Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία

Εστία-03122019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
18%-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
ΚΥΡΟΣ A. ΚΥΡΟΥ
(1912-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Τρίτη
3 2019
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σοφονίου προΦήΤου . Ά πελή Αργείου
Σελήνη 7 ήμερών Ι Ανατολή ήλί0μ 7.24 —Δύσις 5.M
ATTTKH: Νεφώσεις.Άνκμ0Ι ΌτιΜυΤΙΚ0ί μπυΦόρ. ( 11).18 1)
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ: μεταβλητοί 7 μιτωφόρ. (2. Ι 311)
41521
ΈΤΟς 1430V
Τιμή
Πρός τριγωνική συμφωνία
Άθηνών-Καΐρου-Λευκωσίας γιά Τήν ΑΟΖ
Σέ δύο φάσεις: Πρώτον μέ τήνΑίΫυπτο, έν συνεχεία μέ Τήν Κύπρο
YllAPXEl
άΙΤΙΙ5ράσι ι» ή
ή παραβιάσει Τήν μας,
δήλαοσι: άπι:ριφράστο»; ό ύπουργός Εξωτε-
Niko.; Τόν
(h] νά σχολιάσει τίς τήνύπο.
μνημονίων Τήν θα-
Τήν ά4ΙΙΝΤΙΚή
μεταξύ Τουρκίας καί Λιβύης. ΚΙΙί
ή Τήν
πρό0Ι:ση
Τήν άλλη 4Κ1ί% ξΤΙΙΙ
ταξίδι τοι ) ΔένδΙΙΙ Αίγυπτο
σιινι.τε1ς διαβουλεύσεις μέ Τήν Λευκωσία
μία τριγωνική κίνηση . ή
όποίΙΙ φέρΕΙ Τήν χώρα μας μπροστά άπό
Τίς KtlTtl TTCi Τό
ζήτημα της συμφωνίας Έλλά-
δ0 ς — (Συμφωνίας ι
Ό Μητσοτάκης
στόν Λευκό Οίκο
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ tiiw τηλεπικοίνοινιών
θει είς τό έπίκι:ντρον της συναντήσεως
Τήν όποίΙΙ θά έχουν ό Κυριάκος Μητσο-
Τάκης μέ τόν Ντόναλντ Τράμπ„ Άν
ΕΦΙ1βΙ0λ0ΥΚίΤ0.
O ο, Τήν
ή σιΑάντησις προγιημμιιτίζετ<ΙΙ γιά Τίς 7
Ιανουαρίου.
Στό ζήτημα (λιτό καί ΙδιαιτέΙΧ0 ; στήν
Τών ΗΠΑ άποτρέψουν
Έλλάδα. είχε ή στό
φύλλο της 24ης Α ύγ0ύστοΙ). όπότε τόζή-
πουργό άπό τόν πρέσβυ των ΗΠΑ στήν
O ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
μονί0ΙΙ Αμοιβαίας Κατιινοήσι:Ιο;)
τό κύριο ζήτημα ό
Έξωτερικών μέ τόν Αίγύπτιο όμόλογό του
Κάιρ0. (ΞΥΙ
ίμΙΡOΠ
ή όχι ή ΚΙΙ0ορίζΕΙ Τίς
ζώνες τού όρυΚΤ0ή
τοι , Τί v Τής
ί)φίΠΤΙΙΤΙΙΙ :Ίά
AOZ.
ΚΙΙί Τίς χώρες.
ή Έλλάς ή μόνη
πού ΙΙά
ένδι:χομένιο; μία κίνησις άντι,
τό πράξι:ι ΙΤΤίς
ήμέρες. Ή Α ίγυπτος κηρύξε.Ι ΑΟΖ
ι Πράξε Ι ΚΙΙί ή
ί.ΙΠΙ!ΙΡΧδ1 "Ι4Ι4Μ+
νίΙΙ t11V θΙ1λι ισΙΤίΙύν ζωνών.
Ιί ,ΤΙΙ
Τήν Αίγυπτο
καί
Έξωτερικών
Ι,ΤΧΕΙ τρίτη ΖώρΙΙ,
0ίΙΙδήκοτέ μεταξΙ Μη ΚΙΙί
κι τών
γονός ότι ό τής
πρου Ά νδρέας Χριστοδουλίδης. έροιτηθείς
σχετικήι;. άπέ.4π.γε κάθε δημόσιιι τοποθέ-
Τηση πού ι}τι
Niko;
ΚΙ.Ιί δΠΙΙ>_;
ρακτήρ0ς του « νά παίρνει γιαταγάνι".
μιλώντας χθές. στήν έκπομπή τού
τοι* Δημήτρη
()ίΚονόμ0Ι)
ΚΙΙΤά
παρκρμηνι:ίΙΙ: "O ΚάΙ)ι: ή ΚΙΡ-
ΚΙΙί ό όρκίζ0ΙΤΙΙΙ
ΙΤΤό νόμους. ΥΠOΖρε-
ι)ι7ιτιιι Ιά Τή Ι
κράΤξΙΙΙ τούς ΙΕΖOΙ>
ΙΙΙ: Π.ΡΙΙΙρ
Zill,
Klli ΙΙύ0Ι0 Τό χρόΚΤΙΤΙΙΙ
Τόν v
κορυφής τού ΝΑΤΟ. άπό δ,ΤΙ φαίνεται ή
Κυβέρνησις δέν περιμένει Ιλπό Εκεί σημα-
ντική « Τό ΝΑΤΟ έχει μιά διμ
-σκολί(Ι Ιά λάβει θέση ΙΙΙ.ΤΙΙξΙ3 μελών
τοι" ό κ. ΔένδΙΙ1ς, ό
τού Μανώλη Κοττάκη
E
Άντώνης δυσκολεύει Κυριάκο
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
"Τό Αμερικανικό Πνεύμα. παρουσίασε ή Με-
οι χριστουγει.νιάτικες διακοσμήσέΙ6 Λευκού
Οίκου πού παρουσιάσθηκαν σέ ένα ένός
τοι.} της
Twitter άλλά και κανάλι
YouTllbe. Σέ ή
Ται .Τών
βοήθησαν διακόσμηση Τής έΠίσημης
Kcrrolkitrs. Τά Κό«ΧΙΙ-Ό
λα Τζάκι Τίς
τοι.$. έφΕΤΙΙ ή ΠΕ-
ριλαΙ.ΙβάΙΈΙ 14El. TtKO
ΧΙόΙΊ, Τό
v , στολίδια μέ Τά Τής
μαίας, ένα πελώριο ήμφολόγιο πού μετρά άνη-
Τίς κομμά-
τΤ μπισΧ0-
OTKOl.%
Τό χαρτί lhTC—
έτσι Υά Τού
σΙλΙΚ0ΰ Τά
παραμένΕΙ σχεδόν άτόφΙ0. όμως μπορεί
Τήν ή Τών
"Ιό άτη1ό
ΧΙΧΊλα έπί
γιά κερδίσει μία θέση στό βιβλία
ΤζέΙΙΙ. Ντών πού ξεπέρ:τσε τό μ-
στόΙ. ... τοι. Κα-
Τά 25 ήθελΕ χρήματα
Τήν
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ παρατηρήσεις. Από Τήν όμιλία τού
πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Συνέ-
δρΙ0 της ΝΔ έλειπε Κάθε άναφορά στήν ύπόθεση
Novartis. Μία άττλή σύγκριση μέ Τίς παρεμβάσεις Tou
στά προηγούμενα Συνέδρια Τής παράταξης άρκεί
νά πειστεί οίοσδήποτε πώς έχει σημασία ή πα-
ράλξΙψις, Τά περί "μέχρι Τέλους. , "κουκουλοφό-
άΠOΚΙ1λύψ0Ι)ν Τήν άλήθξΚ1
στήν Βουλή, "συμμορίας" κ.λπ. δέν έπαναλήφθη-
καν. Δέν είπώθηκε λέξη. Κατανοητό γιατί. Αρκει νά
παρακολουθεί Τίς έργασίες της προ-
ανακριτικής έπιτροπής Τής Βουλής! Από Τήν όμι-
λία τού πρώην Πρωθυπουργού ξεχωρίζουμε έπι-
σης Τήν άναφορά του στήν άνάγκη νά "άποδεομευ
τούμε άπό τήνΣΙ)ΙΙφωνία Τών Πρεσπών- Έάν είναι
άκριβές ότι ή ύποψηφΙότητά του γιά Τήν ά νΤΙΤΤΡ0
εδρία Τής Κομμισοιόν προσέκρουσε στίς άντιρρή
σεις Μέρκελ λόγω Τής άπροθυμίας του συζητή-
Τό Σκοπιανό κατά Τήν πρωθυπουργία τοι], ή φρά-
ση ανά άποδεομευΤ00μξ“ ίσοδΙ)ναμεί περίπου μέ
Τήν άπόσυρση τού ένδιαφέροντός του γιά τό άξίω
μα τού Προέδρου Τής Δημοκρατίας. Πώς νά γίνεις
άρχηγός τού κράτους όταν άμφιοβητείς έγκυρη δι-
εθνη συμφωνία πού δεσμεύει Τήν χώρα σου. άσχέ-
άν είναι πράγματι έπιζήμΙα:ΈΤσι άνοίγεις Τόν
άσκό τού Αίόλου γιά Τήν άμφιαβήτηση καί άλλων
διεθνών συνθηκών ή Λωζάννη. Τό ξέρει vo-
μίζω αύΤό ό Αντώνης Σαμαράς καί συνειδητά είπε
Τό έξυπνο όμόλογο
Τής Έλλάκτωρ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ Τό βιβλίο
έκδίδει ή ΕΛΛΑΚΤΩΡ μέσω της ΙΙΚΥ4 θυγατρικής
(ELLAKTOR Value ΡΙς". Από Τίς
σεις. ποιή ξεκίνησαν Τήν Παρασκευή καί συνεχίζο-
ντα Ι τίς
ένΙΙ όμόλ0Υ0.
ΙΙέ%Τ0;,
ΠΙΣ ΗΜΕΡΑΣ
ό,τι είπε. Άλλωστε. μέ Τήν άκροτελεύτια Φράση του
περί „άξιωμάτων“. στην πραγματικότητα διαμήνυ-
σε ότι δέν παζαρεύει Τίς θέσεις ΤΟΙ) μέ
μα άξΙώματα.
Πάμε Τώρα στήν ούσία. Τό έρώτημα πού Τίθε-
ται στό κόμμα είναι Τό έξής: ΙΛοθετώντας τούς ύψη-
λούς τόνους Κατά της παράνομης μετανάστευσης
καί Κατά Τής Συμφωνίας των Πρεσπών ό Αντώνης
Σαμαράς διευκολύνει Τόν Κυριάκο Μητσοτάκη ή
τοι) δημιουργεί πρόβλημα: Ή διακινούμενη άποψη
είναι ότι τόν διευκολύνει γιατί ή ρητορεία μέ Φρά-
σεις καί λέξεις τού Τύπου „λαθρομετανάστες καί
"λαθρο-εττ0ΙΚισμός“ iKavor101Ei. χαίδεύξΙ Τά αύΤΙά
τού σκληρού πυρήνα Τής βάσης της ΝΔ. Καί στήν
κριτική της ΑριστερΟς, της όποιας Τό πολιτικό savolr
vivTe έθίγη άπό Τό λεξιλόγιο Σαμαρά, ή άπάντηση
είναι (κατά τούς διακινητές Τής θετικής προσέγγι-
σης στήν Ομιλία Σαμαρά) "Τί θέλετε έΠΙΤέλους; Τόν
ύπερσυντηρητικό λόγο μέσο στά συστη μικά κόμμα-
Τα καίτούς ψηφοφόρους ένταγμένοιις σέ αύτά ή
Τόν ύπερσυντηρητικό λόγο έξω άΤΙό Τά κόμματα ώς
συντεταγμένη άκροδεξΙά;. . Η άπάντητη-ι είναι νομί-
προφανής. άπό Τήν κρατούσα άποψη όμι,χ;
ύττάρχει καί ή ά,υιη στήν Κυβέρνηση. Πού ψιθυρίζε-
τοι. άλλά δέν φωνάζεται. ΌΤΙ ή όμιλία Σαμαρά όχι
μόνο δέν διευκολύνει Τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο
Συνέχεια στήν σελ. S
Ό έρως Δραγούμη-Δέλτα
στό θέατρο
ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ δι-
πλωμάτου, ληί0Ι) καί πολιτικούΊιοιυς Δραγούμη καί
Τής ΔέλΤΙΙ
βεί τόνπροσεΖή Ιανοικίριο στήν σκηνή τού θεάτρου
ΣΤέφΙΙ-
νου Μνδολ.0Ι) κτιί έστιάζει σέ ΖιΡνικές
Τό 1941.
τού Δημήτρη Καπράνου
μόνη
τοι* «
Τής ό K. ΔένδΙΙΙς δη-
ή Έλλάς τοι*
κι δίπλΙΙ τι] . δΙΙΙ4ΚΙί .ΤΤΙΙΙ
K Vl)l Klli ή Τής
Ό ΙΙκπρόσωπος της γιά τίς
έξωτερικές σχέσεις Πητερ Σάνο Ερωτη-
Ι]Είς χθές δήλωσε ότι «ή ΕΙ1ΙΝυπΙΙίκ-ή ΈΠΙ-
το ιτ6ι;ι
Τι ηιρκήα ότι όφκίλει διεθνές
δίκαιο τίς σχέσεις καλής μέ
ΚΙΙί
ΚάΙ)Ι ή
λήγοντας δΤΙ έΠΙΚξΙ ΤΙΧ.0000μΙ;
Τών
στήν 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ή Νέα Δημοκρατία
οί άλλοι
τοι) Παν. 3)
ντοκουμέντα
Τό Μέγαρο Πούλου
στήν Όμόνοια
ή Μπυραρία άΉβη»
τού (σελ 4)
Ύβριδικός
πόλεμος
ΚΑΠΟΤΕ Oi πόλεμοι γινόταν μέ πέ-
τρες, μαχαίρια. άλογα. ξίφη. Μετά,
μέ όπλα πυροβόλα, όλμους. άερο-
Πλάνα. άτομικές βόμβες. Φρεγάτες.
Πιό δρόν0Ι_Ις
άλλά καί μέ πληροφορίες. Σήμερα
γίνονται καί μέ άνθρώπους! Λέγεται
Πόλεμος.
Καταναλώνει πηγές, δυναμικό.
Καταρρακώνει Τό ήθικό. ΔημιουργεΤ
Τριβές. Ο στρατά; της σή-
μερα ΠαραχωρεΤ στρατόπεδα σέ ΜΚΟ
γιά Τό μεταναστευτικό. Ο ύπουργός
Αμύνης παραδέχθηκε δημοσίως ότι
Συνέχεια στήν πλ. 8
ΠΙΣ 1914
ΤΟ ΔΗΗOΙΙΙΗΦΙΣΗΑ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΠΙΣ ΣΕλΙΔΕΙ "ΕΣΤΙΑΙΙΙ
ΣΤΙΑ
Ή Τέχνη τού έφικτοϋ καί ή πραγμιατικότητα
άτι ή πολιτική
ή τέχνη τού
κι άν
δ.ΤΙ
Τής
οι ΈλληΙ%, τά Π-
λωτάα
—γώνται στήν
πατρί&Ι καί στήν
πολιτικής,
γούμενο . &ρχήν, βλέ—
νά ξ*οριά-
ΕΙς Τήν
ή Ενταξή στήν Εύμο-
Τήν Τών
μας. "Τά Τής
Έλλάδος Αναι σύνορα τής
δ-ΤΙ
Τής
γιά τά
Τής στά βό-
Τής μας! Μέ
Τής
Καί μάλιστα

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο