Πολίτης


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πολίτης για την 23-02-2021

Πολίτης-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πολίτης πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Πολίτης

Οπισθόφυλλο Πολίτης-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

YnoOEEH NABAANI EAMAAA-KATATTEAIEE THDEAO EpXOVED BUponaikes H apxn tou TÉAOUC yia tov Aiyváon TEAEULOIEC TIVekiEc YIa to VEo pavteßou IIOAITH2 ÎIOAITH TPITH 23 OEBPOYAPIOY 2021 I ETOZ 230 YMO 7853 EniENE OETE THN nAHPOE ANANEOMENH IETOZEMNIAA MAI www.politis.com.cy TIMHE120 OA NEOOYTOY AEIXNEI nE OAM1OPEZOYME NA AnAMATOYME AnO THN KATOXH, TATOYKIKA ATPATEYMATA KA TIEETTYHEIE w No 000oup&otous T/K noXTiKÍ 106Tntg VOC Map0U EpxEtai ER VEOU n EV XOA povoauuatetai ya to TéAoç Anpikiou. On YEt Tv Noatv ENLW Tng Et oUnthoaV 6on. ToooE TO unép tnç napaxapnonç noAtiwhe Kunpiavoú va apive aoxuéç yia cnKOMOVIaK an UK nAEUpa núç va Enwo IVvÝOEI a paçw YnEE, Jetatu tuv onotuv KO n ToupRIC noBEK Kpauyh aywviaç YIa ta AouKETa UBcpn TEA 6 ovavoEe «EAY» APTEIOI llpoaywyn napa tn xuðaiÓtNta! ENAOOIKOTENEIAKH BIA 6 KaTayyeAieÇ otnv Iápo uÉoa Oe 6 yépec E ndnan Kaara nanasdua, o onoioç dixe ATOKAAYH 2TH BOYAH TO... roundabout epaye ta diatnpntea anópaan anuckavótav uaTóoo ng en ón biaywyń tou ńtav anapabeKtn, ne ikO dVEpenn, noNAEC 9opEc AUOU nuiouovnac KUMNNG MGuBo gtn 8ion tw earnontfov aumy wapiá mc Acu APNAKA NAIIA A KOPDNOIO2 Neoc Bpaxváç7 OOinAaornojoc TOV Enagoy EnITPONH EITHPON Aiyo npiv to ouKÉto yáxvouUV TOUÇ EVÓXOUÇ yia to nAidroiko0 Avaokageç OE apxaio Auypávı Kai ynpidWTO KpouadEeponAbi «Oupo» ano Kapoügo

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο