Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών για την 01-08-2020

Δημοπρασιών-01082020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-01082020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤOΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gT
ΣΑΒΒΑΤΟ Ι ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
T„i. 210-3215692-688 ΕΑΚ 210-3215877 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27593
Επιμένει η
Λαγκάρντ να
διατηρηθεί η
αγορά ομολόγων
έως τον Ιούνιο του
2021
H ΚεντρΙ*ή Τράπεζα (E-
ΚΤ) πρέπει ΥΙΙ O
έως τον Ιούνιο τον 2021,
προ ειμένου v« ονμβάλλΙΙ τονωθεί
οικονομία. δήλωσε σήμερα η
Της
Της.
Υπουργικό: Στην
Ελλάδα οι υψηλότερες,
ως ποσοστό ΑΕΠ,
επιχορηγήσεις το
Ταμείο Ανάκαμψης
Τη σε δημόσια
διαβούλευση το προσχέδιο
την
Της
TOV
Την *ΙΙΙ ΤΟΥ
lnllj
ο Κυριάκος Μητσοτά-
Τη ποι n
τοι
Τά ΟΤΟ V.
3
Σε εγρήγορση οι
Ελληνες
επιστήμονες για
ΤΟΙ Ιό ΤΟΙ ΔΙ ΤΙΚ0ύ
Νείλου
Μ το
ά την αύξηση του *ι -
χώρα μια; ΗΙΙΙ η προσοχή
επιστημωνιχής κοινότητας στρέ
"ιτιιι ιιι
ιιυνΙΙ“0Ιίν μέτρα *ιιι για τον Ιό Δυτι-
ΝΙΙ1ου.
Σε εγρήγορση κρατά του; επιστήμονες
στην ο Ιός ΔυτικούΛΕί
λου. την Τετάρτη
μία 2
Απευθείας στους νησιώτες το
Μεταφορικό Ισοδύναμο
για τα καύσιμα
ΜΙΤΑΟΟΜΟ
ό,τι (ι-
πιλο-
τοι.
κού Ισοδυνάμου
χρίΙ ιμο το-
μέα των
Υ.(ΙΙ η ΙΙΙΙνελλή
K ΙΙΙ -
ριζοντα-, το
δΙ(ΙΙΊΙό ΤΟΙ ΤΙ-
Από την Ι η 2020, δΙΧΙΙΙ0ύ.
ΙΛΙΙΙ ΟΙ *lltllVll-
λυτές. οι *ιιι οι ΙΙΙΧΙΙρήσιι;
τι" 34 το
φορολογΙ .ό νομοσχέδιο (άρ-
θρο 112) *ιιι η θα ΙΙνά
λωγη με αυτή ισχύει για τις ιιιτιιχι
M ξ Ιώ.0ΠOΙΕίΤ(ΙΙ n
ΤΙΣή ΝΙΙΙΡΤΙλί(Ιξ
"ιιι Νησιωτικής [ΙολΙΤΙΧής Γιάννη [ΙλΙΙ-
μην τους νησιώτες Υ.ΙΙΙ
διαλύει οικονομικά τους .-τριιηιρΙOΙ3
H ΤΟΙ
μου μέσω των πρατηρίων έληξε στις 3117/
2020.
Νέα «κρυψώνα» του κορονοϊού στα αυτιά
N έ". δημοσιεύει
προειδοπωιώντας έχει τη δυνατότη
Τα να κρύβεται σε ένα μέρος.
το οι
ΤΟ ΙΙΙΤOΙΚώ
ξ" μέγιστη προσοχή.
Ερευνητές Πανεπιστημίου
τοπ ΗΠΑ Πως ο Ko-
την CO σε
ή τοι
ΟμάδΙΙ Υ." Ι π(Ι
. ποι. n
(ΠΟ J AMA
ltV(l-
ο κορονο«ίς έχει νη διή ατό
( το (ΙΙΙ ,
/Ι(Ι το ΤΟΙ TV-
πίσω μέρος τον ΙΙΙ ΤΙ0ύ,
ΤΙ υποστηρίΖξΙ έρευνα
Ανακαλούνται οι άδειες
στα μέσα μεταφοράς -
τα δρομολόγια
ξ Των TlOV οτιι *ιιι
αύξηση μετά τα (ΤΙΤΙή( ΤΙΙΤΙΙοΙί το ΥΤΟ-
ΤΩ Τη; n (ΙδξΙΙήν ΤΟΙ
ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ και ι" Μαζικής
ΜΙ ΙΙΙφορά;.
()π«.; το υπουργείο, 0Ι ημερών οι Μέσα ΜΙΙζΙΧής
Μεταφοράς μάς όλους Υ(ΙΙ τα πολιτών Είναι δικαιολογημέΥ4“.
O ξΠΙΙ“ΙΙΙΙΙίΥ$ΤΙΙΙ (TTllV 2

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο