Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή για την 23-02-2021

Καθημερινή-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

TOYP2MO2 «BOYTIA» 76,5% KAOE TPITH THNKBHMEPINH TA NTOOYMENTA THE IQANNHZ MAZAPAKHE-AINIAN ENAE AKOYPAETOE EPTATHE THE IIATPIAAX 2TA EZOAA H EZEPEYNHZIE TOY ANTAPKTIKOY TEMAA 22 C ITOY2 ATETCNE2 TOY ZEAIAET 2. 14 HKAOHMEPINH Hpepñoia loAitikn Kai Oikovouikn Erpnpepiða Etoc 102om AA giAkou 30.654 löpvche: T. A. BAàxoc eHNA, TPITH 23 0 EBPO YA PIOY 2021 www.bathbnerinigr t, Kivnrpa yia ouAhoy TIepioootEpOV anodeifewv KYP10 APOPO AnuokpatIKÓ avÁxo]ua orn ouKOpavtia Kaa oro uioOC nuoola an oe onuES KGI 6ooO1ES. 0nv onold EunAEKETaI o TEs K TIOU TaUtiET Jia oAGKAn pn Tiapaton uE as Kai Tv EOuV. To *OAOL ETVaL na Pofot yia aúEnon vEs ns AOyxs. YteEE PE ano Tis Oano tov EKpOx1aoo ns kptOns. H ioous be pEAEITa xaa dUvan auto ta onokpaTKa Kouuata vou. óoo auo Tny i Tnv oINOvOuIKh auois, nou Ka1n KusOvnoan ouDkovri Aoneriraun anöáogn áuxotooinns O10 Tóy 1OV NOThooo0. O noUNis 8v Tv napon xIVITDW OTOUS KT GIVO Tai óu n nAnpns enavnkroda 08ho oOV KoOuD ns anpayua Aaonms 6ixus uipo. Aev civa avuno thpio uns avuos Oa npOxaoE Kai va oayoouv TOUS OUKOG wL wwwhs.2TO Tpane2IBpioxoVTaI GAa To opyio omuov xai Kav5aàoon pias, npuunoupyo tns xapas as auvevoxo 0a xataanEe va rpopobotei exeivous poxpatia to lto. tus 100.000 Eupu h aKIVN V Nu OtO peTeptopio tnç évtaonç o Epvtoyav Txvovovv o1 KatayyeAieC KATA Ayvaon - 270 juxpooKOT1O akóym tpeiç ndonoioiMe avapopic ao 1922 PavteBoủ otn BoUAň EV Léo0 Eu anokaAÚVEHV Kal Aăounc DOCLia OGvay OE OpuoupOtn e ALn tavEOXIO anartouuE oE uFTO T Nplais EHMEPA No napuy EOHL Y to oeKO KAoUas On ountnon nou ba doNOyentatdupo yia tvnyo eEV Ya pocanoe K THN AT TIKH ES nepes, JE aDopun tus anoka- An, énerna anò mpatoBoukk tou hv, uvwouv, evon EloayyEia xásE popuń xaxotoinons, evn 1922, eEanëkuoE xGES o npóc6pos EVIOXUOn Aryvdbn, xaAoUvtat oL ToAITIKÉS aspapoS TOUK. Avdbn oonoios nonosUv. H suBepvnon eivaioia- Atouoú Nivas Mev&uvn. TEA35 pE 38 KAIvEÇ MEO EpyEI KAluatos EVTaons Kal EV n AunvapRvet *****"**********-*****---------- MES8 inAEOV KAVEMEB G bE peUwntIkaV Entapuv. H Taupeid To lapañA EuBOAiá¢OVTaI KaI OTO IKEA peypertOOnotttneyonns 0 Aewo. e we oe wn Sovuid7a 1s MEDOe U Sloo AIia. 2EAo neoInarenos ono 1so de --- --*** XpniarodðTnon aopaiotIKOV ElOpopov MEB LwY vogosoutiww efEvvnua TO0 2100vOVAED EAt AOA 2e URyevEC KAddoUS OE PuOOUC ouiotoxou E unoupyoi EuEDIKULY UnCEUpLUna RncEWong 2EA.Y TLATyELoBupa ano tu Dxcowns e nma Ce ATGME tmv npoocyuyn s po akn ro tioo &oiknonç to anxononst nepooeta nn e ein oiar tou ibouotoc npoc tov apuóSio xns EmBaouans ms Eovagias ei- Evoç av EuBokiaEta OE HOO O i Aruerita uno8ovugtikn oe 5ietvEç Eninebo EA. 10 ty titgptn uEVOAutEpn non tou lopant Ynabpicc uyo Pioow u Aan tns anoaxknons. Etl. 24 unna heaucv an unHh nooanáfeig EuGoMicoou tou nAnduoLiou. n0u BEupE0 6EQPEIO ****----*---- Oi npuiKoi... 2 XOAT OJTov NoTH IIAA AOmOYAOY H aKpauyn» kai ta juaTIKa tnç unoupyo H xabapom ararei ooßapórnra ApBpo toU AvbpEo Tpouo OKoDotvOxEREI non nt O KOtOyyEIEY DEUT KOK0n0 0E00Uy Ou0RD1DEICIOpec tn B0on i0oe mu nirpE to DpapEIO iee e PutunootokIxic yvuun-hoitsoo uEr tIC OVOTox oo Nnunv vouhun niaut ono AEH: Eoo5a nóvw ono 1.5 610 Fuab avGIve n AEH anh tmy ni Aovw fintno Ka m obou ung. othon BonokoAnnruy o pvrveiv ory nEoO- Grant Thor ton Tc EnouEVECNuE avoiEo uv EnITEAouG to otoLOO KOI VD BnuEpIva OEnoAkouCxuDOUC ARDun Ka pnbei dôEDCh noAELIOC UnC KoBoMKnc VtponicotIRD a tEoie Eup TEL25 Hn ai bEKDETEC e DE IWOLV OU pei DEiG DERD EAAIN OUphevbo ND rmDng NDI KOBpong tng Alpha Bank: okoxknpinE n ouuipai0 nç Alpha Barnk uE tT MO VEO LEAEN Unci0onunç«Kpauynço 10U Evipopvt MouVK EPXEtaI EtnynoE) in juotrpion onuElaon ONUpEVO1 nowano nV EtDUOIO touG nou poiouvton vipenovtoi vo An o0Uv o5oupKo OIvo rpoonobouv -EVOEV ws v Ceal żvevt 2136 V BLIata tv EnATTIm to ano th Aikn 0 dUvn Ba t0ug uroxp EdE d «spatigrt jodiojiEvm de EpELVD do30 potnto DEV SMOntE EKGt EUpal 2EA. 20 gpyOU, nOunapauevEI Enikago juEpl anepa IEA.15

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο