Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία

Εστία-11112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΛΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(Ι9Ι&Ι9-ΚΙ)
ΚΥΡOΣ A. ΚΥΡΟΥ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-)Η7)
ΖΑOΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Μηνα Βίκτωρος διακόνου μαρτύρων
AT ITKH. Αραιές "Ανεμοι μεταβλητοί μέτριοι. (13-23β.)
11 Σελήνη 15 ήμερών Ι Ανατολή ήλίου 701 —Δύσις 5.1Τ
Λίγες νεφώσεις. Άνεμοι μεταβλη τοί μέτριοι. (
Άριθμ. Φύλ. 41502
Έτος 143ον
τιμή 1,50
Ποιοί καί γιατί ήθελαν διακαώς
νέο Γρηγορόπουλο καί άποσταθεροποίηση
Άντρα τρομοκρατών οί καταλήψεις δημοσίων κτιρίων και τά ύπόγεια τών Πανεπιστημίων
Τής κο
Τής ΝΔ ΤόΣΙίββΙΙΤΙΊΤΤό ό Δη
Μιχάλης μΕΤά Τήν
σύλληψη
Τί έννο0Πσέ; Αμέσως μετά Τήν έκλογική νίκη
Τής ΝΔ ή ή
ΜΑ Τ (κι έπέμβουν μέ άγριότητα στά Έξάρχεια. προ-
κειμένου νά «άνΙικαταλΙΊβ0ΙΝ> Τήν περιοχή καί νά
έκπληρώσουν γρήγορα τήνίπόσχεση Μητσοτάκη.
H ΙΙΙ”ΤΤή
ΠΡΟ-
ΜΑΤ
ΤΙΐ)ν νέΙ.Ι Παιδιά
Τίς Τής
τού- πώς θά προκύψει νέος Γρηγορόποιιλος Καί πώς
Κίνητρα
γιά έπιστροφή
συνταξιούχων
στήν εργασία
ΤΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟ περιορισμό
ύφίσΤΙΙ ,ΤΙΙΙ
τοι>;
ΤΤό Y tOljp-
γι:1ο Εργασίας έν όψει "ΙΤΙΙρτίσεΙΙ>ξ τού
νέον άσΦ<ΙλιστικοΓ) νομοσχεδίου. Ό νό-
Vti ΤΕ.ριορίζΕΤΙΙΙ
κά Τό πι.>σόν πού λαμβάνουν όσοι πρέπει
γιά βιοποριστικούς λόγους νά άπασιο-
λούνται. ΠαιΥΙλλήλω;. έχει διαπισταΑε1
ότι πολλοί στρέφονται σέ μαύρη έργα-
μήν
ΤΟΙς,
»νέΖεια στήν σε2„ 2
O ΠΕΝΝΙΕΣ
O O ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
O ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Κατά
μ νήμης έΥΙΙ.Τ ν στό
Τά Τήμ λήξη A Παγκοσμίς ΙΙ
ή T) Κάρο-
μέ Κενοτάφιο
μνήμη
τοι. , Χάρρι.. . τελετή
σαν ή Καίητ ή Μέγκαν
Oί πρώην Τής χώ-
ΝταίηβΙΙΤ Κάμφ0ψ,
ΤόΙ,υ άλλά ό T«bV Main-
Τζ00. Τελετή Supermahne
Spjltire ΛΕΙ, Κ0ύ$
άγαιά,τηση καί 01 ιχ,υσικώ
Τήμ
Τίς 14" 93
λ ιμάΙΊ Nax".rrka,
Τό 7TdV Κό-
Τό Rogue River Blue ΙΤΤό
τώμ ΗΠΑ. Τό
ου Rogue Cleamery άπέσπι.τσε τό βραβείο στά
World (7n ese Awards. πού έτη-
32 O
ξύ 3.801 τυριών &τΤό 42
KTlKi ή Αθήνα. T)
M ό M ης Χρυσοχοΐδης
ό ύφυτουργός Λευτέρης Οίκονόμου έξι:τίμησαν όμως
Πρώτον. προχώρησαν Τής
Χώρου.
ότι οί τρομοκράτες. οί άντιε.ξουσιιιστές καί Oi
Κοί τοι);
Μανώλη Κοττάκη
Ή Έπανάσταση κάνει μπίζνες
ΤΡΙΑ βασικά συμπεράσματα μπορεί νά έξαγάγει κα-
άνΤό Τίς
χεια (καταλήψεις όκτώ κτιρίων) καί Τά Πανεπιστήμια
(όπλα στήν ΑΣΟΕΕ), άπό Τίς άπειλές συλλογικ0Τή
των στίς νομοθετικές πρωτοβουλίες Κυβέρνη-
σης (βαρειές ποινές γιά μολότωφ. καταστροφές αέ
δημόσια κτίρια. είσβολές σέ συμβολαιογραφικά γρα-
Φεία), άπό τίς ρηξικέλευθες άποφάσεις τού Υπουρ-
γείου Υγείαςγιά Τό διεφθαρμένο ΚΕΘΕΑ (πού στόν
Βορρά είχε έξελιχθεί σέ άσυλο προστασίας έμπό-
ρων ναρκωτικών) Τήν έπικείμενη νομοθετι-
κή πρωτοβουλία Μητσοτάκη γιά Τίς πορείες (άστική
εύθύνη όργανωΤών γιά ζημιές σέ περιουσίες.)
Τό ΠριΟΤ0 συμπέρασμα είναι ό Δεκέμβριος
Τού 2008 δέν ήταν τυχαίος. Ούτε ή μάχη Τής Αρι
στεράς γιά Τήν δήθεν προστασία τού πανεπιστημι-
ακού άσύλ0υ. Από Τότε ήταν έγκατεστημένες μέ-
σα πανεπιστήμια τρομοκρατικές γιάφκες, σάν
κι αύτή πού άνακαλύφθηκε στήν ΑΣΟΕΕ άπό Τήν
ΕΛ.ΑΣ. χθές. Έκεί ήταν Τό άντρο Τής άποσταθερο-
ηοίησης. Έκεί καί στά ύπόγεια τού Πολυτε-
χνεί0υ. Τά όποία ήταν βιομηχανία παραγωγής μο-
λότωφ καί φύλαξης πετρών ή μαρμάρων άττό πλά-
Κες πεζοδρομίων. -οπιικ; αύΤά πού έκσΦενδόνιζαν
Τό 2008 Έλληνες καί Κοσοοβάροι άναρχικοί. Στήν
θέση τοι) Πρωθυπουργού λοιπόν θά ήμουν κάπας
σκεπτικός στό άκουσμα Τής άττοΚάλμψης τού έμπει-
Βεβήλωσαν
έκκλησία στήν Χίο
Τής
klVM).40V. ΤΙ ΖΙΙί0 Τό δΤΙ
ΙΙΙ}Τά Τήν
στιγμή ΚΙΙΤά Τήν ΚΙΙΤΙ4.ΠΤη «φΙ).0ξΙ .
νίιις“ μιηκπηΰ.μάιοιν -κυρ ίο.; πιιι.ινόμων μι:τιιιιιστών,
ΤήνΆ όΙΙ
πτ:ρΙOΧή
κει * ΕΚΙΙΙ τότρίτο παρόμοιο συμβάν σκήν περιοχή!
Λεπτομέρειες 3
ΤΙ-ΙΣ Ι-ΙΜΕΡΑΣ
ρου Χρυσοχοίδη, ότι ή "ΈπανασταΤΙΚήΑύΤ0άΙΙΙ)να
-σχεδίαζε χτύπημα μέ στόχο νέο Γρηγορόπουλ0».
μΟΙ.Ι
γιά Τήν Προεδρία της Δημοκρατίας "μήπως- άδίκη
Τόν Προκόπη Παυλόπουλο γιά όσα τού καταλόγι-
τό 2015 σχετικά μέ Τήν στάση τοι) Τόν Δεκέμβριο
τού 2108 “ Σήμερα οί συνθήκες είναι ώριμες: Μέ Τήν
Αριστερά άμήχανη καί ξεδοντιασμένη άπό Τήν
νταετή έξουοία της καί μέ Τήν κοινωνία μαζί
ύΤ1έρ Τής κατάργησης τοι) άσύλ0ΙΙ). Oί έπεμβάσεις
Τής Αστυνομίας ατά πανεπιστήμια όταν διαπιστώνο-
παράνομες πράξεις είναι πλέον πολΙΤIΚΙ* περί-
πατ0ς. όμιικ; έΤέθη άΤΤό Τόν άρμόδι0 Υπουργό
Παιδείας θέμα έπέμβασης ατό άσυλο τού ΕΜΠ Τόν
Δεκέμβριο τού 2008 σέ κυβερνητική έπιτροπή ύΤΤό
Τόν Καραμανλή, ή είσήγηση διέρρευσε στόν
Τύπο άτΤό μητσοτακι«ό ύττ0ιιργό (f) Καί ό Αλαβάνος
άπαίτησε άπό Τήν κυβέρνηση νά ξηλώσει
Τόν στοχοποιημένο ύπουργό —έξω άπό Τό σπίτι τού
όπ0ί0υ έκαναν καταδρομικές έΠΙθέσεις άναρχικοί!
Τό δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι ή μάχη Τής
γιά Τό άσυλο, τούς μετανάστες, Τήν
προστασία των μολότωφ, Τό ΚΕΘΕΑ, Τίς πορείες,
Τίς καταλήψεις, Τίς μωρομάνες άπό Τό Αφγανιστάν
Κ.λπ.. δέν είναι ίδε0λογιΚή. Φαίνεται ώς Τέτοια,
άλλά δέν είναι. Ή έπανάσταση βγάζει μεροκάματο.
Συνέχεια 3
Έθελουσία αύξησις εισφορών
γιά μεγάλα εισοδήματα
ΣΕ ΣΙΤΙ Τής
άσφαλιστικής έπιβ(ΙΙήιιττκιο; όλοι σημαντικά
,ησμό;
στη 2 10-230
τού Δ ημήτρη Καπράνοη
Τίς Καταλήψεις συλλογικωτήτων ΚΙΙί μεταναστών στά
Κ(Ιί [1λΙΙΤξίΙΙ ΕΏ1θΙΙ.
ΚΙΙί A El ή ΑΣΟΕΕ Τό
A El f.lV(ll ΤΟΙς. (M
Oί τά πού ΧίρέΙ)ΙΙΙΤΙΙν
τό κέντρο Άθηνών γεμάτο
μ Ι κρά άρχηγι:ίΙΙ
όποΐΙΙ Κυψέ-
σκληρής Τό ΑΕΙ
μέσα στό ΚΙΙί Τώρα Τό
Πλαίσιο Τίς Τίς σέ
σια κτίρια.
Τρίτον, *Μπιν Εντολή στο* άνδρες τής ΕΛΑΣ.
ΚΙΙί
σελ. 4
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Παραβατικότητα
Τών άνηλίκων
τού M. Δερμιτζάκη (σελ 3)
Ούδετερόθρησκο
Ύπουργείο Παιδείας
τού Γ. (σελ. 8)
Ή Φιλολογία
Τής «ένεργοϋς
ζήτησης»
τοΠ Άθαν. X. Παπανδρόπουλου*
Στό νέο παγκοσμιοπ0ιημέν0
οίκο νομικό περιβάλλον
Oί οίκονομίες θά
μέσω Τής βελτίωσης
Τής παραγωγικότητας
άνταγωνιστικόΤητάς τους
ΚΑΠΟΙΟΙ είδίΚ0ίτη :; ΟίκονομιΚής θε-
ωρίας ά νάλυσης. μαλλον νεοκρα-
τιστές, ύπο0τηρίζ0υν ότι Τό σοβαρό
πρόβλημα Τής έλλη νΙΚής οίκονομί-
είναι ή Τόνωση της «ένεργούς ζή-
τησης.. σέ συνδυασμό μέ ένίσχυση
Συνέχεια στήν 2
ΤΟ 16/11 ΗΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ
ΠΙΣ
ΚΟΝΠΙΝΙΝΠ
H ΓΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΑΕΙ
ΣΤΙΑ
3ΣΤΙΑ
Άνεξάρτητη, λυρική καί πολύτιμιη Σωτηρία
πού περνούν ξπτό τή
πίσω
μα.Έκι
Τού
νονταΙ. άπολαμβάΙ-ΌΙ,Ν Τήν
Τήν
Σωτηρία
Πού πολύ νέα &ΤΤό
τέν μάταιο πλήν ά Ϋα-
πητό καί επιθυμητό στούς
σέ Τήν
Τό σ-ΤOΙΧά0
&ΠOΚαλ0ΰμΕ
Ήτττν ά N-
πλα γιά νιώπς,
bTTtV Ι.ΙΙλ0ΰσ5
της,
Χρ:ηά
μα ψηλό Τ0ΰ
Ρεμπέτικου> τού Σταύ-
Ξαρχάκοι. κι μέ
συνοδεία μιάς δρχήστρα
Εγχόρ&ον, ή όποια διάβαι-
βυζα-
VTlRKS,
Τά Τ0ΰ
δημιουργού
στήν m. 4

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο