Φως των σπορ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φως των σπορ για την 23-02-2021

Φως των σπορ-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φως των σπορ πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Φως των σπορ

Οπισθόφυλλο Φως των σπορ-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

MAPENOON, MAPON KAI MEAAON EKEI, «ENITn AEN EKE.. Dot picn avEt aOON KOVol npono anovbia nou naAeiei ue Ta ortAd ou ouate Xouv yia OAaTO povo aN 21ToP 1APYTEX: Eip. & Oto6. NiKoÀaiőns Exbórpia: Mopia Nixokaibou TPITH 23 EBPOVAPIOY 2021 AG 17306 ROADIOrOKYO > AROnoVAOs ae 14 www.fosonline.gr * ELHR LET TANO AiONIDIAZMOY AvyEAo BAayómouhos: NTPONH NA AAIKEITAI ETZ KATAOSQPA TO IOAO...» EEaupeTIKEs TonoBeThoeIc OTODOE anó Tov mpúT aKOpEp Tng Eevcnc OTO npooAuuiakó TI AtEL yIa Tnv ow T ovpaa TOv TAO OMaprivc eeNE Va XTUjos rO EEKinua yia va anoEUXBoOv KapśioxTóia ro ßpáőu Tnc neuTne, Kaßuc n Alvnyóoev OExETa npuim yROA RC KUVIYaE To OKOp OTa TENEUTOICa TEooEpa uaTg Euvevrtutn oTOv OEMH EINANOTNOY atl. 15 rAITOZE TA XEIPOTEPA O BPOYIAI, 6ev nEpáxTnKE A OTEO O OKPATHE, DAa Kalá u EYnNHTHP gTOv 2A yia va tavauune AKOUEL AYpivLo KUL. Tp¢KEL rodes o AAETUY DEia pagei o ANEL BIPENR2 OEA MIPOYMA, rOu EXEt uia osipá anó kivntpa anv OMav6ia KAI TOPA.. EA APAMMI! XE TENTQMENO ZXOINI ANDES ATANAR pOKIVO o Maptive ya va xtun TEOE. ET Tnc irea KaT EEariaç Tuv TTEIpauTwV rou PoTčep ZuIVT OPOYN MAZI TKETOE EXE CRODo OAuumaKoù OTo AivTxo cixvei va BpiokE poopo EvoEKaba O Navaßnvaixoc hrav Eavá KaKóS OTnv ATuAoakapvavia Kai éxaoe 1-0 8 EvTIwyka) anò rov paxnTIxó NavaTuMno nou nhpe aváoa napauovnc Tpape o ANAPEAI XANIAI oEA. 4 METTNAH ima D AMHOINo Ma ZTa XpOvia Tns vooTaAyiag» Na ro To OMaprivc nd Ba ppei TOv rpomo Ea.. Teu XPHETOY Tou 0040PH POYEIOY ark. 16 METAIAH och. 16 14 bwin Ot TOunTÉS Eng öiagTOQás ZEA. 13 Oi 4 KIvnoeiS E:EEPXETAI! Ral oioU XDElaETa o OADurtiaKoc Ya va yivei tava TEpd ano CUvEO nc Et ne , arTopaogtnKE va EKIVngst ovbioc ti Fodhe o rANNHZ KATEAPOI OEA. pápet o OEODIAOr TYE YPINTER2. dEA 12

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο