Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία

Εστία-14012020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(Ι“.Ι9Ι8)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ A. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡOΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(191+1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΛΕΞΙ--ΙΣ ΖΑ0ΥΣΗΣ
Τρίτη
14 Ίανουαρίου 2020
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣ]Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ.
Απόδοσις των Θεοφανείών
Σελήνη 20 ήμερών Ι Ανατολή ήλίου 7.39 — Δύσις 5.47
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ATTIKH: Νε4ΚίΥΤΙς. βόρειοι ξ.ω;4 (8-15β.)
Άνεμοι μεταβλητοί 3 . (5- I I
Αριθμ. φύλ. 41553
"Ετος 1430v
Τιμή Ι 50
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΑΙΊ-Ι ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ
Πούτιν καί Χάφταρ νομιμοποιούν
τό μνημόνιο Έρντογάν μέ Τήν Λιβύη
Έθνικό έγκλημα οί μηδενικές σχέσεις μέ Τήν Ρωσσία
ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ Oί
ΙΤΤήν Λιβύη, όπου Τουρκία
έγιναν ρυθμιστές Τών
ων. πρίν
μήνες Συρία. Καί
ρί(Ι οί ΉΗομένες Πολιτείες κατέστησαν -
ήθελημέ .τι ένδεχομέιω;-- ούραγοί τών έξε-
λίξεων. στήν Λιβύη ή Εύρώπη συνειδητά
Τίς δΙ >Ι)
voUv Τήν κατάσταση.
φέρει ή Γερμανία πού
Τήν Διάσκεψη τοί Βερολίνου μέ Τόν τιι
προσκεκλημένο, δμΙ0;
μη καί ή Ελλάς Φέρει τό δικό της μερίδιο
ξύ-9ΙΝών, τοπ
μνημονίου άνΤιμξΤάΜΤΙζξ
O Πρωθυπουργός
έπιβεβαιώνει
Τήν «Έστία»
έχει προκαλέσει ή
άΠOΚά_λυψΙς Τής Τό Τί διη-
πίσω άπό τίς κάμερες κατά Τήν
μέ Τόν
Λ Ι.-υΚό Οίκο. H άΠ04ΧIΠΙΤΤΙΚή
πού ό
τηση τού «Ti θά γίνει χάσετε"
(σέ πού ό π
σει σοβαρό Επεισόδιο στό Αίγα1ο) -πώς
K. έπιβεβιιι-
ΙΜ)ηκε: άπό τόν ίδιο τόν Π
Τήν M
κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι ήταν
«άΠ0λύΤΙ0:; μέ Τόν
τίς κόκκινες τής έλληνικής
τίς έξελίξεις στήν βόρειο Αφρική μέ
ξήγητη άδιαΦορίΙΙ, τίς όχι -
ΙδΙΙΙΙΤέΙΥος Τής Ίταλίας.
Καί ή Ρώμη βεβΙΙίο»ς πρέπει έκ τιθν ύστέ-
τίς Επιλογές της, βλέ-
Τόν Της Φ ΙΙΥέ.ζ ΣάρΙΙΤζ
γίνεται ή (κονή τής Τουρκίας στήν βό-
ρειο
Πράγματι ό Σάρατζ διήλθε άπό Τήν
ΚΙονσΤΙΙνΤιν0ύΠ0λη γιά (ΙάνΤΙΙλλΙΙΥή
Τόν ΚΙΙΤΕΙ>
lhMk:i πρός Τήν Μόσχο ή όποί(Ι έπεξερ-
γάΜ)ηκι: τό σχέδιο γιά Τήν Λ ΙβΙ"η.
ΆΠ Τήν Βεγγάζη
ΧΙΙλίφ(Ι ΧάφΤΙΙρ, ό
ήταν έξ άρχής ό έκλεκτός τών Ρώσσων. Πε-
ριστοιχιζόμι:νος άπό τόν Πούτιν
ΚΙΙί τοι . ό ΧάφΤ(Ιρ tkl πρέ-
πει πολύ άνετα στήν Μόσχα.
ό Σάρατζ μα-
ΤΟΙ
ται καί τρείς βασικοί στυλοβάτες τού κα-
Ι)ΙΧ5Τώτος Έρντογάν. ό άρχηγός τής Ι )πη-
MIT XClKdlV Φυν-Τά , ,
ό ύπουργός Αμύνης Χουλοιπί Άκάρ καί ό
σογλ0Ι).
λοιπόν πώς ή
μολογημένη. ΙΕΠικρ ΙΙΤέσΤΕΡ0 σενάριο
:ΊάΙΙίΙ1 έ0 .ΊΚης
τητος στήν όποί(Ι o ί δύο
σημερινοί άντίπαλοι Χάφταρ καί Σύρατε.
O πρώτος ό όποίος Ελέγχει καί τό μεγαλύ-
Τόν πρώτο
λόγο. T) Είναι ό ίσχΙ>
παράγων. Oi μι:ταξύ τους
Τήν μοιρασιά τής ίσχύος
Λιβύη
ΚΙΙί Τουρκία, Καί Φυσικά. (Ιύτή ή νέα κα-
τάστασις στήν Λιβύη έχει τό
ήδη κατατεθέν μνημόνιο μέ Τόν
μνημόνιο πού
δυσμενή Τήν
"Ενα μνημόνιο πού Τήν
τών νησί-
στή v κατανομή των Οαλασσίων
Τού Κοττάκη
«Θά σάς έκπλήξει ό Μητσοτάκης...»
O
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Τίς Ι) Τό T7B πα3Τ0 ΤώΙ ΚΙ Ι ΈζΙΚώΙ
ΤήΥ διαμόρφωση
2019 l EES ΥΙά
ΤήΙ βελτίωση TC 17 έΠΙΧέΙρηματΙΚ0ΰ Τό
OfKO έΤΤΙΧΕφημαΤΙΚό Τ0ώ Τής ΚΙ-
Ι ΈζΙΚής Πφ)Τ ξΙΌΙλ ης Ι M δισ. YOl,dV
(ΤΤφίΤΤ0υ 26 δΤ. δ0 Ιλάρια) Τό 20]9.2) H άΙ-ΤΤ0λΙ-
Κή Τής Κίνας έ-ΤΤγ3ία
αύξηση κατά 6,8% το ] ΑΕΠ Της. μέ ττρ$λΕΙ.μΤΙ Ιά
6 Τρισ. ΥOΙΛΞν. Τό ΑΕΠ Τούς
ΤώΙ άσ-τικώΙ
θηκέ 8,3% 9,4% σΙμΠΕ-
H Virgin Trains lYSA
σχεδιάζει συνδέσει Τό Λάς Βέγκας μέ
λη ΒίπρρβΙλ πήΙ, ΙόΤΙ0 Καλιφόρνια μέ πλή-
το τραίνο-«β0λΙδα»! Ή.
29)
Χλμ. ΤήΙ Τό
ότι
μικρότερο Τής χρήσεως ή
αύΤOΚΙΙ ήτα, , O!
ή στό 2023.
σιδηροδρομική γραμμή
λήλως ;τρός Τόν Inlersrate i 5, ό
όποίς ς διασχίζει Τήν Καλιφόρνια καί ένέ$ δρόμου
«ΚOΙιη:0Ιηκό κάνει ό 44ΧΡOΙΌς
δισεκατομμυριούχος συλλέκτης έργων Τέχνης
μεγιστάνας Τής μά5ας Προ-
I γιέν (9 δ0λλάρια) σέ
followels TC ._ Twitter (9.(W σέ έκαστο)
Ιά Τά χρήματα μπορούν
Τήν Άμα
ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ στέλεχος τού ΠΑΣΟΚ.
Αύτό πού λόγω τής πολιτικής του δράσης είναι
έ Λ εγραμμένο στό DNA καί των δύο παρατάξε-
ων, καί τής δικής του καί τής Κεντροδεξιάς, όπαχ;
εύστοχα είχε κάποιος.
ριάκος θά κάνει Πρόεδρο τόν Βενιζέλο: Τήν ταινία
"ό Κύριος Ρίπλεύ” Τήν
Γιά νά φθάσετε στό πρόσκοπο πρέπει προηγουμέ-
σας. Κάθε
πριοθυπουργός κάνει έπιλογή Προέδρου μέ συγκε-
ΤΙΚά ή ίδεολογικά. Γεωπολιτικά ή τοπικά. Συγκυρίας
ή μή. Ό Άνδρέας Παπανδρέου είχε καλή γνώμη γιά
Τόν Κωνσταντίνο Καραμανλή. Α ντιπαλότητες δέν
είχαν. Σκέψου Τήν παραπομπή Καραμανλή στό
Είδικό Δικαστήριο προδικτατορικά Τήν είχε ψηφί-
σει ό Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Ιί.ς βουλευτής τής
Κέντρου. όχι ό Ανδρέας Παπανδρέου πού
Τήν είχε καταψηφίσει. Μετά Τίς εύρωεκλογές τού
1984 καί Τήν στάση Καραμανλή. όμως. κρίναμε ότι
έπρεπε νά πάμε σέ κάτι νέο γιά νά κερδίσουμε Τίς
σκληρές έκλογές τού 1985. Αύτό ήταν τότε Τό κρι-
Τόν Καραμανλη. Ο Κώστας Καραμανλής μέ τήνσει-
τοι) Τόν Κάρολο
ήταν έμπειρος, είχαν συναντίληψη γιά τά έξωτερικά
Οί καταθέτες στρέφονται
στά άμοιβαϊα κεφάλαια
σέ ένα:ρΥΙ1ΤΙΚ0ύ
ζικών καταθέσεων όπως είναι οί μετοχές, τά όμόλογα
Τά κεφάλΙΙΙ(Ι ΚΤΙΤΙΙ0έΤξ.ς ΠΙΥ)Κξ.Ι
μένου νά έξασφαλίσουν ητικές άποδόσεις λό-
σχι:δόν μηδενικών τίς
ΚΙΙΤΙΙθέΠΕις. δΤΙ ΤΙ” ΤΕλΕΙΡ
T(lio μέσο νέες
ΚΙΙΤάΙ 30%.
ΠΙΣ ΗΜΕΡΑΣ
καί γιατί ή έπιλογή του σέ καιρούς όμαλότητας ι:ιπη-
πολιτική O
έπέλεξε Τόν Παυλόπουλο γιατί ήθελε άστΤίδα,
τού τό είπε, όταν έρχόταν ή ώρα τής ρήξης του μέ
Τήν Εύρώπη. Δέν φοβόταν ότι ή Προεδρία θά είναι
αύΤόν0μ0 Κέντρο, Δέν είχε άνασφάλειες. Τώρα ό
Κυριάκος, μήν έχεις άμΦΙβολία, θά άποφασίσει μέ
Πρόεδρος
Τής Δημοκρατίας ζωτικό Χώρο άπό Τόν πρωθυπουρ-
γό. Νά μήν άποτελεί αύτόνομο κέντρο. Νά μήν κα-
Νά δοτός
σέ μού
Ο νέος Πρόεδρος πρέπει Ι)πηρετεί Τό ήμι-
προεδρικό μοντέλο πού ήδη έφαρμόζει στήν πρά-
ξη ό Πρωθυπουργός μέ άξονα Τόν έαυτό του. Δές
Τήν Κυβέρνηση. Έχουμε ένα δίκτυο δίπλα στό δί-
κτυο. Από Τήν μία πλευρά Oi ύπουργοί πού ύπογρά-
καί άπό Τήν άλλη ή καγκελλαρία καί Oi Φυτευ-
τοί ύΦυΠ0υργοί όπου ύπάρχει άρμοδΙότης μέ οίκο-
νομικό άντικείμενο πού κυβερνούν. Μέσα σέ
Τό σχήμα Τελ ικ0ι)
κράΤOΙ.ς ύΦΙ.ιπ0υργοι) δέν χωρά Πρόεδρος μέ έκτό-
πισμα. Ούτε ό Βενιζέλος, ούτε γυναίκα, ούτε ό Θε-
ό κανείς. Καί έπειδή ξέρω ΠΟΙ0ί πάνω-κάτω
συμβουλεύουν τόν Μητσοτάκη —κάποιοι πού συμ-
β0Ι)λευαν
Συνέχεια στήν σελ. 3
Διχασμός μέ Τήν άφίσσα
Τών άμβλώσεων
TA (k tt1V11K)A15TlKti Τής κο
ας σέ εάΙίσΟητα θέματα έκδιν4Μ)ηκανκαί χοές σέ έπι-
χιπτ0 χρόνο. H Τώ .
σαον ξεσήκο"ε καί έΦ&ισε μέχρι
Τήν ή γιχτίΙΙ Y ή όποία
έ , Τ0λή ΔΙξΙΥOΤάΤ(ΙΙ
άλλα μείζονα
ή Τών
Συνέχεια στήν σελ. 4
τού Δημήτρη Καπράνου
Όταν οι "Ελληνες δέν διαμαρτύρονται...
Πλησιάζαμε
μία, προερχόμενοι άπό τόν
Βόλο. Ξαφνικά, "κολλήσα-
μιά
σιγά μεγάλωνε. Στήν άρχή
κάποιο
NV Και-
νιόταν κανείς! Έβλεπα νά
σουρουπώιη καί δέν
κανέναν δια-
βγήκα &ΤΤό Τό
Τόν
τροχονόμο, πού στεκόταν
στό πλάι τής
νττμη. "ΟΙ κάτοικοι Τής ΠΕ-
ΡΙOΧής, στό Τής
σει τόν δρόμο καί τούς πα-
Τής
διαμαρτύρονται ΕΤΤΕΙδή
δέν νά δημιουργη-
Φιλοξενίας
ΤΤΚΤΤών ΤΟΙ5“
μού *ΤΕ. "KO?F
λημένοι" πφισσότερο άπό
Καί μά
Τήν
στόν Βόλο
ΥΙά
δουλειές. Μάλιστα! Έλλη-
νες δδηγοί,
δέχεται τόν σημαντικό περιορισμό των δι-
καιωμάτων κατοικημένων νησιών καί κυ-
ρΙ0λξΚΤΙΚώς Τήν tlhV
ΚΙΙΤΟΙΚη
Αύτό τό μνημόνιο νομιμοποιεί καί
ό ό όΠ0ί0, μέχρι τι
έθξΑορΙ. ίΤ0 Τό
τουρκικά σχέδΙ(Ι. Πρίν άπό λίγες μόλις
Εβδομάδες ό ΧάΦταρ καλούσε τό Συμβού-
λιο Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών
παρέμβει γιά νά άντιμετωπίσει καί νά μα-
ΤΙIΙώσεΙ Τά σχέδΙΙ1 Τής πού
v ( άσκηση καταστρεπτικής
έπιρροής της στήν περιοχή". Περιέγραφε
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έπανεκλογή Τής
Προέδρου τής Ταϊβάν:
Δεινή
Ήλία Ήλιόπουλου (σελ. 5)
Ίστορικά ντοκουμέντα
Οί τρείς προτομές
τού Κωστή Παλαμά
τού Έλευθ. Γ. (σελ 4)
Δέσποινα
Άχλαδιώτου:
κυρά τής Ρώ
τού Άνδρέα
H ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΛΑΔΙΩΤΟΥ, κυρά της
Ρώ, γεννήθηκε τό 1890 στό Καστελ-
λόριζο, τό μεγαλύτερο νησί τού όμώ-
νυμ0υ συμπλέγματος. στό όποιο
άνήκουν 13 άΚόμη νησιά καί βρα-
χονησίδες: Άγιος Γεώργιος. Αγριέ-
λαια, Βουτσάκια, Μεγάλο Μαύρο Πο-
Μικρό Π0ίνί,
ένα, δύο, Ρώ,
Στρογγυλή , Ψωμί Ψω-
ραδΙά, Τό τοι)
είναι Μεγίστη, Τό μέγιστο στό σύ-
Τό 1924 έγκαταστάθηκε μέ Τόν σύ-
ζυγό Κώστα Τήν
τυφλή Ρώ,
Τήν 1940
ό άντρας της πέθανε μέσα στήν ψα-
ρόβαρκα πρτ* Τό Καστελλόριζο κατά
Τή μεταφορά του στόν γιατρό τού νη-
Τά δέν
άντιληπτά καί έτσι ύπήρξε καθυστέ-
ρηση στή μεταφορά.
Τό ΚαστελλόρΙζ0
Τήν έναρξη τοι) B
ου Πολέμου. Αποβιβάστηκαν άρχι-
κά Oi Βρεταννοίτό 1941 , έφυ-
γαν καί έπανήλθαν οί Ίταλοί. Στίς
139,1943 Τό άντιτορπιλλικό „Ναύαρ-
χος Κουντουριώτης. κατέπλευσε καί
άπελευθέρωσε Τό νησί. Τούς έπόμε-
δύο μήνες Γερμανικά
φη Τό βομβαρδίζουν. Oi περισσότεροι
κάτοικοι προσέφυγαν στήν Γάζα Τής
Παλαιστίνης.
Ή Δέσποινα Αχλαδιώτου παρέ-
μεινε στήν Ρω καί είχε άντισταοιακή
δράση στό έλληνικό φυλάκιο. Από Τό-
τε ξεκίνησε νά ύψώνει Τήν έλληνική
Συνέχεια στήν Πλ. 8

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο