Κόσμος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόσμος για την 23-02-2021

Κόσμος-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόσμος πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Κόσμος

Οπισθόφυλλο Κόσμος-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

AHMO AAPIZAION KAoTES Kuu pBopés | Adpioa: lapauÉvEI õIYNDIO 0E KTLDUIKÉg õOuÉS | o ap6uóç TuV KpOuauáTOV 31 NEEX MOAYNZEIZ TEAH KYKA00OPIAZ EKTVÉEIN poBeouiu mAnpouisS ZEA. 7 EEA. 9 ZE. 3 pn OAH KóogoS 23 H OEXXAAIA 2TA XEPIA ZAE protoselidaefimeridon.gr 2021 THA: 2411-115336 Thessalianews.g Kosmosekosnhostanissag H KA8H MEPINH EOHMEPIAA THE AAPIZAE AP. DYOY 3.722 STIROPLUS SP-2020 ETKPIOHKAN OI OEZEIZ ArIO THN OTKONOMIKH EfITPONH TOY AHMOY AAPIZAIQN Tpúowo phS YUn 113 mpooAhUEIS wONO LEon aruoU 8.3bar- 2400 watt 149 uOVOuigt-avtóuatn pubyan AOYTPANTHPAE GRUPPE YDZ-20D/$3 MONO Buvatóuqta ouvééonç e -OLRoMoyuxó uuRTuwó uyp6 R290 yaunkó stirE bowoo BA KANYOBOYN ENEITOVEET EnOKIKEF AMATKE RONSON R-1230 YnAn toooanA o HETA y mpóoknun 113 aróĻav arnOpáoioe n O KOVOIkn Etportn TOU AnHoU napioalv. 2uyKeKpueva, tpoKETal yia rnpooNnyeiç EKTaktou rTpoduTuKOu opioievou XPOVOu |He S00 watt LVEpyiakn AaOn A Apo HENA HA. KOYZINA ESKIMO ES 4070W aváyke ou apopoúv omv npooTaoia arnó TIS ETuTTOELç TOU COVID-19 oTIç AuEUGUVOEIÇ Kaeap MONOx atpac)- 6auoupvíec dodovou ómraç & AvaKÚKAOONG. AuaĘooTaoiou, NpaoivoOu oúovo u k KaL IEXVIKOV YTmpEdOV. Kpuotao yia KaAUtEp ào ia eiwolo KaoplopanetooPYLa poupro VPITyopas pooEpgurvons Eva öioéAõo Kogios HE ayycAiE Epyadia anó tnv nepioxn tnç Ocooaliaç aQPEAN METADOPA& ErKATAITAIM AYTPOKANHE HAEKTPIKA 2402 www.litrokapis.gr, e-mail: info@itrokapis.g skywalken KóopoS KooOS TOY EABBATOKYPIAKOY KUKhopopei KöT KooIOS Kdbe Kupiakn .

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο