Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-09112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-09112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9
- ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27414
2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gT
T„i. 210-3215692-688 FAK 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Σταυροδρόμι
Κίνας - Ευρώπης
"Το *ΙφάλΙ του *ΙνιζΙΧ0Ιή δράκου
τοι
ται αναφορά κινεζικές
στην Ελλάδα. ροορίζεΤΙΙΙ ανα
ΥΙ(Ι
τοι Bell,
ΥΑΙΙ ΑΊΙΤ0λΙ*ή;
ρολπη; *ιιι "ΊΙ κιρδίΙΊΙ πολιτιχή ιπιρρο-
(Xi Jinping) ()ll Τις
Πειραιά τη Δευτέ-
ΙΙ Νοεμβρίου, το απόγευμα. επειδή o
το ο
2
ΙΙΠOΙ ΤηρΙΤξΙ πι"; .ΟΙ
Χρ. Σταϊκούρας:
«Ισχυρή ΕΕ και
ευημερία μέσω
της ποιότητας»
Της
ΠΙ)Ι
πει να των μι ΙΙΙΙολ τη;
"Την
Τα. ΠΟΙόΤΙΙΤΙΙ ΥΙΙ
γό; Χρήοτος
την ομιλία του στη (ΊΝΙδρίαση των
υπουργών ()ιχονομικών Παιδείας
ΊΙΙΙ ΠΟΙ ΠρΙΙΥΊΙΙΤΟ.
ποιήθηχι στο πλαίσιο του
ECOFlN στις Βρυξέλλες.
Η ομιλία του
Διχασμένοι οι
Βρετανοί για το
μέλλον της Χώρας
τους
Το Ηνωμένο Βασίλειο ίσιος μην ι"
με Τη σημερινή μορφή σε
οι
Το δημοφήφΙΙΊΙ(Ι του 2016. το
των πολιτών ψήφισε Ι .Τέρ της
χώρηιΙης της ΕΕ, έναντι τά-
στην άσκησε πιέ
Εκτίναξη των εξαγωγών τον
Σεπτέμβριο
ΣΙ θΙΤΙΜό έ-
οι
γιογές Τον Σεπτέμ-
τοι 2019. ύ-
Την
τοι
ΙΙΙΙν
ΙΙΙΊΙΙΙέ
τοι
ι πο-
Την
*ΙΙΙ ΤΙΙ
llVll-
στο παγκόσμιο t-
(BREXIX,
ΟΙ
προσπάθΙΙΙΙ V« t t-
το διεθνές τους
τοι Σ
Χριστίνα ΣΙIΧΙλλ<Ιρίδη. η μείωση της
ΤΙς
ύΙΙίε,- εταιρείες. να
νέα δυναμική στις έλληνι ρ.έζ Ιξαγοη έ;, οι
οποίτ; σν χομβΙΥό ινημείο.
Ειδικότερα. σύμφωνα llt ανάλυση του
Συνδέσμου Εξαγωγέων χιιι
του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών Υ.ΠΙ
ΜελξΤΙόΥ (KEEM), TO)V
στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές. ιτι
πετρελαιοειδών.
το Σεπτέμβριο τοι 2019 ΙΙΙ ξήθηκ<ιν χατά
εκατ. ή διαμορ-
φ(όθηκΙΙ . στα 2,84 δισ. 2.67 δισ.
τοι 21) ΙΒ. Αντί-
αχοδιχά κινήθηγ.<ΙΥ οι εξαγωγές
και χωρίς πετρελαιοειδή. Σνγ αεκριμέ
ενισχύθηκαν κατά ή κατά 147.8
εΚΙΙτ, *ιιι διαμορφΙήΙ]ηκιιν στα 1.9
δΙΙ1. ευρώ, έναντι 1,75 δια. ενρο3_
Η αύξηση
ΓκρίΖα σύννεφα στην ευρωΖώνη
8,5 τρισ. δολάρια ο πλούτος
δισεκατομμυριούχων, μειωμένος
κατά 4,3%
οι τοι Πλανήτη λίγο από TOV Πλούτο τον; σύμφωνα ιιι
θιση της l]BS *ιιι της PwC, *ΙΙθΙό; οι γεωπολΙΤΙ*έ; αναταράξεις *ιιι οι ΙΙΙΙΙτάβλητι;
χρηματιστηριαχές την 1ΙριονοίΙΙ των για πρώτη
φορά το 2015.
Η αξία του πλούτου των δισεκατομμυριούχων μτΙΙίΙΗη κε κατά 4.3 % διεθνώς, στα 8,5
τρισ, δολάρια πέρυσι. με την έκθεση rojv U BS/Fh.vC. με σημαντική μείωση να
ταγράφξΤ(ΙΙ στην Ενρύτερη Κίνα (α.σ, . του περιλαμβάνει την ΙΙ.τειροΠΙΖή Κίνα, το Χοη γ.
Κονγκ, Μαχάο *ιιι τη ΤΙΙίβάν), ΧΛΙ στην ΙΙ φΙήιρη περιιηή της Ασίας Ειρηνι
O Ιδιωτικός πλούτος Χονγ*. μειώθηκε κ<1Τά Το 2018. στα 319.8 δισ.
λΙφΙΙΙ, ΙΙΙ Την ΊΕ
κυριαρχία μητρό:ιολη *ιιι την οικονομική ύφεση ΥΙΙ τι; για
3
Κάποιοι κροίσοι στο Χονγκ Κονγκ έχουν να ΙΙΙΤ<Ιφέρουν την
ότι η Γερμανία θα διατηρήσει δημοσιο-
ν ομικό πλεόνασμα τουλάχιστον έως το
Ι , το T n;
:ΤεράΙ ξΙ το Της ΕΕ >ΑΙΙ τι)
ο; τη; Ιταλίας θ" ΙΜΙηιχίΙΠΙ να αυξάνε-
140% τον ΑΕΠ.
Στις
ΙΙΙ(Ι
δημοσιονομική στάση φΙ το; ΧΙ" την επό-
μιινη :τιιρά τα
αιτήματα προς τη Γερμανία και άλλα ιιι
ι 0ι“, περισσόΤ&ψΙΙ για νι
την παρατεταμένη οιγονομιχή επιβράδυν-
την επιδείνωση προοπτικών
ΥΙ<Ι τη v ανάπτυξη, η Ι ε0μιινί<Ι

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο