Ναυτεμπορική


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Ναυτεμπορική-11112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Οπισθόφυλλο Ναυτεμπορική-11112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΙΙ ΝΑΥΤΙΜΙΙΟΡΙΚΙΙ
ΔευτέΙΧΙ 11 Νοεμβρίου 2019 Τιμή: 1.30 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
950 27076
Τέλος η παραγραφή σατ 20ετία
Μειώνεται σε 5 ή 1 Ο έτη το χρονικό διάστημα που θα μένουν ανοιχτές προς έλεγχο οι φορολογικές υποθέσεις
Άνοδο της τιμής χρυσού
βλέπουν Και το 2020 οι αναλυτές
και ελκι_κπικΟς o χρυ-
ΥΚΙ (Χ Την
να ξΙΙΙβίΚΙδύνξΤΙΙΙ Η Τιμή
Οτο θα
κατά Ι .4Ο2 π ουγκιά
και στα 1.537 δολΔρκι το 2020. σύμ-
με αναλυτές που συμμετείχα , στο
τελξΙ,ιταΛ ροΙΙ τω Reuters 26
Κινέζα και Ρουμάνα
μπαίνουν στον σιδηρόδρομο
παίκτες την ιτιι:0χή Ι.ιπηΓΥοκόν
έλξης "τv Κεν-
τρική Ευρύπι με πύλη τα λιμάνια του
κα της Θεσσαλονίκικ στοχεύων v«
η Qad
(PEARl),
Cosco, η GFR. 11
Κυβέρνηση
Προτεραιότητα η ασφάλεια
Το σε θέματα η Κ43έρ-
vrwn, to ινατγ0ύμενο 48ιομ τα μότο
της έπεσαν
Πμύτον. στην επιχε0ΙΜ]η τικ
ΙΜΙπρεσία γιο την ορ ,Ονιωη
κα στην
στην εηαεφηοη σε
εσωτξ“κ0ύς liptN_K TCK
Πσνεηστημίου Αθηνών. τελτχΙΙ0αν υπό
Κατάληψη. 18
από ΑΕΕΑΠ
ύΙΙηυς 620 ξΚΙΙΤ.
Οι δέκα αμερικανικές εταρεάς
με τη μεγαλύτερη ρευστότητα
Aranco
Οδηγός για την IPO
κόντρες
δαπάνες Ι
Αλλάζει εικόνα ο
KPMG: Η experiente eamany
και η επένδυση κλειδί στο CX
Νέες ανατροπές στη νομοθεσία
την ΙΙζΙιχιγιχκρή
του Δημοσίου να ελέγχει φορολτ>
ΥΙΚέΤ Ι) ΙΙΙΗέσε ις και να καταλογίζει
επ ποσά τόκους και
ΟΙ Τρ0ΓΚΜ1Μήσας
επιφέρει
το ν/σχ
το 2012 μέχρι το 2017 και σε
ταειή για ιιι έτη 2018, 2019 και
τα επόμενα. Επιπλέον. για
ρολ0ΥΙΚά υποθέσεις ιων ετών
απότο 2014 και μετά η περίοδτκ
παραγραφής σε περίπτωση μη
φορολογικού νομοσχεδίου. το οποίο τέθηκε
οφΙΙΙΙΙ δημόσια διαβούλευση . Με ΤΙς δια Ιάξεις
αυτές. η εικοσαετής προθεσμία παιΧΙΥβΧΙφής η
οποία Ισχύει για "Κ ρχΫOΥΙΚές ΙΙΙΙ(Λά ξΙς
στις οποίες διαπιστώνεται ςηροδιαφυγή περΙΙ>
ρίζειαι σε δεκαετή για τις υπιΗέΌεις ιωνειών από
υποβολής δ ή>αοοης περιορίζεται σε δεκαετή από
δξΚΙΙΙΙΝΙςΙξΙή ιι0ιι ισχύει για τις υποθέσεις ιων
ετών το 2013. Π Ρβλέπεται. επίσης. παμΧίταοη
έΤ<Ι έΙ0ς της κανονική ς ΙΙΝΙ(ΙξΙ0ύς
παραγραφής σε κάθε περίπτωση κατά την οποία
εντός του πέμπτου έτους της περιόάηι αυτής πε-
ριέρχονιαι γνώση των υπηρεσιών της ΦΟΡ
λογικής Διοίκησης νέα ΙΙληιΚ>φοριακά στοιχεία
από τα οποία προκύπτει ΙΡ0ΙΧΙλογική οφειλή. Με
ΙΙΙ” ψήφιση ΤΟΝ σχετικών διατάξεων αλλάζουν
Χάρτης και οι που οριΤουν
ΤΟ υ δικαιώματος του
Δημοσίου για διενέργεια φορολογικού ε}έγχου
Και επιβολής τόκων και ΙΙροσιίμων σε
υποθέσεις ΙΡ0ΕΧ)λογίας εισοδήματος και ΦΠΑ. O
γενικ Κ κα .όνας η πενταετία,
ά ο χρόνος προσαυξάνεται ανάλογα με την πε
Κοινωνικό μέρισμα
και νέες ελαφρύνσεις
ΤΙ εξήγγειλε o πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης
Χωρίς πυξίδα για «πράσινα“ καύσιμα το 2020
ΡΟ ΚΟΙΙΠ4ΚΙ όχι Κ νωσΤ0 ΠΙ
(ΙΜΟ) τη ΙΙΙ
τητας σε ΙΙΚ "ΙΜΟ 2020". Ο
ΙΠΤΙλΙΤΝή στη ΤΙΧΚ ΤΟ λατα.Ρ-
HSFO, σ" 13
Αλλαγές
στις ευθύνες
στελεχών για
εταιρικά χρέη
Νέες διατάξεις
Ρυθμίσεις που καθιστούν
για στελέχη εται
Ι ΙΚών
το καθεστώς της
Πλη-
των στο Δημόσιο
V)kFX. Με τις ρυθμίσεις αυτές
ΙΙΙΜΙOΙOΙΝΙΙΙΙ οι ΙΙΙ"
αλληλέγγυα ευθύνη . 4
Δεύτερη ευκαιρία
για οφειλέτες
του Δημοσίου
Πάγια ρύθμιση
Δεύτερη ευκαιρία πολλές
παλαιά χρέη τους ιην εχμ>ρία σε και 100
μηνιαίες δόσεις που είχαν τεθεί σε το 2014 και
ΤΟ 2015 ή με llW ΙΙάΥΙ(Ι ρύθμιση
των 12 ή 24 δόσεων. οιη συνέχεια απώλΣσαν
ξΤΙξ1δή ΚΙ
τους όρους τους. Η ευκαιρία αυτή παρέχεται μέσω
της νέας Πάγιας ρύθμισης 24 ή 48 μηνιαίων
σεων, η οποία Ekl τεθεί σε ισχύ από το 2020. 5
Με ένα πακέτο μέτρων τριών
laxl)tlitcw OK011tliEl να
χωρΛοει η ΚΙ.ιμρνηοη στην ΟΙ-
Κονομία, με ιο βάρος να ΙΙέψΤΕΙ
στις
Η αρχή γή τ-ιαι με to κοινωνικό
μέρισμα που στο
Ιου έτους. Με Την έναρξη Της
νέας χρονιάς ξεκινά η υλοποί
non ΤΟΙ] υ ΙΡρ0λ0ΥΙΚ0ύ
πακέτου , ενώ θα ψαλιδιστεί
εκ νέου o ΕΝΦΙΑ. Η Τρίτη
ξιν θα ολοκληιχΜ)εί της
Κυβερνητικής θητείας και θα
καιάργηση ιου
φόΡΙ επιτηδεύματος Και Της
τριετίας. Η κυβέρνηση μιλά
ΟΑΕΔ
55.489 θέσεις
με επιδότηση
από 14
προγράμματα
μέτρα αναθέρμανσης της οικ.>
νομίας Κα Ι ΚΙΜ στήριξης
ΙΙ0υ θα to 12 δισ.
o της Κίνας
ΣΙ Και O Μη-
ΙΙ>0Τάκης θα έχουν νέο
a tt-t, αυτή m οτο
Μαξίμου. η Ιξ
λετή Των διμερών
αλλά και η
η στις εγκαταστάσεις της
στον Πειραιά. Παράλληλα, o
ΥΠΟΙΚ Χρ. αποκά-
λΙΙψε όΙΙ η αι διώκει
την τοι
της ΙΙιχότης καιοι
Κίας. σα 7
Κίνδυνος
αυξημένων
φόρων λόγω
τεκμηρίων
Ευκαιριακή απασχόληση
Αντιμέτωποι με αυξημΜυς
ΙΙΙΙOΚΤή-
σουν το 2020 πολύ χαμηλά ει-
σοδήμαια από περιστασιακή
απαοχόληση. Το φορολογικό
έχουν
μαρτές
ΙΙΙΙ ΙΙΙ Κα Ι
όχι μιοθωτοί. 4
ΤΑ" ΧΡΥΣ0ΣΙ46ΙΑ88Τ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ6229Τ ΕΥΏΙ0ΜΡ10Ι,Ι022ν

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο