Τύπος Θεσσαλονίκης


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης για την 23-02-2021

Τύπος Θεσσαλονίκης-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης

Οπισθόφυλλο Τύπος Θεσσαλονίκης-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

CUIIOS MONO 50 AENTA OEEEAAONIKHD - TPITH 23-2-2021 AP. OYAMOY 7939/ ETOE 27 www.typosthes.gr EPEYNA TOY BEO TA TA METPA Mókig 3 oTOUG 10 BioTÉXVEG IKCVoTOInuévoi ue TmV OTMPIEn TYP OMAAON AnO THN ANTInoATEYEH Avaßpaouóç mpoç Mevõwvn yIa Tm UmõBEoN Aryváton n aiy ENAITEAMATIEE, nOAITE KAI ETIIZTHMONEZ ANTIAPOYN ZTO TOnIKO KNEIZIMO NATOYAIAOY AKoUOTE TmV Cayovia TUV Aaūkv» TO lockdown oe Eúoouo-Kopõeló Hx. laroviiöov kúeGE TIV TO AlTEG Va aoo paote yeoyov. EE p BPETANIA EMBOAIA O1 8 áEoveç öpáonç yıa TIG EnÓLEvEs nuépes - Ta uÉTpa mou IOXÚOUV Le voTnpó Aoxvrúouv Bpiokera aró To epagutvo 2aparo o ouos KopöEuoÚ Evóouov, Aóyo ro sVroooo Kpovoueto Ty Noroappuxuvuci eráaaasn xopaovolot, HE Heptoa roATOY a avrop évrova kun va mpoßuívE Ge oUycevTpóoEis Öaapr pias wun mopeizs, zvó o önuagros K. KAervems Mavöauvóg Kxulsi Toug önuóTeg va oívouv AkYes uépes vroLovi úoTE va ekrobei emonuoioyui unóva rov vmúpye GTO öjJuO K va ytvei árryom rov Kpovajurrov. 2EA 458 T 70 GTIS JHOADVGES HETUS TOU p0OU 86o9. EEA 13 NAOK Avavéwoe o Bicipiviaa w TO 2022 nPATH H ENMAAA ZTIE NPOTIMHEEIE TON EYPONAIQN TIA TOYPIZMMO ATYNOMIKH EnIKEIPHEH ENANTION OOTHTRN «AvaoAeEn» OTO ANO HE EKTEv ENEIOÓOIa Ap 2032v 9opáEl TV «gotpojuaup e rpuávra npooayoyís mpodßn zoes To mutou n Acruvoyuía era tsicbod rov ogeobUv oTO ApiatoTÉÀE1o llavEriorjHLo BsoduOvIKTS, 2EA3 AOK

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο