Τα Νέα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα για την 23-02-2021

Τα Νέα-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Τα Νέα

Οπισθόφυλλο Τα Νέα-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

EYPO 1,30. APIOMOZ DYAAOY 1040 TPITH 23 EBPOYAPIOY 2021 www.iAEA.GR ANAITOAIKOE TANAGHNAKOZ 1-0 AETEPH 1EP HTTA ZTO ArPINIO CEADIONS AATXI0- MNATEPN HMAXH TON KANONIEPHANN MMAEKET 2TA IIPAZINA UXEZONIA OPAAA IODIA MnEKATO TA NEA KYKAAADN OABBATO 27 OEBPOYAPIOT A MEA IABBATOKYPIAKO KENTPIKO AITAIO TA MYZTHPIA TOY 250U MEZHMBPINOY EKTOX HMEPHZIAE THN NEMITH ZTH BOYAH ANANTHEH ETIZ XYAAIOTHTEL KAT H IPOKAHZH TOY «2EZME» OMnrooákns anavtd otOUS unxavioyoús tou 2YPIZA ka eyxakel tov Toinoa Ilos n KOUJOUvÖOúpoU EmxEipeí va epyaàeioTOINOEI Ka1 to EAAnviKÓ #Mele EtoayyeAikñ épeUva yia us MKO, ta avñAIka npoopuyónoUÀa Kai tov Aiyvåon NEWS ANALYSIS: ILK. IoakEiuions Th oxebiázetai yia tnvV nape Adon tns z5ns Maptiou tiou IQZ OA AEITOYPTEI KAOHMEPINA TO AIANEMIIOPIO AIIO APXEZ MAPTIOY L. 12-13 rIA TON NABAANI Enieeon MnAVKEV KUta tns POoIas AVOIVEI N ayopa HE Tpitpo sms Kupúoeic xáÖI anó rnv EE KaTÓ nç Móoxaç L. 18, 39 O EpIK Mndpvtov Oiasacela TA NEA 48 Káte katavakoths Oa unopei va kávei ta távia tou yia tpEIS úpES Oa éxeny Tpoobaon oE OAa ta Kataotnpata.Anuioupyeitai véos mevraŲnpios apidpós y1a avtó tov OKoTÓ= H ayopá da Aeitopyei pe to jovtÉÀO tOv OoUTEPJHápkET Atußáoue enionç- NOZHAEIEZ TENOZ META TO EMBOAIO MIAOYN ZTA «NEA Oi nootoi unpiakoi VOuaoes Otnv EMđõa AEv xpEldzEtai eioayoyn ota voookOĻIEÍa TÉOOEpis eßdopádeS JETá rov epßokiaouó IEAIAEZ 16-17 L.44-45 Project 8y ndicate iati eniuievEl n MepkeA o0e &vav dyuyd L. 39 TEKMHPIA YnOBAMONTAI THN NAPAZKEYH OI AHAQZEIZ TEAOE XPONOY TIA AOPEEE KAI TONIKEZ NAPOXE Nos va KaAUYETE Oonaves ayopás nepiouoiakOV OtOIxeiov NANOTEXNOA0rIA H nepineteId jias enévouons ot0 Ane L.4s L. 22. 35

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο