Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-07122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

"Θέλουμε λίγα
από τους
και
από τους λίγους"
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
ο
ΑΡ.ΦΥΛΛ0Υ 4253. ΕΙ 0Σ 150
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗΟβΟ
Λιγότερα χρήματα
ΟΙ δασικοί χάρτες χτύπισαν στις πλιιρωμές
της ρορύπανσης
Σαφώς λιγότερα χρήματα από αυτά που είχαν
υπολογίσει ότι θα λάβουν, διαπίστωσαν ότι
τελικά, εκατοντάδες αγρότες — δικαιού-
χοι του προγράμματος μείωσης της νιτρορύ-
πανστις, αρκετοί αγρότες διατάστωσαν ότι αντί
λάβουν το 75% της προκαταβολής
καιούντο, πήραν μόνον ένα ποσοστό
—Εκπαίδευ
Βράβευση
μαθητών
Του 4ου Γυμνασίου
τον 370 Πανελλήνιο
Διαγωνισμό φ Σελ. 6
H νέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ
Πρέπει να
προεξοφλεί
παίδευ
Σελ5
4
Το Δήμαρχο
Μουζακίου
Επισκέφθηκαν οι μα-
θητές του 601J Διιμοτι-
κού Σχολείου
φ Σελ.6
το μέλλον κι όχι
μελλ0ΙΤ0Ιξί
το παρελθόν
K Αγοραστός .
στην Επτροπή
των Περιφε- !
φ Σελ. 7
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΜΑΡΙΑΝΑ Ε. ΛΕΜΑ
Φαρμακοποιός
Βασιαρδάνη 14
Καρδίτσα
Τηλ. 24413 04534
Κιν.: 6974245660
e mail: mlemaph@gmail.com
L.
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ...
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ-
νεργάτες για την στελέχωση των πα-
ρακάτω τμημάτων.
Ιον γραφείου με γνώσεις
λογιστηρίου.
2ον Χειριστή ηλεκτρονικών υπολογι-
στών με γνώσεις στα Social media.
3ον Διαφημιστή με γνώσεις marke-
ting.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σπουδές ή εμπειρία και ευχέρεια στα
Social media και στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την
δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, ή αποφοίτους ΙΕΚ κ.λπ.
Πληροφορίες: 244 Ι 080888 —
6977200595. Στείλτε βιογραφικά στο
alithianews@gmail.com

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο