Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-11122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
11
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Α Ρ. ΦΥΛΛΟΥ: 13774
Δ 5.000 μ χρέη
1,5€
Τ:21038Ι77οο-21038177Ι6-2Ι038Ι7737 17:2103817331-2103817281 E:iho@otenet.grW:www.ihodi.noprasi011.gr
ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Αγωνία στις ελληνικές
οικογένειες για
τις γιορτινές μέρες
O. την
των Ναυπηγείων Σύρου
Επισκεύασε 38 πλοία
σε 8 μήνες
Μαρτίνω , .
ήδη
της ης
ΕνωσΙΙ Εισαγγελέων
Υ ΙΙΙ Που
Onhne αγορές
E. E. ΚΤΙΙ
Reuters
ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το Ελληνικό Δημόσιο από τη μια κατάσχει
και κλείνει επιχειρήσεις ακόμη
και για μικροποσά και από την άλλη
το ίδιο οφείλει 7 δισ. ευρώ στην αγορά
ΊΙΙ το
με Το ΠΟΙ
ΤΟ Το κι ή
το
η ΤΟΙ” Ol%t
ΧΙ&ΠΙΙ_ να
ΟΤΟ ΠΙΙΙΗ0 "Ι to
-αν ΚΙΜ ο
ΣΠΙ 2,621610 , ΠΙ OV-
1.612 Τα
Ι TOV
ΟΠΙ
72
ο 627 O ΟΙ-
Νέας
ΤΙΚ. η
ttl ΟΤΕ 20
ο Την
ΤΟΙ ,
H Της
Νέα ς
ΙΙΙ
της
οιη“ή.ς..

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο