Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-15052019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ
15
ΜΑΤΟΥ
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13877
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
Τ;21038Ι77οο-21038177Ι6-2Ι038Ι7737 F:2103817331-2103817281 E:iho@otenet.grW:www.ih(Hlin.oprasi011.gr
ΣΤΟ* Ιδιωτικό τομέα o ένας
στους εργαζόμενους
αμοίβετΙΙι με 500 e μηνιαίως
1/3 ηΙς η
ΟΟΣΑ
7ήμερη εργασία
στον Δ ΙΙΙΙόσΙ() Τομέα
για την απόδοση
των 200.000 συντάξεων
Τη
ώχη ,
Μηω-"κη ήμρης
Αλ. Τσίπρας
Νέας Δ Μας
ΙΙΙ"
ΙΟΒΕ
Της
«Στον τοίχο»
Ί σακαλώτος
κοι κι ο
Ι llr
οι φαρμακοβιομηχαν ίες μας
από την ανερμάτιστη πολιτική
του υπουργείου Υγείας
με
ΠΝ Α
Το
φαρμα
KTOV
έ*ΕΙ
ι. ΤΟ μ«
ΟΠΑΔ
13

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο