Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-29122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-29122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤOΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27201
www.dimoprasion.gr
Γραφείο Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα T.K. 10564
210-3215692-688 ΕΥΡΩ
Ολ0Ι «τρέχουν»
για ελληνικά
ακίνητα σε
τουριστικές
περιοχές
ΣΤΟ ΤΟΙψΙ"ΤΙ-
οικονομίας, η μια
ται την άλλη. Από το 2012 μέχρι οήμιρα
ο αριθμός των έχει
διπλασιαστεί. Για Το 2019 νέ-
o ρεκόρ αφίξεων. O Τουρισμός
ΊΙΙ μι« όλο χιο 3
ατμομηχανή ΝOΙ βγάζει την
«Πυρά»
αρχαιολόγων κατά
κυβέρνησης: Δεν
μας δίνει τη λίστα
με τα μνημεία του
Υπερταμείου
της λίστας τα 2—329 μνημεία *ιιι κτή
ΠΟλΙΤΙΙΤΤΙΥ0ύ ΠΙ)Ι Πε-
ριλαμΙΙάνοντΙΙΙ στον "ΙΙτάλο ιο ΤΙΊΙ*ΙΙλώ-
του πλευράς τον
ΠωυργείοΙ Πολιτισμού ΊΙΙΙΙΠέλλουν οι
Άρνηση χ<ιι ΊΙ)λυ
της μΙΤΙΙβίβΙΙΙτη; μνημείων
ΙΙΙίο, ο Σύλλογος Ελλήνων
ιμένα. αναφέρουν σε
ΤΙΧή τους οι
αρχαιολόγοι. στις 31 3
Ζωηρό ενδιαφέρον
από την ONEX για
τα ναυπηγεία
Ελευσίνας
μονάδας της από την ONEX
μια από τις μεγαλύτερες ΗΙΙΙ
μονάδες της
Μεσογείου και έ”ΙΙ (ΙΠΙί τους
ρους εξαγωγικούς ομίλους της Ελλάδας
μι χιλιάδες νέες εργασίας.
Αυτό Ι ημειιήνει τοι
Ο ΤΟΙ
ov ΟΙΖ0νομι ας Ανάπτυξης τους
- (7011-
Ι,) BOD, ONEX Technologies
Το άρθρο: «ONEX Tech.
Δίμηνη παράταση του v. Κατσέλη
ποιο το νέο ΠλαίσΙ0 της πρώτης ΚΤΙΤOΙΚίας
το
τη ο πρωθυπουργός, Αλέξη;
οτο Μέγαρο Μαξίμου με
*ΙΙΙ Τη
ση των
1
Σύμφωνα την ανακοίνωση του γρα-
ΤΟΙ. "(Πη OV-
νάι τηση διαπιστιήθη κτ η κοινή βούληση
για εντατικοποίηση τη; ΙΤΙ νεργΙΙΙΙίας ΤΙOΥ
προκειμένον v«
()ξί η ΤΙΦ, n
χρηματοδότηση της οιγ.ονομίπς κιιι η
της
O περ« έ-
γραινε το σχέδιο της *ι -
μείωση των δ«
με την ταυτόχρονη
τη; πρώτης
τοιχίπς, που θ« συμβΙάλλΙΙ
ιπην ενίσχυση της KOlY0)Vl
κής
Στο πλαίσιο αυτό σνμ
φοινήθηκε:
Η δημιουργία Υ.οινής
ομάδας εργασίας ΥΙΙΙ τον
εχιτιτχρογισμά τον
χευτι κού δικαίου τη
διαμόρφωση νέον
πλαισίου για την προστ«
νης πριοτης *ΙΙΤOΙΥΙΙΙς,
την ειλημμένη απόφαση
της κυβέρνησης για την ε-
ΛΙδότηση
δανειοληπτών. αλλά
τα κεφαλαιακά
ΠΤΙΥ.ά
Η παράταση τοι ισχύ-
OVTOS
της πρώτης αατοι λας έως το έλος
ΦεβροΙΊΙψίου, προκειμένον αυτό το
διάστημα διαμορφωθεί από χοιν0ύ το
πρώτης κιιι του δι-
(Ιί0Ι
ες. βασικό εργαλείο του
Διαγωγή λίαν καλώς για την Ελλάδα
της ΕυρωΖώνης
V μποριχές σχέσεις με τον
ρήνΙΙ της ΕΙ ψΙήπης. Η εκχώρηση της νομι-
είΊΙΙ μεταξύ των ιιι
ικανοποιητι αό βαθμό στο πλαίσιο της
Ευρωζώνης. με έρευνα που έ*ΙΙ
νε το Bloomberg ΙΙΙ Την τη;
ξΠξΤξίΙ)Ι Την τοι
ριό, νιό τον τίτλο: το ευρώ λεί
Τ" ΠΟΙΟς
Πήγε *ΙΙΙ ποιο; τ"
MV βάση την έρΕΙΎΠ. οι της EV-
ρίτς: Σε (ΙΙ Τές που έχουν βαθμό Α (πολύ
καλό), σε αυτές που έχουν βαθμό Β (ΙΗ(Ι-
C (μέτριο), 2ιιι n
φερε τρομερά κατά τη διάρκεια της κρίση
τα όσα :τήγπν λάθος, η συμμετοχή
της ευρώ ΊΙΙ 18 χρόνια κατέστησε δι -
2
ΥΙΙλΙίττρη σταθερότητα των
Ευχές από την Εσχατη Θούλη στη
Ζώνη Κάιπερ
Την Πρώτη μέρα του 2019 -περίπου 07:30 Ελλάδας της ΙΙυωτοχρΦΊάς Τό
(Νέοι Τη;
(ΝΑ"). έπειτα έ”ΙΙ μακρύ ταξίδι, θα ΙΙΙ το το νέο στην Εοχατη
Θούλη στη Ζώνη Κάιπερ.
το πιο
ρίπου δισεκατομμύρια χιλιόμετρα Τέ0(Ι από τον [ΠοΙίτΙ ΛΊΙ, τον 0.-τ0ίο το New Hori
ΕΙ ( )ούλ2 (l.lllitma Thule) -επίσημα "2014 MUh9 - Είχε
ΤΟ ΛΙΙΙ"Τ11ΙΙΙ2
2
νια. Φέρει το όνομα της αρχαίας Θούλη;, νηπιού που αναφέρειο

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο