Ναυτεμπορική


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Ναυτεμπορική-13112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Οπισθόφυλλο Ναυτεμπορική-13112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΙΙ ΝΑΥΤΙΜΙΙΟΡΙΚΙΙ
13 2019 1.30 €
Καμπανάκι για μεγάλες
ρευστοποιήσεις μετοχών
Το μεταβαλλόμενΌ γεωΜλΙ η Κό περι-
CKJlli τη τη
απειλή Τις μετοχές, με ΤΟΙ.κ;
σα»ς τω σιλανήτη να ταν Klimva
του κηΙδΙΝΤΧ.Ι γκι των
μετοχών το επόμενο κάνοντας λόγο γω
έντονη μετά μεγάλα
Ναυτιλιακές. ναυπηγεία, νηογνώμονες
Τριπλή σύμπλευση
κατά των προκλήσεων
αντιμε-
ΕξένΙΙΙΙΙΚιν το
λα τικ ναυτι,υας,
σΡ0ερχόμεν0Ι οπό την Τα VM_ltm-
αλλά κα τους νιτ,νώμονες. σα 11
Θεσσαλονίκη
"Εναλλακτικό" επενδυτικό
πλάνο από τη Fraport Greece
πηγές με δημαιρ
εηιχειρημκιτικα)
κέντρων (ΜΙΝήκευσης και Ι) νιωομών
ενέργει« για το
ιι Fra KYt Gr&te. Σύμ-
με τον &ξΙΛίνοντα της
Fralxkt Gre«e, σ«ισντκή "έσιμη
tKTcmn στον Χώρο του
ης 12
Συμβούλιο Ε.Ε.
Τα αυτοκίνητα τοι) μέλλοντος
ΑΜ ΤΟ TCX) 2022 ΙΙΙ νέα tKlTOKiw1TO
θα στην σγ0ΡΟ Trk E. E. πρέ-
νο δη&έτουν σνατγμένο σικπήμκπα
οσφαλεΛς. με τους νέους κανόνες.
a το Συ"ύ-
της E. E. Η επκΟνχωη
σε Της
μ ΚΟΙ Της
σχετικά
με τι* κανυιωμό για την των μηχα-
οχηιάτιον. σα 9
Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ
"ψωνίζουν" από τη γειτονιά
thill& γκι ικ μΦΚξΙ οι
Μοήες διεκδικα. ν α κόμα μ διάΙδυση
στο και ΤΟ των
δραππ ητήτων τακ σε κατηγορίες που
από το
μένο μη σημεία. 13
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤος : 950 27078
Ζητούνται φο ροκίνητρα
για αποταμίευση- ανάπτυξη
ΙΟΒΕ: Επενδύσεις ιδιωτών μέσω κεφαλαιαγοράς - Κεφαλαιοποιητικό σύστημα ασφάλισης
Την ΙΙΙΙΙ>0Χή κινήτμον,
Που σιΠδικίζονΤΙΙ με μ κι αΙΊΚΙλΙ 0ΙΙΚή
ιο ΙΟΒΕγια την της
την αποταμίευση ελληνικών
Α .άλητι με την ΙΙ0άηΤα ti.w εκτιμάται
ότι μπορεί να την οιη
Πάνω {ΙΠό 55 δισ. ευρώ ΙΙ0υ έχουν
στο εξωτερικό νοικοκυριά, Σύ μφκονα με ης
διαπιστώσεις Της έρευνας ΙΟΒΕ. για tnV
καμψη ιου βιοτικού επιπέδου στην Ε9,λάδα
τούνΤτΙΙ σημαντικά- Και Ιό τ,κιη
αποταμίευσης ιων νοικοκυριών. η οποία είναι αρ
νηπκή ετών. Μάλιστα . σημειώνει όπ 10 Κε-
στην την ΙΙξ
2(ΗΧ)-2018 κυμ<ήθηκε σε του
ΑΕΠ. περί ΙΙΙ 94 δια. Η
ση των νοικοκυριών θα ανακάμψει μέσα από μια
ασ4ΚΙλΙOΤΙΚή και στοχευμΔτι
λογικά κίνη4ΧΙ Kahhv Ε.Ε.
Μεταξύ Ι κίνητμι για
στοχευμέ-,Τς ΕΤΙενδύ0εις Ιδκ.Πών μέ-
ΧΟ Την καμιλ«ιοΙ10ΙΙ1ΤΙΚών Ι1υλώ.Τ.Π
Προτε ίνειαι νέα
ηΤΙΚή επικουρική με αφ0ΡλόγητΕς ει-
6% (3% o και 3% o
t W Πυλώνα ΙΙρ0ΤείνΤνπαι
η 25% ΜΙ Ι
η φόρου από Τοεισ όδπμα, 3
Καμία αύξηση στις τιμές
των φαρμάκων το 2020
Η νέα τροπολογία ΤΙς τιμολογήσεις
πιο κοντά σε εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - Κίνα
Ελ*ς ΤΙ ει-άλΙ“Ι1 δώ 1C" Πλανήτη
o Τρψ, ΗΠΑ
“VliJTT1S το TOV ότι τη
δεχ&ί εάν m Ka σα 14
Ειδική
έκδοση
μονο στους
συνδρομητές
Τελευταίες
στο
ΥΠΟΙΚ
και τροποποιήσεις
ιο ΥΓΙ0ΙΚ. οι υπό
επανεξέταση διατάξεις
την έκπτωση του ΙΙης
νης για ανακαινιση κηομα«ον
από κα Ι
την ελάφρυνση των διαζευγμέ-
νων που
διατμηή. 4
Τι θα κρίνει
το κοινωνικό
μέρισμα
Την επόμενη εβδομάδα οι αποφάσεις
οτην έχει
ηγηθεί η των στοιχείων εκτέλεσης Ιου
ΙΙΙΧδύΙΙ0λ0ΥΙ0ΙΙ0ύ 1 Ομηι,υ θα οι
το κοινωνικό μέρισμα και τη χρη-
το
Η μεγάλη εκκρεμότητα έχει να κάνει με το ύψος του
έκτακτου που θα διανεμηθεί -κάτι για το
οποίο οικηαοιικά δεσμεύτηκε ο
λά και με ΙΙΙ ιου τελικού ΙΟΝ
δικαιούχων. S
αύξηση τιμής φαρμάκου ,
αλλά ΚΙΙΙ καμία διόρθΙ,ΚΊΙ
στις η μ ές&ν
βλά1ξΙ η ΙΤOΙΙ Κα-
στη υ
γεί0 Υγείας μέσα VlOX tOl_1
ΠΟΙΚ η οποία όχι μόνο
Ρ ία ΙΙΚάΙΙ1Ι Ι4Χ)ρά m
δικασία τιμολόγησης των
μ άκων, ΙΙλ3ά ΠΤΙφΦε-Ι ΚΙΙΙ ΙΤΙ-
θ<Ι ύτητα ή
0ΚξΙΚΙOΙΙά tGW
την ε».ηνική Με την
o υπ. Υγεί-
ας Β. ΚΙΚΰικμ-. μετά τη
μίση o
δΙΙΙμόπμοσης lGW
Ταγίπ Ερντογάν
Τούρκος η
Αποστολή
η «απάντηση»
μας. Μέχρι σήμειΧΙ οι τιμές
από ιον μέσο των τριών χα-
ΙΙΙ1λότερων ημών Της
των 26 χωρών στις οποίες
ΚΙΙΙ χώρες με
δια φορετικό νύμισμα από το
ΤώΙΧΙ ΟΙ ΙΙΙΙές&Ι
μ ηλόΙξΙΧ,Ν ΙΏς-
ΕΙ] μοζΙόνης. δηλαδή των 18 κιχι
Ιών. φεύγουν από 10 ΙΙΙΧ -
σκήνιο οι Χώρες που δημιουρ-
ΙΙΙΙές
Ι4ΧΜΤ0λ0Υία αναφέρει όΙΙ
ανατιμολόγηση δεν θα
Πώς δηλώνονται
οι εργαζόμενοι
σε οικοδομικά
έργα
ΕΡΓΑΝΗ-ΣΕΠΕ
σωπικό για την εκτέ}εση
υποχμούται στο εξής από
το ατΙ&
ΕΡΓΆΝΗ στις υπη-
ιου ΣΕΠΕ
του υπ. 6
όψα
ΓΔΧ.Α 86648023%)
στηνΕ.Ε.
ΧΡΥΣOΣ145&Φ4
15
ΠΕΤΡ6Ι,ΑΙ06228Δ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο