Πρωινή Κιλκίς


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς

Πρωινή Κιλκίς-15022019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς T O Y
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 - έτος 200 - αρ. φύλλου 4812 - 0,50 ευρώ
Δεν βγαίνουμε στους δρόμους πριν
ιδρύσουμε την Ομοσπονδία μας
η Των αγροτών της (ΠΟΙΕ δ@μιους με ΤΏ(ΙΚΤέρ. ΕνηΙΙ4ΜοΤΙΥή μόνο η (Π,Τ/.ενη τη; TET της στο Αντίδραση εφτά αγιΜ)ΤΙΥών σύλλύγυη , μεταξύ Των οποίων και Της [Ιαιονίας, (ΙΠΙΠιση Του
ΤΟΙλόΙ4Ϊ0Ι v« (ήάλξΙ στα Πράσινα ΙΙ4Ινά0Ι(1.
Στο πλευρό του
Κώστα Σιωνιδη
Μετά τον θανά1ΤΙ Τζ0ΙφΤζ0 χαι Ι*ύτερη (Τό τι)
σμό τοι δημάρχου Χρ. Ο Αδφιόπουλος (ΝΙ-
ΚΙΙΙ ένταξη..
Επίσκεψη ερ-
γασίας Δημή-
τρη Κυριακίδη
στο Γενικό
Νοσοκομείο
Κιλκίς σελ.5
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σας προσκοΡ.ι:ι, την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019
κοι 12:00 νιε:ιημΕρ
στην -
έντρο ΑΡΕΝΑ„.
ΒΟΙΩ ΣΙ4Τής
Τζιτζικώστας: Το κοινωνικό
έργο της Περιφέρειας
ΤΟ (kl ΠΙΚΙΥΙΙΙΙ
η συνέντευξη Τύπου
τον ΠΙΟΙφιμιάυ χη K tVTelK E
Απόστολου Τζι-
με ΟάΙ(Ι Τ0
έργο Τη;
Κιντνιν.ής — Πα-
ρουπίαση υλοποίησης των
ΤΟΙ ΤΙΙΙΙΕί0Ι
ΠΙΙΊΎ.ή; ΤΟΙ ;
στην ΠΕΟΙ%έριια
ΚΙ ντοικής
Η π«ΙΥΙΙΙΙΤ0-
στην 01. σκέ-
«Πιριχλής Κολότοιος“ ΤΙιρΙ4ΤOΙΙ(ΙΜής Ενότητας
Κιλκίς ιιι την παρουσία και του Κιλκίς AV-
Klll T(OV ΤΟΙ V(8101i.
Ανακοίνωση Υποψηφιότητας Δημοτικού
Συμβούλου Δέσποινας Μαυροκεφαλιδου
7.)
σελί&Ι 9
H ΠΑΙOΝΙΑ
ΠΡΟΟΔOΥ
για την Παιονία που μας αξίζει
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ιδρυτικής
trtV 2 κοι ώρα
vo το κοι tOl)C ΟΙΗΙσμ0ύς
Ιδιαίτερη Τιμή

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο