Ελευθερία Λάρισσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία Λάρισσας για την 23-02-2021

Ελευθερία Λάρισσας-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία Λάρισσας πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ελευθερία Λάρισσας

Οπισθόφυλλο Ελευθερία Λάρισσας-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

EAEYOEPIA TPITH 23 OEBPOYAPIOY 2021 www.eleftheria.gr noruxapnou 2yupvns, Iopyois oos dertheria newspaper email: infoeeleftherña.g Avatorih: 07:12 - Aüon: 18:16 HAPXAIOTEPH KAOHMEPINH EOHMEPIAA THE AAPIZAZ SSN 1105-6371 / KOa. 1852 AP. OYNMOY: 34.741/TIMH: 0,50 AHMOZ ATIAZ AMNEAIA ZÚotnua tnAeeléyxou Oto SiKTuo UopEUONn loAITIOTIKó KEVpo TO AngoTKó oxoAEÍO Ynoypápetai n aùußaon tou épyou anó tov leppepeiápxn AEYA Ayás. To Zuatnya Inneeney O nepipepexápxns ecoooiias Kúotas Ayo ünoñoyiouoú 1.767.768 Eupú. To épyo nE mc 10 EnOuevo bróotna NpopuAaKioTÉOI ou Súo yia KAonés TnñexEIOIOuoi vo eneyxOu, anoterñetai anó tov upiotóuEvO KEVTpIKó 2Tatuo EfeyxOU (R2E), o onoios BpioKEtO EYKOTEOJEvos ota Ypoped this aETA ME poids, onv Kato 20thpitod. N.7 tn oúuBaon tou épyou «Enéxtaon Zuoh atos TnieErEYxOU TniExEipiouoú EĘwtE EyKatóotaan Kai bEon OE nEtOupyO OU >ME xpnjatoboTnon anó to LEADER TNÇ lepipepEiaç otnyatos autouauguou, tnfEErleyxou KaI tnfexEipiouou tov avtrliootaoi@v, YE- pnoz@v Kal oEçagEvov TOpEUons tns O nepipepaidpxns ecooarlias Kootas Ayopaotós éőwoE tnv EyKpion yia tn onuonpatnon tou EpYoU «AVaniaon tou ld- raiou anuoUIKOU LXOrfEioU ths T.K. Aunerlias Kai Enavaxpnon tou s lIorituotukou KEVTpoU, npounonioyiouoU 151.000 Eupo, pE Xpngatobótnon anó to npoypayua Leader tou piKou ubpayuyelou ous AnuotuKES EVotn tES AYIOs, NOKEpElOs Kal Eupugev@V» npo e ivvoun, Tepyıbéa, XákKn, NiKaia, MENid0Oxpi EZnA BEOOaflias 2014-2020. AiKaioUxOs tou Epyou Eivai o Anjos oopodnov nopxpuo od AnaOKO ExoRsiou Aunsiós, a6iKóEpa oE 6póoES npopuñakioéoi Kpiênkav xees, pEtÓ tnv anoñoyia tous otnv ovokplpid -kal e n ouppovn yvoun tou EOOYYE fEd- o buo vEapoi Poua ano tov Tupvaßo. Oi buo Poua, nriKias 22 Kai 28 Etov, OUvErinpnoav ano agtuvouIKOUS tns YnobiEUBuvons AoparfEias apioas katnyopouuEvo ns, E GYVooto apitjuo ouvEpyv tous, anó tov nepaoyevo NoEpBpio EunñEkovtai OE 12 KrloÉs onituov OE Iávvourln, Giauóppuons tou Kupios kupiou Kai tou nEpißáriiovtos xcopou. TEA.S lpoayopá Yia TOV «AnpooTárEUTO» neoneo A 200 EUp O KAEpTES oúupwva E tnv aotuvouIKń épEUVO, 6poúoav oUvndas anoyEuuauveS Kai us npoTES Bpabives opEs, EK HETanniEuoyEvoi to OKOtao1, EntEyxoVtas npota av anouoid- av Oi EvOIKOI, EVO OE Kanoia ano ta onitia npokaneoav pêopÉs uEyáñns ağias. Néo ákunou TOu dav. Ilanakwvotavtivou yE 2wKp. Mákaua TEA3 pookhupeIS cov AnuoNgpioag EKIVnOE n abikaoia npoayo pas tou vEou áriinou tou Gaváon Tlanakovatavtivou E TUtio «Anpoota- Opópwveç ot anopáoeiç otn 2uvôLáokeun EYPIZA onoiós atn oehiba tOU OtO Facebook «n autoőIaxEipion htav návta ntoúvevo yia uéva. ... pépo einióes, tóOo ya tnv oiKoyEvEOKh ETaIpeia napayoyns, o00 Kai yia to otOuvuo nxoYpOpnosv noU ETO pood ous nopuoes touKICOOpou. ME XOpa -kal niyn oyo Ia- oas Kano0opioue OUnv iotOOErioa uas www.anosstu- dio.com..H aVauEvouEvn -ous apxES Maptiou- VEd OUVEp yaoia ue tov ZoKpátn Máñoua («AnpootáteutOS»), 6a 6iIa- To Zaßßaronúpaxo n axdoyń véac Noyapxakig ME uEYáñn ENituxia orlokinpoênkav o1 Epyadies tns No yapxiakns 2UvbIaOKEuns tou 2YPIZA-I2 Napioas nou npay yatonoihenKav biaőiktuaKÓ to nEpaouevo zappatokupiaKo 20 Kai 21 oEßpouapioU», avapépEiI aVaKoivoan tou kộy- Tia 113 árOua ue 8unves, 5pnveç, 3unveç Kai 2unveç ouußáoeiç oe KatapiÓtNTa, lpáoivo, AuaĘooTáoio Kal TEexvIKÉG Ynnpeoieç Oi eiOIKÓTnteç Kai ot 8ÉoELç >2huepa Kal aupiO OL aIthOEL patos Enionuaivovtas otu «2tn zuvbiaOKEyn ynpiatnkav KOUUGIOS o.onodoiauck wo o noo e e tidetai, npos to napóv, anoknfEiouká anó autó». IEA.9 xóuEVns N Enions ta uErin tns EpopEUUKNs Enitponns nou 6a biEĘayouv US EKOYES YIO tnv ovooEIn tns vEos 25JEnoUs N.E. petogu tov 46 noU EXOUV BEOE) UnoynpIotnta, to EpxoUEVO 20aß patokupiako 27 Kai 28 DEBpouapiou. afs to ExEbio Anópaons. ExñExBnKavV ZUvekhofnoav 5nanóid yla Kporibeç oto onin 69xpovou EA3 **************** *****************-*****-*********** TEA3 Zkoúna ya «oppavá» oxhuaTa EKÍVnOE Wç aoteio Kai KatÉAngE oto AutÓpWpo tn Aápioa oE OUvEpyaoía Ahyou yE tOn nou avaayßáveı tn HETapopá KaI Kataotpopń-avaKÜKAWoN TOUç Ta nepiodótEpa civai xwpiç nivaKiðe Evtexa naióid, nrIKias anó 15 tus 20 Etóv, BEñNOav va Ká- vouy Eva aoteEIo. «a nfaKa" aupuva uE OUVTYOpo toUs, wooooiavO 0O1OuEyOL E Gutóiv ue OOßapés Katunyopit oE pápos tous5, uEtakú tav onoiav n 6iatópaên okiaKns E- Fexivnot n «Enixeipnon OKOung» tov ykOtanen KaI tnv Kataotpoph tous. O apiêuós tOKivnta tns bEKOEtias tou 70, afna KaBapiótntas tou Anuou Aapioaiov, OE OUVEPYoola e tn anjoukn Aotuvo pia dpioas Kal niotonoinjevn lol0tkn etaipela, nou dvanoPpavel u pegopu pnvns, n Expngn, n ptopa Evns ibioKtnoias Kai n oUvau oUpyio yig karova ano ta unonoina naioia. ipia dno ta nevte naiova ppetnKaV xGEs otO E6OniO tou KatnyopoujEvOU OtO piuErfes Autopapo lirinpuerfeiobiKEo Agpioas, pE ThV npo EöpO TOU AIKaoUnpiou va aipei tnv Kpátnon «uE nolů jeyárîn EnicikIa» ónas tóvioE xOpaktnpiotuká. ta 6iatnpoúv eni xpóvia uE us nivakibes npoota oto oniti toUS n oe Kanoiov arnio Koivoxpnoto xopo, xopis va ta pe us npútes épEUVES yIa tov eVtoniquó tous, Ta nepiodotepa EV EXOUV nvd- KiDES KaI piOKOVtai OE OKIVnoia noina xpovia. MEtatu autov Evai nania au- TEA.3 ApoonOOOv. TEAS --************************************* ********************************************************************* Nóuuun 6iabKaoia n anoxá anó akiolóynan MELVOVTaI Ta téAn tOupIOTIKWV AEwpopeiwv YnootnpiEL O npóEDPoç Aaokákov Anu. IlananootóAou ia to 2021 ya va otnpuxêei o Kaá6oç Tia jogkn ouyuEtoxn onv anepyld-anoxn tw ExnaibEUUKOV potopauOs EXnaioeuUOns V. napi00s ano tnv ogonoyn on-autoatioróynan, éKavE loyo o npóEbpos tou Zuriñóyou AaoKarav K. Anuntpns iananootonlou, x6ES tO anoyEuya u a vn n 5o0 H Kußépvnan, beñovtas va onpigEi tov Krláõo twv 16IOKtntÓV toupiotukóv EvtoniotNKav 31 vÉa Kpououata on Aapida nEopopEiOv, nou EXEI ninyEl ano us EnintooES vouía Kai otOV tOUpIOuÓ, npoxapá oE yevvaia ueiwon tav teñáv KUKAopopias yia to 2021. Enions, npokEiyEvOU va EnitaxuvbEin biabiKaoia Ka- oponns tns onognioons otn ANO2E, TtO KEN KOI TO tOupiouka Epopeid onuoolds xpnons ya tnv avgetonion Tv EnintoOEV tns COVID-19, to Yn. OkovoiIKOV npoxopa otnv KatabEOn vouobEuUKns pubuions uE tnv onoia Katap yEitai n npoünótEon tns unaywyhs tov ßeßaiouéÉVOv ogel- 10 on oponoykn oloknOn K ota dopaniouka oEld E KdBEOTOS ungaukns KatOponns. EKnai6euUKoí tou vouoú. Etnv tnñe616oKEun, nou sixE EVn- HEpoTIKÓ Xapakthpa yia ta Bhuata nou êa npénei va aKO rfoubnoouvOi EKnaibEUUKO, O K. lananootoriou tovioE OU unvugatd nou noppava v Et Kan ougEoxn otn onEpyio-onOxn ano tnv 0donoynon 60 EvO odKn. onEp yio-anoxn beV EVGI JIa nfaon avunakons, arinfa ia voJIun iabiKaola onueiooE xapaktnpiouKá. 2tO IONO unKOS KUJatOs ntav Kai n tonodEtnan tou npoEDpou To EBbouaðiaio npóypagua twv rapid test tpikaña. žro HETOĘÚ, anó tov Añuo Aa- piddiov avaKOIVonkE tO npoypapya OiEVEpyEias rapid test Yia us EnouEVES TEA. 13 Tpiávta éva véa Kpoúgyata tou vÉou KO0 povoiou kataypapnkav to tErfEutaio ronuKh xarovouh TON R80 KOOuuGOV nou avakoiIVOE XGES o EOAY. 2Un Geo Odnia Katoypognkav ouvoikO 48 VE0 oppoyn tns anópaons tns aioñóvnans Siren vou onó roia an Mavvnaia Kai gta E TOV EOaT Ka v nEpppeu D.V. GLANNI ecooañias. YPu uuo no tpia otn Mayvngia kou o TEA.3 Zxéoia enavapopáç xáptivwv anooeígewV *======- * **************************************************************************** AoKanmoú 31 «lovoKépaNoç» ot Bavõakuauoi os oxokecia GOLDIX Kivntpa ya nAnpouéç HE HETpntá oxEðIáŽEI TO YnOIK AnBaivouV ta nepiotatIKá napaßatıKÓtNTaç OE GUvOIKÍEÇ KaI XUwpá Koúa Kai M. AAegávspou Eapá xionav, pêopáv xai pav6añtouú Aváñoya nepiarauKá onueióenkav tnv OE KUIOKES oués tou anuou Agpiooiov KGI EIKOTEpa oE OXorela kai naibikoUS otaous, Ktdypogovtal to teneutalo oldotnja. EloIKOtEpa, Otn ondvn kote- YPapnoav to tErieutaio oiaotnua, guvE xEis anónaipEs 6idppnēns Kai Bavóañ oyou, oto 6iőaKthpio nou oteyáiai to fu- A6HNA vó npoxáñeoav xai gfopés. Enions, avánioyo nEpiotatiKÓ onjEIKoéNKE npiv ñliyes nuÉpES Oto 190 AnuotiKó Žxo0 nElO Otnv nEpioxn tns opauyus O anuos Aapioaiv KanEl tous ouunoni tES Va Evnuepovouy ouEOa us opuobieES apxEs, ótav bianigt@voUV TEtoiOU Eibous TEAOE EnoXHE Tponous yna va kcioE 00 to ouvatóv nepiooóepes etpů- nEs Gtn gopoiapuyn A OVOGntO to Ynoupyeio OiKO vouiK@y Ka, onas paivEtO, EToJaETa va tavaßaei oto andixvioi» tis ouvaniiayEs pE yEtpnta, onniaon us xaptvES nooEigais O onolEs a etpove ya thy Kanon tou opiou 30% tou EiOooNuatos tou poporloyouevou. Oi poporlo YoupeVOI EV Ba xpEIáGETaI Va puriáve tus anobeikeis nou Ba naipvouv ano kadE Katatnua n EnayYEnuaua. EA. 13 nEpaoyEvn j6ouaða kai onv nóñin tns AGpioas Kai ElOIKOTEpa otn ouvoiKia tns Onds, aou oto otoxOotgo oyvooto BpEtinkE O 40s I laibiKos 2t0buos nou rEl- TOupyel otnv nepioxn. Ayvotos n oyvaotol, napajiaoav, Ena0 vEirinyuevs to kupio Kai apaipeoav po Éwç 50% avuKOIvoviKES KGI napoßaukES OUngp opts pvadio Kai to NUKEIO. phto nnertpovikO Unonoyiotn, poplpa, TEAS

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο