Ναυτεμπορική


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική για την 13-01-2021

Ναυτεμπορική-13012021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Οπισθόφυλλο Ναυτεμπορική-13012021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

H NAYTEMIIOPIKH am TEtáptn 13 lavouapioU 2021 /uun: 1,30 € OIKONOMIKH KAI EnIXEIPHMATIKH EoHMEPIAA Etoç: 960 Apioióç pUMOU: 27420 Covid-19 2 Bhuata unpoç, 1 daeimeridon.gr otOVIpoÜIOAOyioió KPAYTHArQNIAT AnO TIE MME TON AKPITIKAN NOON THZ BOPEIAZ EAMAAA Epeuva XEANE - ELTRUN ZTO KOKKINO OI NPOZAOKIEZ TON KATANAAQTAN Eptuva EEA - Pulse 9 2TOYZ 10 EAAHNE ArOPAZOYN TAKTIKA Ano TO AIAAIKTYO NEa npóßEVn yia Aiyótepn úpeOn, xpÉOÇ-Tepiooótepo mpotoyevéç ÉMEYILa 8,9 ME tpeiç o1agopoiolnoeiç oE oxEon je tiç npo nou EXOUY EYYPIpel otov ipouiioAOy1o}uo. Kata Heyaan kabInon eioikCi oto OKEOC tOv EO0OOV. 5eeiç noU ELXavanOtUnOBelOtOv KpatlkO Tpo un oUvtdgn OU kpatikOU poUOPOyIouoU EXE Elong, n mapatdon toU 1ocKaown avajevetal vnoAoyioHÓ avajevetai va KAEiOEI TO 2020. H npoßAEpBEi ótin ayopi Ba netoupynoel OE EVaV OT Ba Exei npOKaAEOEI JHEydhEç anOMELEÇ KAI ota Folli Follie 3/2 EKAIKAZETAI TO AITHMA rIATO EXEAIO EEYTANEHZ 10,5% øe enineőo érouç, evó xaunaórepn anó to véBn, ue eEaipeon uç ónoEC norioec éyvav e etöwá autoúç nou emßánaovtaı ota kaúoua. 208.97% tOU AET6a Ev Kai n avaoyica toU xpeouç tOcick away. O1ouveneec bapavoUv OUOIaoTIKa OecoEvbEKEIC TIOU ExOUV JHExpi topa oto uioup npoc to AE, toteOTo vetd va oto eOCOU va, otdv OpnoUv o o YEtOKOVOKovouyvoUvoto onnd 00 ENEL OUYKpaunel oud 338 Ol0. EDpo. Lo000, OE OOELC ILA InvenojlEvn epoouaod tolevikO NOEYE OnvolkONOUI Katd n oldpketd tou oeDEpoU önjooiovouikÓ EniNeöo, tO IIp@TOyEvEç EMEIYNA Yyiotnpio toU Kpátouç Ga avakoiv@OEI TIÇ njo lockdown ntav pixpótepn oE OXEOn pe to npOto EvoEXETAI Va čenepaioeitEAIKOÇ Ta 11,14610.eupo olovoIKEÇ EIÓOOEIÇ TOU AEKEVPplou. AvajevEtai nç nepioboU Maptiou-Maiou. oEA.3 ANATA ATo THN ENAIAMEZH XPHMATOAOTH2H 12 NEa nysoia oto YnEpTaueio UTv nNon avobounon tou doKoU uou OU tod TnEptajiaou EELTITAEJ KOl ov OVKCTOOT00n ug LEU PWOg AIRGepvapn Kal OU npoeopou. Aiqavonoukou npoxipnoe n Adoi om owud pixvelo Tpagn AnonuóoEIÇ OE 2 KÚKAoUS yia ta ielLÉVA EVOÍKIa Aepöeueč, LIÉKPI NPÓOparta avútato oElexoç TOU OLMOU TTAN, Kai vEo CEO O HEXDI npoopata y.Y. AEbVW OKOvOLiIKLV YnoteoEuN tOu YEErp anguntpriònc, OEA4 hmpoßAÉnEIn oxeuxń KYA MpoEidonoiE yia vEo KUua opyiç oE nEpinuwon napanourinç 2raðiaxá, OE dủO KÚKÀOuc: ea 2020n xataßoan tov anočn npayiato1Ol0Uvdl o Anpo ooev d cexVnoE o ti HEC TvalonikooEV OE OOOUÇ 15PEBpovaplOU 2021. OMEÇ OL 11OKtntEG aKivntov avayka* EntouepeEÇ Tnç bidoIKaolaç rOEIC 40% Toupkia: ZtTOv... appo TwV uõatOKaMMiEpyEOV AnMive nEpartépo ta doTua ung n toupKK VOVtOC onavKÉ EEaywkdc enöooBK TO oUOKOMO 2020. Ano tnv OMn, nepupia bdduo KONAEPyed npoonage vd.. ceunECE TO 0Xtd HE UG KOpoVO-EVIOXUOEG Ki va Kat0pepel va ota evoixa tOw un 18 lavouapioOU otou tö1OKtÁTEÇ WW NOEHPpou AeKEuppiou 2020. 1DEßpouapiou xOIvn anopaan Tia tiç pEl0oelc EVOIKIW oUnvoOEPpo KaI Kaoopicovtai pe tOU UIoUpyou O Métpa otnping TOU E6VIKOU NnoAoyioU Eoun vuw ETpUN, nOU EXOUv u oTOND TOU unç tov anočnuóoeaovEeKIvá 68opou EkuAaKáKn KaL toU upu XE KaTãotaonakTaktng aváyknç n OuáoiyKtov tnvnpooexn aeuEpa l8 kavoud noupyou AiootokoU Beoupo prou Kaiooeutepoç KUK/OC tnv 1oUAOU, noU onjooleunke in deßpouapíou. Iia nç eÓOEIÇ mpox®éç otnv Epnuepiöa unç EVoIkiow tou nvóç AEKEußpíou Kußepvioeaç. oe6 0EA. DEtvKO NInooyo npoX VIONOYKI BKIOG EE: OO KCI UN EMOMon uç avtayuwouKouoç unç EW Néeçeyyuńoeiç llpoíka ya TpaTie(iKE Ouyxoveúoeiç AniooioU K. PintooráKnç IIpótaon yia EKdoon Vnpiakáá O1ônAúoEIG KONAYAIA ANO TAMEIO qntouvo1 TDÁIiEZEc otononKoúKiVnoíaç OXnjiatov ANAKAMHZ KAI EZIA AEKAIKEI H AKTONNOIA 11 CntoúvoTpaTTELEG EpoAaoyoú Inamxopíynon nepiooóepov bavelov HEMáöaÉxei TpocayopioEL UTÓ THVEKT npoç Eviaia Eupwnaikń lavonuía yCAR ayopd bopoyovou punaiiç oyopo TpowoBoeí uc eéayopéc NéoTaueíO EyyuodOoiaç ErnevöúoEOV|HE ITOPouç 100 EKat. yid tiç He quou HAEKTpOvIKa nAEov udpoyóvou tOooovta tO KDOUnuEn EF. TvtOC ano Uw Kogoiov va npoEtouoos a METTOUpYn OpamyIn je XOptn noperoç KO OUxeNpguVOUG OTOXOUG, OEA 2 ET ApivtOC nOC n na 25 EKat.öóoELÇ EpfoAíav ne Anuóoiac Atoiknonc (oto önuía ea oónynoel apKEtE myCAR). yivetai n önAoon akiVnoiag tv OxInuyuo KoUÇ 1oiOKtnteç n Katoxouç touç, evó tautóxpova opicetai PCMii.H npooitukn g ouy KEVTpOOncPaivetaioçipon Ipoçeyyuo8ouKó Ipóypajijia 450 EKaT. EUpáAtraleneca yia touç- KpouS oTOv EMA od7,16 ta ten. oel. 10 nYAONAZANANTYEH TOY XA. OIETAIPEE THAENIKoIN2NION Alunia PPADN AXA T9673H0A64) VDOW JONES 31068,69|(0,19%)A FISE 100 675411 -065%) V DAX30 1392506FO08A)Y CAC40 563097 -02%)V PY1OI 185556 A ETPEAID S538 VPQAOMPID 12206

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο