Ναυτεμπορική


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική για την 29-06-2020

Ναυτεμπορική-29062020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική πατώντας το κουμπί παρακάτωΔιαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Οπισθόφυλλο Ναυτεμπορική-29062020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΙΙ ΝΑΥΤΙΜΙΙΟΡΙΚΙΙ
ΙΙΙΙΙ
9 %7ΙΙ9
Δε υΤέΙΚΙ 29 Ιουνίου 2020 ΙΙΙΙή: 1-30 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
27258
Νέα «ένεση» ρευστότητας 3,5 δισ.
Η κυβέρνηση οριστικοποιεί νομοθετικές διατάξεις και υπουργικές αποφάσεις που θα τεθούν άμεσα σε εφαρμογή
21 0 —8070427
22950-367 οο
WWW.SCORPlOS-SECllRlT<.GR
Κηφισιά Ωρωπός θισοολονίκη
Κερδίζουν τα δεξαμενόπλοια
από τις γεωπολιτικές εξελίξεις
ΥξΙιη0λΙΤΚές to
ιιι]” δεξαμενόπλοιων και τα
ΟΠΙ 116X%lKcKOlrv
& μελπ_ώη μεγέ&Ι ΤΙΚ αγορΟς, με
ΠΙ ΤΙΚ Bi11KO για την
της αγορα δεξαΙκνΔηλοων την τελευταία
σελ. 12
Νέα έργα υποδομών
για τον σιδηρΜρομο
στην ανά1 Τυξη o
το ΙΜΏΙ_ιργεΟ και Μετ.-
CSOfXiJv, EvtEv&utIKO
στνταετίος δεκαετίτκ με έργα
βΚμ1 0-
νίες. ΒΙΠΕ και τα λιμάνια Θεσσαλονίκης.
Kalmtk, Βάλου κα Ι
Πόιρος στοχεύων στο να τα
με γειτονικές
χά»ες κα ιην Κεντρική Ευρώπη. σελ 11
Τα σούπερ μάρκετ επιστρέφουν
στην κανονικότητα
ΤΟ TlOV
σεΙΑΚ στα σούπερ μάρκετ τη δΣύτερη
τω la.lVC<), εξέλιξη ΙΧ ) εηιβεβαμ
Ιόντι Trw Ι ετωτροφή της κατανάλωσης σε
καταγρόφΜαν κοτό τη διάρκεια της
σελ. 14
Adecco
H NEA ΠΡΟΣΕΓΠΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Εργατο
ΤΟΥΣΣΥΝΤΑΞΙOΥΧΟΥΣ
Ενώ η χώρα μπαίνει από σήμΕβΧΙ στην 811 φάση
της οικονομικής
από τους περιορισμούςΠου η πανδημία
101) . το οικονομικό
να ενεργοποιήσει μέτρα Που θα διοχετεύσουν
-έμμεσα και άμετ>ΙΙ ρευστότητα οτην της
τάξεως των 3,5 δισ. ευρώ ή Περίπου 2% Του ΑΕΠ.
Διανύουμε μερικές από τις
των 30 ετών αφορά την
εθνικού εισοδήματος και στην κυβέρνηση ορι
στικοποι0άν νομοθετικές διατάξεις και υπου
π ου θέτουν σε εφαρμογή μέΙ4ΧΙ
η 2η φάση Της επιστρεπτέας Προκαταβολής. η
των δανείων.
η μείωση της προκαταβολής φόβου για Τις
χειρήσεις, η επιδότηση των εργαζομένων που
κλήθηκαν να απαοχολη με μειωμένο ωράριο
εργασίας, αλλά και η ρύθμιση την
Εφορία Που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια
του lockdown. Με ιη 2η φάση της
προγραμματίζεται η διάθεση
στού χρήμα«κ. ύψους Ι Α δισ. το αργότερο
μέχρι Τις 10-15 Ιουλίου. Για την επιδότηση Των
ιων στεγαστικών δανείων που
κατοικία Και δα-
νειοληπτών, θα διατεθούν περιοοόΙξρΧΙ από 400
εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα Συ %Εργαοία έχει
ήδη Ι δισ. ξΙ)ΙΥώ. μελετάται
η επέκταση της διάρκειας επιδότησης των εργυ
δοτικών Τουλάχιστον 500 ευρώ
θα κοστίσει η μείύχ:ιη των συντελεστών υπολο
της στις
ενώ οι ρυθμίσεις των υ ποχρεώοεων
που συσσωρεύτηκαν κατά ιιι διάρκεια ιης
δημίας θα επιβαρύνουν τον κρατικό ΙΙ Χ)ύπολ0
γισμό με τουλάχιστον 220 εκατ. σελ.
Covid-19: Πάνω από 1 Ο εκατ. τα κρούσματα
διεθνιλ:.ς τα O εκαταιμύμα τα κιΥώσμοτα του Ι 9, Αμερική ,
Λ αι. Αμερική Ktll να ΤΟ 25% a jv ΚΕΥΜ_ΠμήΤων, έναντι 1 Ι % κα 9%
αντβτοιχα στη Μέση Ανατολή. 17
«Λευκοί
ιιπιότες»
σε εισηγμένες
εταιρείες
Ποια deals έκλεισαν
Παράθυρο οτο μέλλον
ξαν αρκετές εισηγμένες εται
ρείες. εξασφαλίζοντας
κούς ιππότες. οι οποίοι ανέ
λαβαν Τα χρέη 1014- και Τις Μή-
γηααν σε εξυγίανση. ενώ δεν
είναι λίγες αυτές που
νουν αναμονή. προς
ΤιμεΤώΙΙΙοη βαρών παρελθόν-
των 13
Τι θα κρίνει
τις αποδόσεις
των εμπορευμάτων
Κρίσιμο το τρίτο τρίμηνο
to πεδίο δράσης- για αγορές
μάιων εξάμηνο. αφού Μκιμάοτηκαν
από την Του Κορον0ίού ΙΙΙΧότους έξι
μήνες. Στο τρίμηευ. o ι ayTKiOOlW οιην
εξέλιξη ΤΟΙ] β K01YwOtOli που ΙΙαβΧΙΙ_ηρείΤΙΙΙ
σε ειδικά στις ΗΠΑ. Το διάστημα
αιπό θα επίσης και από την πολιτική
μάχη την καιάκτηση Οίκου από Νιό
ναλντ Τραμπ κα Ι Τζο ΜΙΙάιντεν, και από Τις
νήοεις 25
Μεταχρονολογημένες
καταβολές εισφορών
Για την περίοδο Μαΐου - Βάσει ΚΑΔ
Τη δυνατότητα πολΙΤ10ΙΙό. TOV ΙΙθλΙ1ΤΙOΙΙό . tnv
της [Ιλημομήςιωνασφα και τουρισμό. Αυτοί
λισΤΙΚών περιόδου οι επαγγελματίες μπορούν να
απασχόλησης 2020 κάνουν χρΛΙ>ΙΙ της παράιαοης
νέα απόφαση 10 υ υπουργού Και να αποπληρώσουν τις ΕΙ-
Εργασίας Γιάννη Βρούιση σε Οφορές Μαΐου ΙΙΙ ημανικά
Τέσσερις
auto«naoxo-
σες μηνιαίες
λούμετΌΙΙς και
Αυτοαπασχολούμενοι, με
ελεύθερους
Που πλήττον- λήςτηςΙΙΕΧόΙης
βάσει ΚΑΔ_
δόσης έως 31
Την π δΙΚΙΙΙ<Μή ΤτΙΙ
Οκτωβρίου , Εκτός από Τις ει-
Μαΐου. στην ηνη
οι επαγγελματίες που
λόγω Κύριου ή
ρύθμ ιση ΙΙΙΙOΙΧη_ή υπαχθούν
ΙΙΙΧόν δόσεις οφειλής α ΙΙό ου μ-
σνη σχετική λίστα
ΤΟΙ Παραρτήματος της Υ.Α..
ΠληρωμαΙική εκκαθάριση
εμπεριέχονιαι δ ΧΙ
ασφΚΙλιστικών
στηριόΤητες Που οχξΙίζονται
ηγούμενων απαιτητών
κυρίως με τις μεταφορές, τον
μέχρι 30 Ιουνίου. 5
Στο νήμα
θα κριθεί
η σεζόνστα
ξενοδοχεια
Ζήτηση
10
Πολλών ταχυτήτων θα Είναι
οι επιδόσεις των ξενο
Ε.Ε. - ΙηΙουλίου
Ανοίγουν
δημίας. με ΙΙς ΚΙΚΙΙήσεις
λεν Τα ίας στιγμής για το κρίσι-
τα σύνορα
μο διάστημα Ιουλίου
στου να Παίζουν καθοριστικό
για 15 τρίτες
ρόλο και την να διαιιΜ>
ροΠOΙξίΙΙΙΙ ανά tiilTO
Χώρες
μαιος. σελ 10

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο