Μetrosport


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μetrosport για την 13-01-2021

Μetrosport-13012021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μetrosport πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Μetrosport

Οπισθόφυλλο Μetrosport-13012021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

MAOK vs OAYMIIAKOI KOPYOAIEF AMOAOZEI MATCHCOMB0 FANTASY TOYPNOYA Stoiximan TO NAIKNIAI ZOY KAAYTEPO OM TME EMnoe YxNH ZVMMETOXH: KINaVNOL EOEMOY KAI AnOAEIAZ nEPIoYIA H KAGHMEPINH AGNHTIKH EOHMEPIAA THE B. ENMAAAL TEAPIR13 ANOYAPIOY 202T APIOMOZ OYMOY: Z682 T TIMR:1,30E METROSPORT.GR METROPOLIS 95,5 METROSPO cAIKH: ETO NOOR ONE EMIAEKONTAI IAIOKTHTEE MErAAON OMAANN THE SLl OLALMAWO EPEN METROPOLus 5 OEMA MANTZINI, OXPHEMOE hop TAOOE, nAOOE nAeOZ A OnAA TOY NAOK ETO EHMEPINO NEPMNI AN OENEI NA MEINEI TO NAIXNIA TOY TITAOY AAMATEE acia O MANTZIOE EKEOTETAI TIAL AEK 11AAA ME NEA NPOEONA ZE EXEEH ME AYTH THE RESTART DPOHrOYMENHE ArnNIETIKHE TEAOE... NORAOY o MnEPTONO IPIA rIA MIA A NEA APXHH NIRH " EKTOI AOYrKoYETO, MIXAHAIAHI, EIL, TIONAK, MnizerBAP ArorH 250c00 EVPR, IAMIANH KALSULAE MAOK CKADCMAKH TATEARE 2NAOYNE AEN EINA KAAYEPO3 ME AnONTA TON 1BAN,o NAOK ANEAoNATO nINOTO. O AXINMEAI MNEOE ETO METROPOLUS 95.5 AEO MATO 10 VNE S OI EENIHEZ TIA THN ANOKTHEH MIAPANEE EHBTOVGKIAS AnTHKATA MAKH TKATKATTH TIA TO OEMA IAMNANH ME TON OAYMIAKO TO EXoNO THE NAE nAOK MOY AEE NATHAEONEA ZTON ZABBIAN rIA TOY TO METROPOLIS 95.5: « YNAIKA MOY KAOHMEPINA RA YREOYHE nER.. «POZNAOOYME» O HPAKAHT ANAKOINNZEHPANHE auingMTROPOLIS 9s OKAATENMNEPTK TATOE: eEINAI OAA TEAEIA riA EMNANE SET ar H PEAADKO TO EXEAI0 IEXAEE THN.. TPInOA xOET OAA OEA IEXYOYN rIA THN ETANEKKINHIH THE EONIKHZ A AnOIRTHEI TON vLa oPOLIS sS ANI MIEOE: ARTHO KAAORA R ANEYEI AKOMH THN teA 17 OlYOPAOE MDxAAHE BPAZINANOL, OANAIHE KYAONHE KAE HPAKAHE: O1 20 KAYTEE» HMEPEE AAEIOAOTR ANTIAPA rIA TON OPIIMO THE EAPAI TOY FINAL FOUR TOY KYnENMOY 19

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο