Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-28122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-28122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΙ-Ι 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27200
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
«Ηρεμιστικό» για
τις αγορές
αναΖητά ο Τραμπ
tl V ()lkOVO ll-
*Ιόν Στίβε” δήλωσε ο ιιι*ι4ιι-
λής οιμονομιχών του
Οίχου, υπερασπιζόμενος τον
Της
Τραμπ για την πρόσφατη τηλΙφωνι Αή
του μι του; ΙΙΙ*ΙφΙΙλή;
έξι μεγαλύτερων τραπεζών με θέμα την
TlVV
Την ώΤΙ ο Εί-
"(ιι tOV
Μνούτσιν , δήλων" ο του Συμ
των Οικονομικών
του Λευκού Οί ΣΞΝ±4 3
Αναγέννηση στα
ακίνητα από τη
«χρυσή βίΖα» και
το Airbnb
llKlVliTlBV 1οι,
ται πιρΙΙ ( ότιρο στη "χρυσή βίζα— *ιιι
ΖΙ ίΙΙΙΙΙμ ( N 11). ()ΠΙυ; ΤΟ
νέε άρθρο της, η λόγοι τη;
Τιμής
Τα ΤξλξΙ. ΤΙΙίΙΙ ο
*ιιι
ΥΙΙ
τιι ΙΙ*ί-
ΊΙΙ κλειδί για ΙλΙύθιρη
lTTllV E E—, n
FllVll
Ασφυκτικές οι
υποχρεώσεις στην
εφορία για το
Τέλος του 2018
ΠρέΊΙ να διευθετηθούν
λυγούμενου;, έως τις 31 Δεκεμβρίου,
προκειμένον να ΙΙ“φΙίγουν *ΙΙΙ
προσαυξή“ΙΙς υιινθνμίζΙΙ το Εμπορική
*ιιι Βιομηχανιχό Επιμελητήριο ΙΙειρΙΙΙά.
Μέχρι. λοιπόν, το τέλος της χρονιάς, οι
4ορολιη ούμενοι καλούνται να ΤακΤ010Ι
ήσουν μία σιιρά από φορολογικ*
χραόΙΊΙς, άπω ς:
1. έως 3].12.18 τέλη ΧΙ *λοφορίΙΙς ΙΧ
του 2019. ενώ δίνεται
παράταση λίγων ημερών. Τα 8
ΤΖανακόπουλος: Γενναία αύξηση
του κατώτατου μισθού
ΠΙΙΟΙΙΙΙξ.
- ΙΙύξηοη τοι V.llTOjtllTOV
101)
θα αφορά 5 εργαζομένους.
Αλλά *ιιι η στατι
σΤΙ ή υπηρεσία γνωστοποίησε
οι ονομαοτιχοί μισθοί
αυξήθηκαν έναντι της
αντίστοιχης περιόδου του 2017
για τον ισχυρότερη ρυθ
Ίό αύξησης από το δεύτερο Τρίμη
νο του 201 Ι. "δη δημοσιεύματα
του διεθνούς Μάνουν λόγο
για το τέλος της λιτότητας στην
περιοχή της ευρωζώνης. Είναι ό-
τής οιγονομιχών [ΙΙΙνεπιστήΙΙΙ0
*ιιι ανώτατος Εταίρος
στο Ινστιτούτο
θΙός κ(ιι φη$μβ0Ι λο; μακροοικονομί-
ας προέδρου της N Δ ερωτηθείς
Σ
εβδομάδες τον
τι) v 20 Ι 9 - n ξΠΙΤφΟ.
ΕργΙΙΙ ίΙΙ;
v« για το ύψος τη; αύξηση;
τον μισθού. O υπουργός Επι
ΥΙΙΙ *ΙΙΙ
που θα πληΙΊάζΙΙ to 10%. Δεν είναι όμως
μόνο η Ελλάδα που να αυξήΙΊΙ
τον μιοθό. ΙΙρο ημερών η ΙΙοφ
για τέταρτη χρονιά ιιι"
20 Ι 9 το
*ΙΙΙ ι)
Ισπανίας ΙΙέντρο Σάντσεθ προχώρη-
σι αύξηση τον χατώτατου μισθού
κατά 22% το υψηλότερο ΙΙΙίξη
(ΠΙ; OTtlV ι)
τι" ΙΙΙ ι τιι
ενρώ. ημέρες ΙΙρόΙδρο;
της Γαλλίας Εμανουιλ ΜΙ.ιμυόν κάτω α-
πό τη πίεση ΥΙ
από το Λ ΠΕ ΜΠΕ
νι "η λασι κή άπονη διδάσκεται
στους φοιτητές Είναι ότι ο "ΑΙΤΙότατος
ΙΙΙΙ1ΙΙός είναι μισθού
δημιουργείτΙΙΙ
ειδικευμένο πμτιβόμινο
προσωπικό. Στην Αμερική που
η σχετική συζήτη«η επισημαίνεται
ότι αφορά κατά κύριο λόγο τους νέοι ; Υ.ΙΙΙ
τοι
χού. οι εχτιμήιτεις
για την αποτελτσματι κότη 2
Μέτρα για ευνοϊκότερο Κλίμα στις επενδύσεις
Σ τις τις ευκαιρίες για
επενδύσεις στη Ελλά-
ΤΟΙ
νομίΙΙς ΊΙΙ Ανάπτυξης (Νοέμβφιος ΔΙ
έμβφιο; 2018): οι Στρατηγικές ΕπενδΙί
με βαρύτητα στη βιομηχανία ΊΙΙ
το
η ρευστότητα η
„στροΙΙής εγχώρια ζήτηση. τα θε-
Ίκά μέτρα της *Ι βέρνησης ΊΙΙ πώς
την
ΠΟΙ,
οτο
νονΊΙΙ (ΙΊΙΙΙορέ; στο -δημοσιονω
μικό κλείσιμο της χρονιάς Που
αλλά *ιιι (ΙΤις, ακόμη *αλύΤξρε;,
ΤΟ 2019.
με τι; τοι Afln-
ναίκοΙί-Μτικεδ0νΙΥ.0Ι$ Πρακτορείου Ειδή-
το νέο έτος
το Δελτίο ΟικονομΙΥΙόν Εξελίξεων
το ΤΙς
ημέρες. Στο τίτλο,
21]lS», το
Κ(ΙΙ
ΊξΤΙΙξΙ)
τοι το
!ιιιτο-
της ιι.τι$ το (ι τοι.
τήαιος ρυθμό-, ΙΙΙ#ξησης τον
ΙΠΙ) ,
Πάνω από τους στόχους πλεόνασμα και
έσοδα προϋπολογισμού
Πρωτογενές Πλεόνασμα 7.624 δισ. Παφ0υιΤίΙΙΠε ο Το
ΥΙΙΙ 4,071 ΛΙ". ΙΙΠόΤΙΙ Ι Τ(ΗΧΙίΙΙ ΥΙΙΙ
την εχτέλΙ“-η την το ινδΙ*άμιηνο Ι ι;μφηινΙΙ με τα οποία το αντίστοιχο
διάστημα πέρυσι το πρωτωγενές Πλεόνασμα δισ. ευρώ.
ΕΙδΙΧότε0ΙΙ. σύμφωνα με Εκτέλεση; κρατικού χρούπολ.0ΥΙΙIΙΙ0ύ. σε τρο
ποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2018. παρουσιάζεται
πλΐόναομπ ιττο ισοζύγιο τον
2

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο