Ναυτεμπορική


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Ναυτεμπορική-12112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Οπισθόφυλλο Ναυτεμπορική-12112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΙΙ ΝΑΥΤΙΜΙΙΟΡΙΚΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 i ΙΙμή; 1,30 €
ΑμΜύ Ντάμτι
Προθεσμιακό συμβόλαιο
αργού πετρελαίου
Νέο κρημαΠOΤΠΡΚΙΚΟ εργαλώ0-ορώΙ1ΙΙ0 σΤΚ
στο V τοι. πετρελαίου δημι-
ΟΙ. ργΕίται, με πρωταγωνιστές to Αμπού
ΝτάμΜ και μερικές απο τις κορυφαίες πετρε-
λαίκές εταιρείες του πλανήτη Συγκεκριμένα,
η Ab ] Dhat>i National Oil Co (Atmc) μαυ με
BP, Outch ςι-ιαι, τοιαι.
με το Intercontinental Exchange
(lCE> με τη δημΙΜ)ργόΙΙ ΤΟΙ)
στον κόσμο πρΜεσμι0ΚΜ) συμβολαό0υ
θα εκηρωωπεί το αργό πετρέλαιο της ΜΙΜ-
ban ΝΙΟμπι σελ- 15
Alibaba
Η Singles Day έφερε
online αγορές 38 δισ.δολ.
το περσινό ρεκόρ των 30,7 δη.
δολαρίων o κινεζικός ηλεκτροφ-
κού εμποφ ου Alibaba. προτού ακόμη
ολοκληριΑΣί π Sineles Day. καθώς οι
αγορές σε όλες τις πλατφόρμες του ξεπέρα-
το 38 δολάρ α. αημεαώ"φντας
ιστορικό 1 Ιο
ποι_ι έχει εξελιχθεί
στο μεγαλύ τερο αγτψαστικό γεγονςΚ ΤΟΙ
ήτη. σελ 15
Κατά πολιτών - εταιρειών
Κυρώσεις της Ε.Ε. στην Τουρκία
για παράνφιες γεωτρήσεις
με
ΚΙ)ςχύσεις θα Πλέον ηολΛες,
και μη. αλλά Και Οντότητες (εται-
ρείες Ι που συ νεν, όΦνται με οπαονδήποτε
τρόπο με τις τουρκικές αρχές στ ς
γεωτρήσος της κυπριακής ΑΟΖ, σύμ-
με ιη ωεσινή
ΤΙΚ
σελ. 17
Τρεις μεγάλες ΤΟΙ.ιρισΤΙΚές
επενδύσεις στην Κέρκυρα
Την του 2020 αναμένεται η έναρ 91
λειτουργίας τω πολυτελούς
Απκωηα Corlu, στις Μπενί-
σηματοδοτεί την
Tree, ένα brand VlCAJ ανήκει "Τι* Όμιλο
Accor. ενώ "τρέχε " η τω του-
prOE-C1 της Κασσιόπης, κα
των Ρ ώΧ]ΙΙΙν επενδυτών ποι_Ι την αξη-
πρώην Clllt) 13
Πού αναζητούν οι ξένοι
ΚΟΤΟιΚία στην Ελλάδα
η Αθήνα OK
κ« ηρωρισμός στο real estate, με
προοατχή για αύξηση αξιών και μισθΙ.4Ιό-
των το 2020. σύμφωνα με την ετήσκ]
έραινα "Emerging Trends in Real Estate
Europe 2020", ενώ την στιγμή, βάσει
SpilOEatOS, η
εηυκεψΙΙΙόΙΠΙ0 ιο εξωτερικό
ζήτηση KOTOlKitlS σε όλη την Ελλάδα
καταγράφει αύξηση σε σχέση με ΤΟ
14
950 27077
Επενδυτιιαί συμμαχία
με τον κινεζικό δράκο
οι 16 συμφωνίες σε σημαντικούς τομείς που θα φέρουν πιο κοντά την Κίνα με την Ελλάδα
Με ένα
τικούς τομείς είναι οι τράπεζες.
η ναυτιλία. η ενέργεια, ΟΙ ΕΙξΙ(Ιιμηχ ς ,
o τουρ Ι ομός και οι εξαγωγές επισφρα
γίζξΤφΙΙ η οικονομική συνεργασία Ελ-
και Κίνας. O που ανοί
ΥΟΙΙΙΙξ, 0ύ .ηομα θα γίνει
ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του
ύ ΚΙ) Μη
οι σεις έχουν πολιτικό ε νδια
Κα Ι t VtO%O
μα. με 16 ουνολικά να υ
γράφονται. 0Ι1ΙΙΙΙΤ0δ0Ιώντας ιιι νέα
εποχή στις σχέσεις των δύο κρατών.
Ουσιαστικά με την επίσκεψή τοι) o
πρόεδρος της Κίνας Σ.Ι Τζιντιί%γκ ξΓΙΙ
σφραγίζει ιο Κλίμα ιο οποίο
διαφανεί και στο ταξίδι ι0ι) πρωΟΙ]
πουρνού Σαγκάη. (Πλ. 2.3.4.5
"Θέλουμε ro εμπόριο κα οι εηενδώοεις
στην ενέργεια, στις μεταφορές και στον τραηεΟκό ο πρόεδρος
της στη συνάντησή με τον Ελληνο
Βάζει πλάτιι στον «Ηρακλή» η Κίνα
Bank ofChina: Ενδιαφέρον για τα κόκκινα δάνεια και τις ελληνικές τράπεζες
Το Ηρακλής> αποτέλεσε
ΊΙ1όΙΙΙ
ΜΕς επ ασΚις o
η ΊΙ1ΊΚή δΙΕΙΘΙήηρ α Zhou
hong της o
με ης
ΙΙ0ίηοη τοι)
τραπεζικό τομα. ΜΙΙ
tK άλλαΙς
τηςελληηκι* οικο .τηιίας.
μέσα στην ΟΙ
ΙΝ τους σχέδιο
lOV , ης
μ ΤΟΙ
γκι Πι χαρηάταις
ΚΙ σε άΙΙ ΤΙ πακέτα
"lJV ΟΤΟ APS ΙΙIΙ<ΚΚΙφΙΠΊOΙOΙή ΟΙ
Τα
α1ΤτΧΚΙφήνι0Ι1 είναι η με t1W
οποία οι το δί
κιιι0 to 0110ί0 Ekl ισχύσει σε
τις και τις και το
δικαίωμα ΙΜΙ Δημωί0υ ΙΤΙ
Η ΕΤΕπ
«καλλιεργεί»
επενδύσεις
200 ξΚ(ΙΤ.
Δάνεια σε αγρότες
Τον Ιανουάριο ΙΙ%ΤΙΙΙΔΙΤΙΙ η
εττργοποίηση ακόμα χρη-
μα εργαλείου ΙΟΙ)ς
αγμτες. 2 (Χ) εκατ„ και τη
Της
επενδύσεων πάγιου εξοπλισμού
χωρά σε απευθείας ενίσχυση
ιοι_ι ΚάΊΙOΙ1. 9
Πού θα κριθούν
τα stress tests
τωντραπεζών
Δάνεια, ανάπτυξη. ακίνητα
H μείωση των Κόκκινων δανε ίων, o ρυθμός
πτυξης της ελληνικής οικονομίας και η πορεία των
ΙΙΙΙών ΤΟΝ θα είναι από tOllS παρά-
γοντες που θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα των
stress tests Ιων ελληνικών Η διαδικασία
τον Ιανουάριο και θα τον Ιούλιο
10112020. Η Και ΙΙΙ tlEXjtlltKl ΚΙύΙύΙΤΙΜ1Ι
όλα τα σχετικά επίπεδα κινδύνου που αντιμετωπί
ζουν la Ιδρύματα. Πλ. 5
Επιτόπιοι
φορολογικοί
έλεγχοι
από
Ενέργεια και
περιβάλλον
προτείνει
ηΑθήνα
Με ΤΟ MOU από την
κεψκιλκιίων Ι 4 επιχει-
ENTE
η ΔΕΠΑ. ο ΑΔΜΗΕ. το έργο ηλε-
της. και σε μια αιολι-
επίσης, ΙΙέ
του ΙΙειμΙΙΙΙλ-, δίνετα ι
Άνοιγμα
της ΕΤΕπ
στην Κίνα
μέσω Πειραιά
140 εκατ. στην Cosco
στην
επιχειρηματική του παρουσία
στη γηιΚΙΙά έβαλε Χθες
ο κινεζικός ναυτι-
λιακός Cosco. o οποίος
υπέγραψε δανειακή σύμβαση
140
εκατ. ευρώ. με την Ευρωπαϊκή
T XillE μάλιστα για την πρώτη μεγάλης
κλίμακας χρ σε κι-
Τζικών
στην Ειηκόπη από την E:TElT,
στη N η
Τα αυτά θα
σιμοποιπθούν προκειμένου
χρημαιΜ0ΙΙ1θεί ΙΟΝ
γων αξίας 600 εκατ. ευρώ που
πικν,πιμμαιίζει γκι ιιι επόμενα
χρόνια ο Οργανισμός Λιμένος
ΓΙξΙ ΧΙΙά. Η ΕΙΈΙΤ
χορηγήσει 140 εκατ. ευρώ για
να στηρίξει την επέκταση και
αναβάθμιση του λιμανιού του
ΓΙξΙ%ΙΙά, Που είναι το Κύριο λι-
μάνι της Ελλά&ις. 12
ΕΪΡ1ΔOΜΡΙΟ1,ΙΟ36

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο