Ναυτεμπορική


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Ναυτεμπορική-09112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Οπισθόφυλλο Ναυτεμπορική-09112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΙΙ ΝΑΥΤΙΜΙΙΟΡΙΚΙΙ
9 Νοεμβρίου 2019 Ι ΙΙμή: Ι 30 €
Millennium Films
Επενδύει 20 εκατ. ευρώ
για στούντιο στη Θεσσαλονίκη
Στα 20 εκατ. ευρι.Ο υπολογίάτοι η Επένδωση
γκι ιη
κα Τηλεοπτικά" παραγωγών στη Θέρμη -
ειαρεΚΙ Nu
MilennilllT1 Fllms MM. έχε
σναγματοποιήσει πολλές ταινίες στο
ΧΟλιγα.ΝΤ. Το στα:ινΤΙ0 Kt11tlOKaJlK11Ei σε
έκτ(χιη 83 ΙΠμμμάτινι παλΕς
στην περιοχή των Βωιλικών
Δήμω Θέρμης. οι 0Ι1άες ΤΟ 2016
σαν κάποους μήνες κέντμ
σ" 11
Αγορά τροφίμων
Ευκαιρίες αναζητεί και πάλι
ο όμιλος SwitzGroup
σκι Το τα_Ι
εηαειρ Ιψαύα
KtMM*wala, γκι την εγχώρ Τ
με τκ να αντκρέμυν ότι συνεχΚει
την αναζήτηση το
επενδΙ_ιτικό μπαρ« της 2017-20 Ι 9
κατά τη διάρκεια της o
Swttl& στην ελληνική
αποκτώντακ ωχυρές ουμμειρκές
Olynpt Fcods Hellas Bakery
%luthn και ΚρητύΝ Αρτακ. πληροΙ4χ:Πες
10
έχει γκι τον Ινδό επιχειριηιατία. Πλ. 11
Ε.Ε.
Νέοι κανόνες στο &εμπόρη
για πάταξη απάτης ΦΠΑ
που
σΕΜΤΜότΕρΠ την Trk αΙΙάτιΚ
στον ΦΠΑ στον του ηλεκτρσνικα) εμιη-
της Παράλ .πλα. το
ταις κανόνες ΦΠΑ γκι τις
ΙΟΙ.Κ
4-5
8,5 δ0λ. τα ΦΙ) 2018
"Φτωχότεροι" κατά 4,3%
a δπεκατομμυρΙ0ύΧ0Ι
Μιχάλης Χειμώνας
δ*Ι1νντής του ΕΦΕΕ
Βιιίκγιμο
σύστημα υγείας
με ρεαλιστική
χρΠΚΙΤ0δότηση >2
ΧΑ: Με πτώση 1,78%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤος : 950 27075
Προαναγγελία αναβάθμισης
πις οικονομίας από πιν S&P
Αναβάθμισε τρεις τράπεζες σε «Β» από - Προβλέπει νέα ενίσχυση της αξιολόγησηςγια τη Χώρα
της οικονομίας 12μή
νου υπό η Standard
& Poor s με το reEX 11 που ουνοδεύει την
Ιων ελληνικών ΤΙΚΙΙΙ&ζών B. από Κα-
τά την εκτίμηση του οίκου. η ελληνική οικονομία
βελτιώνεται Χάρη στη σταθερή εγχώρια ζήτηση,
την υποχώρηση της ανεργίας. την αύξηση της
ΙΙΙσης των διεθνών επενδυτών ΥΙΙΙ ελληνικά assels
και την άρση των Capital a:mtrols. Η δέσμευση της
Και κυβέρνησης δ Ι
μεταρρυθμίσεις φέρει καρπούς και αποτέλεσμα
είναι η αναβάθμιση ΙΏς-
ΒΙΚ από Β". O
σημαίνει να 1 VlOXlioa ΤΙξ ΚΙΙΤέ
ρω την αξιολόγησή του το προσεχές δωδεκάμηνο
εάν η κυβέρνηση να εφαρμόζει διαρ
θρωηκές μεταρρυθμίσεις που προσθέτουν στην
ανάπτυξη . Τονίζει ότι α Ι ξάνι ι ης
πιστοληπτικές αξιολογήσεις για τις τράπεζες ΑΙ-
Pha Bank A.E„ Eurolxmk Ergasias SA Και H)VlKlh
Τράπεζα S Α. με την σε Κά-
θε ΙΙερίιττωοη να ε-ίψΤΙΙ θειική, ενώ η αξιολόγηση
για την Τράπεζα Πειραιά* παρέμεινε στο αλ-
αναβαθμίζει ΙΙς σε θετικές απόστα-
Τα χρηματι ηικονομικά δεδομένα τις ελ-
ληνΙΚές βελΙΙώ1ΌΥΙΙΙΙ Ιη λήξη 101
τριετούς προγράμματος σταθερότητας τον ΑΙή 0Ι>
στο του 2018 κοι ιιΙ” l ριορισμών τον Σεπτέμβριο του 2019 χωρίς αρνητι-
Κή "ΤΙς ΚΙΙΙΙθέΌξΙς, 4-5
Κερδισμένοι - χαμένοι
από το νέο φορολογικό
Πρώτη... αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων
ECOFlN: Πιο κοντά η Ένωση Κεφαλαιαγορών
Δέφη UN ΚΣΠΙλκηγομό ι
το ΣΙΑΦΙ)λ0 ECOFIN ΕΕ, Τα στη 0λαιέλεκκ
μήνα στο κα στη στην
σελ- 4-5
Νέα έφοδος
της Επιτροπής
Ανταγωνισμού
στις τράπεζες
Χρεώσεις
Νέο έλεγχο πραγματοποίησε
Χθες η Επ ιτροπή Ανταγωνισμού
στις αυτή ιη
διευθυντικά και πιο χαμηλό-
βαθμα στελέχη που Ι
με τη λιανική Ι ΧΙΓΙΕζική και τις
από την της ΕΤ .
ταγιονισμού, ΙΙΙΙΙό αποτελεί το
Πεδίο ελέγχου της. +5
Απειλή
ο αποπληθωρισμός
γιατοΑΕΠ
Με αρνητικό πρόσημο για 30 μήνα ο ΔΊΚ
Ανησυχητικά είναι ιιι μηνύματα από το μέτωπο
του πληθωρισμού. καθώς ο δείκτης τιμών κατανα-
λωτή Οκτώβριο όχι μόνο παρέμεινε με αρνητι
κό για 30 μήνα. αλλά κατέγραψε
και αυξημένο ρυθμό μείΙ.κγης. Το που κατέ-
π Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον
ηγούμενο μήνα ουσιαστικά ροκανίζει. νην ανά-
πτυξη και έρχεται να καταγραφεί σε μια πτωτική
που ξεκινάει από τις αρχές
του 2ου εξαμήνου. 3
για τα χαμηλά
υψηλά εισοδήματα ΚΙΙΙ 011101-
μότητα της
tGW ΙΙξΌ(Ιίων
των προκύπτει από τη νέα
ΙΧ λ0ΥΙΚή Κλίμακα, όπως αΙΙΙή
οριστικοποιήθηκε με το
iOVlKjViOX. αλλΙΥή
ΙΡρολ0ΥΙΚή κλίμακα η μ
(0011 101 ΟΙΝΙξλΣ
στή από το 22% στο 9% για
δημα 1 και η
άλλων
Ιά μία εχαττχπιαία μονάδα . Επί-
σης η ετήσια
on φόρου από τα 1900 σια 777
για τους μιοθωιούς, ΙΟΙΙς
και κατ
σα 15
Μάικ Πφιπέο
Εξω
Το ΝΑΤΟ
κινδυνεύει
να θεωρηθεί
ΥΤλμα χωρίς
Η μειωμένη έΚΧΙΙΙ0011
των 777 διαιιηύμενη με
νέο Ι)ΙΝΙΘΙΌΙή
9% θα δίνει και πάλι έμμε
βΙΙ01Κό περί-
ικ>ι] και το
0ήΙΙξΙΧΙ. Ακόμη , ΙΙΙΚ βλέΙΤξ1
ύ>ση της ετήσιας
από ΙΙΙ 1950 810 ευρύ
για κάθε με 1
εξαρτώμενο τέκνο. Η νέα
ωμε η με
τον 9% δάΤΙ
σ Μήματος 9.000 σε κάθε
1 εξαρτώμε-
νο ΤέΚ*υ. 7
«Νέας\€νιάς»
προσφυγή
κατά του
Ελληνικού
Σωματεία υπ. Πολιτισμού
Από τρία υπ.
λατομού και ιους
της Ευρείας ΕΙΙΙΙ4Χ“Ιής
σπισης του κατατέ-
σφυγή κατά της μεγάλης
διωης που
το πιθανότερο είναι να αποτελέ
Οξι ΙΙΙΙία καθυστέρησης σιην
της σελ 9

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο