Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-06122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ηχώ

Οπισθόφυλλο Ηχώ-06122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

6
ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2018
ΕΤΟΣ: 480
ΑΓ. 13771
Ι--ΙΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΛΙ-ΙΧΩ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
*b l€m.
ΚΩΔΙΚOΣ:
1,5€
Τ:2Ι038177οο-210Μ177Ι6-2Ι038Ι7737 17:2103817331-2103817281
Των
η ακμβότερη της Ε.Ε.
μη
H ΕΤΕ ι π) έ ΧΙ
στα σπίΤΙΤΙ στην
είναι άνω τοπ ετών
της
ΜΕ ΤΗΝ Toy
Τέσσειης
τράπεζές μας θα
19 να νέα δάνεκι
Εφορία
Τις
γη έηΙ
Εδαφος
κής της o ΙΚής
μισθολόγια
, αλλό K α ι απρ Ι Ι Μη
Ο ΟΟΣΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ:
Η πρωτοφανής
για την Ε.Ε. υπερφορολόγηση
πτωχοποίησε τα ελληνικά νοικοκυριά
ΟΟΣΑ
μόω
α)λά
o ά ΠΙς
o εξ
15 μ ε
ΑΕΙ], ο
ΑΕΠ!
Το ε
ΝΙς δηλαδή m
θα π
αδή o o m
o m 95,9 δηλάρπ
ράζ έμ
τι αρά
κι , η
χαμηλά ε
λόψω
ΑΕΠ
ΑΕΙ]
ΦΠΑ
27,7

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο