Η ώρα των Σπορ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ για την 13-01-2021

Η ώρα των Σπορ-13012021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Οπισθόφυλλο Η ώρα των Σπορ-13012021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

MHN XATETE IHMEPA ITHN-PA», TO AIKO IAI «BHMA TOY AAOY THE AEK O1 61KÉS oas AnovEIZ yia rnv Karáotadn otnv iEvaan» (och. 12-13) EOPA EKTÓÇ... LIúxnç Kai yiu to uoiavo HOTC HE TOv Apn, 0 NTuitpo ToiykpivokI TpapsIe RANOT AOYnOI Tu xúâiu uuc, TO RÉpOUuG KI TG yoúuUHE Ktriieç (gopEC, ia ie In ðidTnotu, TrEroNOTA, ITOIXEIA KAI APIEM0-20K noY KATAAEIKNYOYN nOE ENIXEIPEITAI TO oron Kal APH YNOOTA ANAAO TWV onop cpncpidu H EYeYNH THE AEK KAI H TAKTIKH Tepn 3 lavounpi0u 2021/ouiho 2579137791/C1.30 TON «AMON= nOY NIANEI TOIO Beua oAiyov nuepov nAEOV Va KAeioEI n nporn uetaypapn yia tov lavouápio Tpáosio TATOE TEATAARE HAEK npencI Va önadoei nwç õcv EuniotcUETOI TOUC ERAnveç oiuitnTeS ZONTANA MNHMEIA AXAPIETIAE OI ETXOPIOI PEDEPL. ANENANTI ETH MONAAIKH METANH OMADA NOY TOYE ITHPIEE AHMOEIA, H«ENOTH KINEITAI NAPAMHAA TIA AYO KAME nEPITTOZEIZ TIA THN ENIZXYZH ETO AEEIO AKPO THE KAI THN KATAPTHEH ToYZ ANO TO nPATABAHMA AMYNAE THE, EXONTAE KATAOETEI TIE NPOTATEIE THE TodoEiO KOETAE TEIANE oT AlTANTHEEIE Tuaaia Kl Noawvin IEpiievEI N AEK VI TO dEfí unak! To 1-0 nort ÕEV NTav npóßianua TO ZHTHMA AEN EINAI TO EKOP VALRON E ANNA TOZ0 nE2TIKA KAT TO2O2TABEPA MIn0PEI NA TO KANEI TodpcioTAYPOI KAZANTZorAOY Na un xúooUuE TO nUEpoñóyio OI MEPEX NEPNOYN KAI H AEK AEIXNEI NA MHN KINEITAI ME TAXYTHTA KAI AYT0 NPOKAAEI NPOBAHMATIZMO MANOAO IE NAIKTE EuC xpEIúzouut ONOYE, IÓvo ÉTOI Bu neruxoUIE» DpordBnke KOI O 29Xpovog ÕiEBvÁS CuoUvTIGAIKÓc) EAßGTÓÇ öeRióC unaK Tn TaAdvTunax, Mixuca Aavys O Kapíu ayvízei tnv KopUpń! ihal-oro 0AKA LVIOTO Kuneaio! ME TA 8TKOA, EXEI EENEPAZEI ONOYE TOYE NPATOYE IKOPEP THE AEK THN TEAEYTAIA NENTAETIA ZTHNN POH AVENIKHTEDOBCMR9 2) KATTOPETINOPORA EO[STOIYmANTIZTOIXH ArONIZTIKH, EKTOI TOY NONEE NOY EIXE ENA TKOA NEPIEZOTEPO KOpavaoagauinkatsQuabalthcENOGIKOURasknpr

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο