Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών για την 13-01-2021

Δημοπρασιών-13012021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-13012021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

EDHMEPIE AHIMOIPAZINN &IIAEIETHPIAZMQN HMEPHZIANPQINH OIKONOMIKH- ETOZ IAPYZENZ 1929 protoselidaefimeridongr TETAPTH 13 IANOYAPIOY 2021 www.dimoprasIon.gr emaldimonews @ dimoprasion.gr Tnh. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Tuh 0,60 EYPD Tpapeía Epu. Mnevákn 10 ABiva 1T.K. 10564 AP. YANOY 27706 A8ovis Tewpyıá8ns: ««Ze eg£hn§n to deal tns AEH pe tnv Aeppitzáknş: «lAátos n oeipá EuBodiaouoú otnv Endáöa» RWE» Too1 npenei va éxovv nporepaiónta Breon Hetaßaoy ting oLxOvOJHia evoig ouveoraoias waTO xov avtayoviauoú xi n ERAúda eíva é- vus ovtIxOS EtangOS 7 ty bogela Pvva-BETg a, Ojjueiege o tTOV TOOns EvEereag Tov z0atioov Tns T eeuavíaş, Andreas Pinkwart, og E VTguxos ouu.ntns oty YYgLaxq llgøto xeovatxn ExoYAOoy Tov EAANvo7EQua wYawzo ETueknenoiov. O1 onovðaiótepoi EKnpóo@moi tns NeoEdAnVIKnS Zoypapikns & T hunikńs otn Snponpaoía tns VERGOS Auctions Aaqovíeg yua tn oeupá rov yívovras v evezoTEt Tavonuia, oTos yivET 0OUJIE QoTa Tovs vyeiovojuIxoUS, VL, Ta eupoa xuta tou z0govotov otyy Ex tovs tgotTevouue, aAAa ot UTOAOLTOL OTny EAßEtia. «Edó (o.0. ornv Ekßetia) uzopúoiov vtowTo zokovtouv va aobevovv, d- OTi thr eufoAKOTOUV TQoTt avToi TOU t oEv evoyre tov 1o. ME to vEuTO otevouv xu juETCC cutot TOU TOUs TgodE youv. Katt Tn Yvojun Ou, uto EvaL TQo- AtoTés xas ióuT va xaboofčovv rs Too- voo0R0JuE, gootte bovie U tOvs U ELOVOJUIKOUS L TOUg vtgúitoug OL otoi- TEgaiórnteg otov EpßoÀLaguó. S Oro Sputnik, o xatyYyrijs ett p Tuete Es Vu EjLTOdiOEIS Tm ov- vÉZION TIYS Tavònuiaş. ToOTu peovtiçeus EVTpizEi tO Evöiapépov «H s to tpONOjiov E- anotec e nlapeévn uTOV S ToU otevoUV Xt juet TOUs UYE tete vu gexivnot EtO TOU Uttgmkxes E TOU OF Éva uEvho zogoOTó eívau véo xaL vyeíş. Arú Eívau Béuata neguooÓte Xogovoe dTOUg VYELOVvouzous O Sev ea éyovv zívovvo» eiynoE 0 x. Atg- go ovvðixUALOTUXa XaL at OTL TOÉTELve OrauenjEL dLuoTogá zuu Harg os xu tgooteoe; «Evo av eujoAuá- ORIG CTO AóuTI Zapá Évas 2rA 2 H VERGOS Auctions, o gaxęojiote eos Oixog ònuorpaoróv otqv EXkúd, u TodÉJETaL To 2021 ge tn bnjgomgaoia Ne- oEAAYVUXÍS Zereaqixis & TavarUXIiS 10TOgixOv & PuEAYvxv AVTxEe Me aEua Exagoo A Ynpiakós pópos: H Tadàía éos to kaàokaípı 0a ÉxEI neíoel tnv kv6épvnon Mnáivtev tov HEyuAttepov ovouá- 2 Ztn 8nuo016tnta To niotonointikó nov ea dau8ávei o nodírns perá tov EpBodiaouó H Takiia dívet otov Eavró rns ree 2a éxE KUpievoEI TO áyxos; Píğte to praíßipo ouş oUOKEUés nou 6ev deiTovpyoúv oworá g To AOxaigi tov 2021 yua vu TeiOOUE Beguo Eog te xakoxaigu» yua va TeioeL Tov vEoEXAEyÉVTa Auegıxavó ngóedeo, To MzávtEv, va orneigei tmy viotétn- 0 Evog LEbvovs oeo 7a tig HeTaeg To yngiazó zuotoxoigruó Tov du kuupavet o ToliTns uetá tyy okoxÄjeuay rov oiveoog o aAOS UTOg7og Ouovoulaş, MzgoUvó Aeuég. EußoALGouoU éPZETaL Oto gog tns onjtooórntaS. «aivovue orov Eavtó uag Tepuêoópuo É. o kuprvouy zu tm OETEn boo to ufoAiov, tet TOQOUY Yu TagvoUv OE Vg é roOuTxÓ ec uxopoúv va To «gioxovoÚv yua TgootZN ZeT0| K vo tago uetg. tiy zupeg aTEOUaußávet óka Ta aTapaimta ororyeia tOv Eußokuatóuevou. Aev vxáeyeu xapia auqußokia óru ókou m popolóynon zan rovs ópoug Tov ea x eğagrógaore rhéov ató rny teyvokoyía toporov oTO tÀaíoO TOv O02A, bucgo- Teqootepo aTo ToTE. T oupavel A0t etza Bu rgeTEL v etOtgeyoue oE u TÓv ótav n TEzvokoyia dEv AELTOVQ7ei ó- vgoTaij AUO", djkoOE O idiOg oE dY T orotia avtá Ba agoeoÚv To TÓTE eußoáonye aiká xu he TÀMOogooies 2to EYyoapo Rtayeagetai to ovojd tou O OU e to tpo 3 o AMKA ToU, to ÓvoJa vijs eTangeiag tov Eypokiov zov ÉxaYE, N LEgoun HOOLOYOapous. «OAoL JLTOgoUY va doUvoTt yun ge u www.dimoprasIon.g 2ro TugEktóv, Euùt NtgÉugous XeT ooTOLODGE uit U TEvIZ: E paGE TIS T y xoio o LEyAoL EoGue voL El poves. Orav ovoxEv Alexa ms ze 2 VLL OL 2OAOG0oi TOU Aiad Xtio, avroí zov ávTinoev 214 2

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο