Νέα Εγνατία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία για την 13-01-2021

Νέα Εγνατία-13012021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Νέα Εγνατία

Οπισθόφυλλο Νέα Εγνατία-13012021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ENHMEPQIH TO MEZHMEPI radio 88,6 fm alpharadio, 12:00 14:00 AEYTEPA TEMIITH Xioou AkOKadidou, Ooõopriç Xakuipnç, BN ZopiavoúÚ NEa Eyvatia TETAPTH 13.01.2021 protoselidaefimeridon. gr 294 Kačn KAOHMEPINH NOAITIKH OIKONOMIKH EOHMEPIAA THI KABAAA Tipn: € 1,00 NEPIKAHZ NEAPXOY 0 Epvtoyáv GEkei va ueppaayyioel OITAuariká EAáoa kau Kúripo Ov bupOrM MAKAPIOZ AAZAPIAHZ Kakómoroç OiúAoyoc jiE tavTÓxpoveç anEÉç ČEv Eivai oiáioyoo za7 AHMOZ KABAMAE AnOKAEIONTAI OI 1AIQTEE TIATPOI AnO TA PANTEBOY TIA TA EMBOA Tpoeroyiaoía tuv unm- peoov avJEVOVTaÇ TO XIOvid 3 ANATPONHC TON OANATO AAZKAAOY IA BUOE ABTvdikd &pnepida C OTE UkONETOL «quaprupi ANATPOH ZTO NPOrPAMMA EMBOAIAZMOY Mxánç Xarnpónoukoç; Thoreúo ón Ga karaAáßouv Mraivouv om «quáxn» KaI Ta vogo- KOieía, evÓ aKÓĻM ÖEV AETTOupyoÚv Ta sEwrepiká iatpeia!- Tn &a yivei oto vogOKojLEÍo Kaßákaç z 2 oOKo» TIOU «ÖEDVED» EYKAI KTTDcTi EvEpyeid ya.. 600 EUpa aL 6 TO Aátoç rous, õev êa et TOXUvdoUv o1 EIBoAiaouo pís ra tðtuorKá tarpeía za AlONYZHE TEPOAYMATOZ IIEBave o yaúrunç TIOU EDE 35 XPONIA AINAA gNotErvt OEI TO «Hpúiov» tou Anjo TIKOU KTiOU tnç KalBáAa 2TO ALA KAI THN nPOTYIA KENTPA MEAETHE KAI MAOHMATQN AHMOTIKOY OIKorENEIA uaOriuara ónuoTuKoú , nouKauioas AHMHTP EMMANOYHANAHE ETTPADEX KAOHMEPINA ENAPEH NEQN TMHMATON KAOE IH TOY MHNA ApBpo: Mn- TOorakiKTn ETaoniokpa KABAAA : Ouovoias 77 & DihcAAivov, tnA.: 2510 220201 | emait kavala- kentro@poukamisas.gr ETOIN2t BAZIAIKHBADIAEIAAOY DUCATION 16 LB. NAG. IlANER2IHMDOY KPHITHE

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο