Sportime


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sportime για την 13-01-2021

Sportime-13012021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sportime πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Sportime

Οπισθόφυλλο Sportime-13012021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

AOHNA 8- 13C OEANONINH 49C AriON EPMYAOY KAI 2TPATONIKOY TON MAPTYPON SEORT e UMAANZALI2 HTETHZ ME TA DAR TOY DZADYKAZ HMEPHEIA A8AHTIKH EOHMEPIAA N. MTOPAAKR KOnnoogonoro Playeikc APIACOS SKETBALL MPIAO 11 87-89 (MAP.) 19 Meroudaungootnunupiteolumigntuotrin MENEI EAMAAA EKABAPIZMA NorAPIRZMAN APHE Opyn otov Apn yia tn Siaitnaia TI OKEpEtai va KávE o Kapunibns O AGENT GREEK anokanuntE Otu to uvo Vtpuni avajisda oE nAOK Kai Oriuuniokó, OE Eva uats opeOthta napaiEvouv oi ni6avótntes va Vican CDvENIOE otov avaevalKO nANTA EN 1EXY H NPOTRZH RNANEQZHE UANAIUPDKID POnONHTON wIsE EN TORMNER H uhtutaia tou cuKaipia M EDAMOR TO naixvióı tou YIa TO wIPES MOYETAKI KaI Tn rENEIAAA 2IsLLQtiUEAILE YIMODNID MEENDNOYAD ENIMENEI TIR ARAN Mbxpi thous ea Kuvnyhou n AEK tv npintaoon tou 21 0 NST OUPiDNNIKHZ ITA OAPMAKEIA Etojolovtai vea ouuponaia yia Maxaipo Ka Mrtái

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο