Sportday


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sportday για την 13-01-2021

Sportday-13012021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sportday πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Sportday

Οπισθόφυλλο Sportday-13012021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

NA FYIINHYEI TON NEAZON TAANEONA TOY NIPEOEI NNAOHNATKOY 124 XAP KAOV HTOVDOSIa AEK OXIMENEO BAENE NONMA OBIKAETON OAIBEIPA KAIYKONEYEINE TOY/AD1E EYKAIPIE MOVSTEAVMAOY OIKONOMIKAAEAOMENA HATYXIA TOY MITAI KAI UA GEMATAD TOY BPANIE YNEXEIXENADE ME TH AIOIKHIHTIATOMIA1a AUUA5APIAIAD O KAJ IE BEMA H AIKAIDIH TOY 18I Ston IHE AUR0 EPIMENE 2ANI22RNOTOTAD2 20S KAOHMEPINH AOHTIKH ECHMEPIAAA OEMA 8 GIETEOKOWE THN 2KEYNPIA o aKHO AOMHE nAHPOY TO EITATTEAIKO BOYAEYMA TA THN YNoeETH THI«IYMMOPIA TETAPTH 13 IANOYAPIOY 2021 1,20C Ap. púAou: 4.750 Sport Day MAKAMII-OAYMMIAKOZ 87-89 TPOMEPO MATI ANO TON HTETH SO2IA DYA METAAH BOH8EIA ANO IAINIIELL NNEFTNSA KAI BEENKOO TOYMnA KAI TA PEKOP noY KYNHTABA AAMITOYENA 8EAD NA MEIND. AMADN THN OMAAAN 22-23 OPIEMG ZOAEMIAEAÄNKAME PEERNETP005 Stoiximan TO NAANO TOY MAPTIN TEPALTIA NIKH nAT0 KAINAG TON AABMMENON EIPAIOTON MEZA I0 TEA ABIB. 8ETEI TIE BAZEIE JA NPOKPIZH TA NAEI 00 ME NIKH AouE (19:30, NST) 0 0AYMDIAKO HNEI 3 BABMOYI D TOT TON IDADK KAI KAEADNE NOP2 10N IA TIA IPODPPH IEUNMAKA SUPER LEAGUE115-16, 26 NAOK4 MIAIKET 24-255 EKEI nONTAPEI OTKAPEIA ANAOINAKOE -AEPMIAN (21-8, K2) AllOEPAANAKAMUH2 XUPI2 WATIAIIETPOY IEPIETEP-PITAB1-74 2OYNEP NETETOYEI ArOTH ANO EIAMIANH! O NEAPOI TEPMATOoYAKAI ITPEDETAI A ATKATIM, BOADE: TO AINITMA TOY MINEOY ADAAINE: 10ANNIAHZ DZ 1U 20ZZ AEA: KONTA LE XOYEINO ME TPIAAA ETH MEIAIArPAMMH 2THN ATOONHARNOYARZ OAINAA DOP ME. ANTIAPATEIE AIEONH: 10YNEP MATZ EE TAAAIA KAI D2IANIA 1 KTIEAD EEaun KAIBAPEAA AruTEpo, Tpirn & Teraptn TEGA- ATPOMHTOE MAPEABON UMIU201AII2 onç 21:00. AnosuTnpiov Avopco Mocopokn Hio Logd 30

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο