Ελευθερία Καλ.


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία Καλ. για την 23-02-2021

Ελευθερία Καλ.-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία Καλ. πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ελευθερία Καλ.

Οπισθόφυλλο Ελευθερία Καλ.-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

nt. 2721021421, email: eletkimdgmail.com Ap. puniou 12979- Tun 11 EAEVOPIA Eniorpopn unonpounoecog avéaroniosccOvn 27 Mapriou tuhná a cxioyéc unç Eno Tpicn 23 D6Bpouapíou 2021 ine.g www.eleftherian Onw é6eike o 61axeipiouKóç éñeyxos otn AEYAK Appo Koivh 6páan yia unóyeia 6ikTWa Napátuneç nînpwuÉS enidopárwv oe oteñÉxn Anaeitoi va oxotapiot EOUOIDOOUEI O AEDAHE va óu snopanzouv to 6iUO, axeipiotKOS EreyXOS npuypuco AYA Menmvioc DovoMónc Kou va npoopcuye apuoo aE In 012dre ro 2020. ooióKoc (auvtogo6ouienKE OTO tEloç tou 2020) aa p tnc o apuoóutos to HOt0pe nç Ko tO X 06vxOc nou anopóaoE To A.E. mc enxeipnonc KaI áñño 4 epyočóuevo anó to 2012 uéxpI KaI oU 25 avouapiou, Kata nifeioynpia, uEtÓ anó nv nepovń xpoiá. To ouvoiiKó nooó nou Bc- nunoyExonoinon tuw 6acmiav Eoynan tou yEvIKOU Gcueuvuh Maátn Baor apcita anó unv EnGÍpnan óu Natcsrhenke no- na vou oogheic oihó Redon, npoKimenKE anó to enibqua iootoyojuoó párun yia o ouywexpivo enióoua civa HÓnoe uOU nou Enaipvav o GieuBUvtñç nç OiKoVoLIKÍnG 6EKÓŐEÇ XirháöEç EupŮ. EA. 4 ZEAIAA 2 45 EK. EUpa) EXOOGV TAPAAOEHKE H MEAETH OI jEOonvIGKÉÇ ENKEpnoeiç Katarluuiatv Kal Eou0Ong ZENIA 22 PEA NEAOno O TEPIOEPEAKH ENOTHIA MEZEHNIAZ apáotaon KIKn uEtauóppoon TOu AroKnunpioU 6iauaptuplaç tov EDIKEUJEVv yiatpov 3EAIAAS NIKAE ED OAHE THE YAHE EKTóS TausioU Avátutn afintiKá Ka avtunñnyuupIKá Ynápxei oKoniuórnta Nepó yia otnv unó6EoN tn Mavn kai Evnuépoon Acßevtákn tnç MiKp Yia yia avánniaon g niateiaç Tapyañiávov Mavtiveia Japouria 1EAIA 4 2ENIAA 20 AMANTHEH ETAĪKOYPA EE XPYZOMAAMH neuromedica by Dr, A. Androulis Advanced Neuro, Brain Ap. AvbpouAńs Ax. AvTúvIos Aeubuvrhs Neupoxapoupyhs Metropolitan General Aouvaiia napéußaon YIa ayporKa 6ávaia Xapftonç: Aváyn yia oyxpovn Ev6o0 HonINh & PoyunouKh 9ApOtou évous 65 NEUpoxEipoupy n nepidoótepa eyußorñiaotiKá KEVTpa otn Meoonvia 2721181395 Tnovouihs Tthins&nepgcpixav NEpo ZENBA 11 theneuromedicace nter Bgmail.com

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο