Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-04012019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

4
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13789
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
Τ;21038Ι77οο-21038177Ι6-2Ι038Ι7737 F:2103817331-2103817281 E:iho@otenet.grW:www.ih(Hlin.oprasio„.gr
Η τελευταία στο Mega
είναι η εκπΝπσή τοι
Α. ερέας
και η Gt.nt
Το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος
ενίσχυσε την Εθνική Λυρική
Σκηνή με 20.000.000 ευρώ
Handeslblatt
M της Λ
Της o
ΙΙλειστηριασΙΙ0ί
To 2018 το 2019 κοι να
Me την
ζοής
SS3 ΚΙ
μ τά
ΠΑΚ
o tn .
Το B100mberg διαβλέπει οδυνηρό
KCll το 2019 για τον Ελληνικό λειό
ο πιι
τ
της με νέες θΙ01«.
οι-
ζει K
της Ι
α με το
στα 15
"(Ι ξΤή0Ι0
Αλέξη
μ "Τζέντα
ΑΕΙ]
Π" t"to
(lWKdllXttl μ Ι Ο
H Ot " OVtAO
πι μη
απηΙέ1Ι ΠΙΙ ΙΙΙ"ό o
τοι
Εκλογές
Π" ΣΎΡΙΖΑ.
α στις Του
ΟΤη ao a ΙΙΔώ . ,
Ι ΥΙΙ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο