Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-14122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

"Θέλουμε λίγα
από τους
και
από τους λίγους"
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
ο
ΑΡ.ΦΥΛΛ0Υ 4259. 150
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗ0,5Ο
Χιόνισε στα πεδινά
οι ηονοπτώσεις τις περιμέναμε
στα ορεινά, έκαναν τελικά την εμφά-
νισή τους και στα πεδινά του νομού
αλλά ήταν μόνο
φ ΣΔ4-5
Άναψε το Χρι-
στουγεννιάτικο
δέντρο
Μητρόπολης φ Σελ. 9
Τρία εκατομμύρια ευρώ
Για έργα
στην Π.Ε.
Τρικάλων
υπέγραψε o
Ένταξη του
Μουσείου
Αστυνομίας
Στο δίκτυο
Μουσείων φ Σελ. 14
Λαμπερή η παρουσίαση
Περιφερειάρ- i !
Θεσσαλίας i !
κ. Κώστας
i!
Του ημερο- i
λογίου 2019
ΤΟΙ
ΠολΙΤΙσΤΙΚ0ύ !
Συλλόγου Σο-Ι
φαδιτών Ν. i
Μαγνησίας
φ Σελ. 12-13!
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ...
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ-
νεργάτες για την στελέχωση των πα-
ρακάτω τμημάτων.
Ιον γραφείου με γνώσεις
λογιστηρίου.
2ον Χειριστή ηλεκτρονικών υπολογι-
στών με γνώσεις στα Social media.
3ον Διαφημιστή με γνώσεις marke-
ting.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σπουδές ή εμπειρία και ευχέρεια στα
Social media και στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την
δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, ή αποφοίτους ΙΕΚ κ.λπ.
Πληροφορίες: 244 Ι 080888 —
6977200595. Στείλτε βιογραφικά στο
alithianews@gmail.com

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο