrO ETOuEvo vtovgyizo upoio EXTOS (LTQO0Tto. pougo Evuvti toU 10v To aúvoio oyedóv tuv EupoMaotEVTOV OLxagovtau TMEOV HOVo to OIZaoTes oL o O rvearóş TOVIXOÀŐYog xat duxnr6 0E vTjv Tyy nduzj ouáda Tagáyei to- eog tov 257ROvOU NXO . ToU XaTtebeue A ykoS TiAorg tpootteetik tEO iyvon yia piagpó xutá tov Anjten Ete DotX avtoeto et oEt AUyváðn, Tiávvns Bazo5, eğn7eí zós en oonm tou eupoiO. 2e AKIE HE yukt TOQEí va uTodEZbeí o Baouóg axóun TEE Tov 85 ETov TO TOGOTo tOw Eujo *L ueta ato OEXUETLE O puouóg Eiv Éva ÉYRANue ue vðuceí- avTLOta évevt tou o SARS. Tegeg anoðELKTUZËS dUxOÀÍE G» o70MáĻer oto Sputnik o yvooróg ToIVIzOÀÓYog zu apu ztL Tgoyoauuceta eTuopgo0ns CtO y Euvz 2X014 AUXaotizOv Aetovg 2pgova uE TO VOLOOyEDLO, ELOCyeta ya ngtiy gopá n vxoyoÉoom tov yoviy Aeyua otO vouOgytduo avagéoera AuobEVTON zoU Rugáyovv ežovdere po v oogetyouv d@Xuá at bcueooußn apdgo 5) óru xtte anóqaam tov yovéov CoV-2 ow anó m OEvTEpm dóom rou Eg xrterge govV JuE tov tpoTO aUTO va Poovv OTo Ovgéoov rOU Tudioú. Xe AM2 ouv ta eußóhua ton Aryváðn, Tuvvns Bkáyo5, «dev ov TE EAEÉTaL EvóTIOY xOLVOÚ, OE xOLV BEa, vaVTI TOU SARS-CoV-2 xau n drdgneiá m TOTEAEE OuvTIZO EQEevjtixo EpoTjuce TuyzooS. 2tm zgt as uEXet Ottyns tHpo OVTal UYeiovoul- 0N KAL CUToua avo tOY 70 E-ABN 2 www.Cimoprasion.gr xheLOTÉS TogtE g». TEN

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο