Politikal


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Politikal για την 23-02-2021

Politikal-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Politikal πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Politikal

Οπισθόφυλλο Politikal-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

POLITICAL 1.A. nANOYTZANHI Nóoo anéxeu nEMdoa anó tov Apn: EDITORIAL Eiuaoreye TOVTeAOvnh LETOv Dapioaio; EA2 A 3 HMEPHIA NONITIKH - OIKONOMIKH WHOIAKH EDHMEPIAA www.political.gr AP OYMOY.68 TPIH 23 OEHPOYAPIOY 2021 AnOZTEANETAI AOPEAN KABE MEPA XE MANO ANO 200.000 emails ANATPOnH TIOA IEXYZEI METIEXAPTINE AnOAEIEEIZ OETOE To Makiuov (juoo)aðeiáğet túpa tnv vnoupyó IloAituouoú TO.. UYTEIO Bácouv n Aíva Mevóúvn APXIZAN TA OPTANAZTO API2TOTEAEIO EMHNIKO NAIXNIAI NAPOYZIAZEI TAKATEXOMENA OE TOYPKIA! EA1 Avoitav, ETITEAOUG, TA oTouata ya ta Epya kai tiç nyepEG TOD OKNVOĞETn ETHN... NYPA BAEIAHE KO PKIAHI picvouV tov Anu.Atyváon Tpápouv rinproE MEProE Havogia dev eiva ngooboc outE nnapajankomta onjorpana e Iheovämya on pon unopeujatay o akampo qlo.uojous BANAEHE NANAMIXAHA 1a9tim nç oÀitixiç EA9 Euyxkovatuég oLanoKakoyeus Tuv BuudtuV ya Etowázeta évtakua aúAnunç Kau yua ðcótepo EiGayychéo yia Tou avrKOUg npóapuyE nou pETELXOV () aTa jadnjatá toU! nv KOAadn nou Enaav yvwató nêonotó ETKOIVNIS ZEN9

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο