Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-15122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-15122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 - ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27193
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Μεγάλη σύγκλιση
Ελλάδας-ΗΠΑ
ΜΙ Την Της «lllTOQlZti;
προόδου" στις ελληνοαμερΙΗΙΙνικές σχέ
σεις και τον ηγετικού περιφερειακού φό
Ελλάδας ολοκλημ-ώθηκε το τετ α
τον αναιληρωτή υπουργού
Ίόν Γιώργου ΚατρούΥΧΙΙλου *ιιι του
ριχανΙΊί ΥΠΕΞ ΜάΙ* ΙΙομπέο με το οποίο
έληξε ο
Ελλάδας ΗΙΙΑ "Την
TO Την
λοχλήρωση του εναρκτήριου στρατηγι-
Μ αλόγου Ελλάδας ΗΠΑ
Χαρακτηρίζονπ.ις τον στρατηγικό διά-
λογο ("ς την πιο σημαντική εξέλιξη στην
3
ΊΙΙ λέ-
Στα 7,612 δισ.
ευρώ
υπερακοντίστηκε
το πλεόνασμα
7,612 το
Ι Ιμηνο to πρωτογενές λιόναομα
του προϋπολογισμού, έναντι για
πρωτωγενές Πλεόνασμα 4,071 δισ. ευρώ
*ιιι πρωτογενούς πλεονάσματος 4,646
δισ. για Την ΙΐΙΙΙΙ Περίοδο Το 2017.
Σύμφωνα Ι.ΤΙ ση; μι ιιι
προϋπολογι
σμού. αε τροποποιημένη ταμειακή βάση
για την περίοδο
ου- Νοεμβρίου 2018 α- 3
Σε λειτουργία η
πλατφόρμα του
«Roots» για ΜμΕ
ΑνωίΥΙΙ η πλατφόρμα
επιχειρήσεων για την ά-
σής τη; στην επιχειρηματική μοινότητα
Βόρειας Ελλάδας, πρόμειται για μία
Πρωτοβουλία Χρηματιστηρίου Αθη-
Εμποριχό Επιμελητήριο μι
την υποστήριξη της Παγκόσμιας Ομο
σπονδίας Συμβουλίων
Τας (GFCC) ΊΙΙ του Υπουργείου
Στόχος , η κ(ιι
εμπορικά αξιοποιήσιμων επιχειρηματι
σχεδίων μικρομεσαίων εταιρειών. με
0χοπό τη διευκόλυν-
ση της τους ε- Ξ¯Πλλ
Συναγερμός στις Βρυξέλλες για
Brexit χωρίς συμφωνία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
τις προετοιμασίες της
για την περίπτωση απουσίας "ιιι-
("ηο deal“) Ιιι το Ηνωμένο
Bame:lo ενόψει της αποχώρησής
ΤΟΙ Την
Μάρτιο, ΤΙ"ΊΙΊ ο τη;
Κομισιόν Ζαν-Κλοντ μι-
ά την ολοκλήρωσης τον δείπνου
εργασίας της Συνόδου Κορυφής
ήταν αφιερωμένο στο Brexil.
να μα; ΤΙ [ΙΑΊΙΙ ΙΙΙΤό
αντί Vit ΙΙΙΙς λένε Ί
θέλουμε εμείς-, πέταξε ο
Πριν n
θα δημοσιοποιήσει την Τετάρτη Ι
Δεκεμβρίου τις πληροφορίες.
που θεωρεί "γενικά χρήσιμι; και
«<Ιφορούν την προετοιμασία για
"ηο δηλαδή το σενάριο τον διαζυ-
γίου χωρίς συμφωνία.
Σύμφωνα μν τον πρόεδρο του
θυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι- η
οποία απευθύνθηκε το βράδυ της Πέμπτης
στους ομολόγους της,
v« ΙΙΙΖΙψΙήσνι τη
που χλιι ιττηχε ανάμεσα ιπο ΗΒ χαι την
ΕΕ και τους ζήτησε
Αλ. Τσίιιρας: Ατολμη η ευρωπαϊκή ηγεσία
μια πολύ δύσγολη συζήτηση
για ιιι θέματα της Ε.Ε.", είπε ο 1ρωθΙ
ιΙι τοι το
της Συνόδου .
Δ ΙΊ3ΤΙΖΙός όλα τα μεγάλα ζητήματα,
αποφάσεις δεν ελήφθησαν, t
χεσήμνιγε ο πρωθυπουργός, Συμπλήρωσε
πως Ι .Τάρχει χερίττιοαη οι νι.π0Ιφάσεις να
δε. λόγο για αντιδράσεις από
νάμεις λιγότερη Ευρώπη, επι
σημαίνοντας τον της της
ΑκριώεξΙΙάς,
Μιλώντας ΥΙΙΙ άτολμες αποφάσεις που
νερό ΙΠο μύλο των
δεν είναι δυνατό μην βρούμν τρόπους
για εξασφαλίσουμε πόρους για την α-
νάπτυξη χωρίς να ε τοις
λίτες μας.
TOVS
του; ζητά περισσότερα τους δίνει
λιγότερα.
O K. Τσίπρας επεσήμανε για Την Ελλά-
ΙΠην TO)V
θυμιζοντας, όπως είπε. ότι η προη
Ενα θαύμα περιμένουν στα Σκόπια
H επίτευξη ΙΙδΙΧής ΙλιιηψηΙΙίας στη Βουλή της πΓ&Μ ΙίΊΙΙ πάντα δύσκολη στην
Τη δξΙΈOΙΊΙξ
τα θαύματα Είναι δυνατά στα Βαλ"άνιαο τονίζει τον οιη γαλλΙ*ή Le
Monde ο υπουργός της "Ι ΔΜ *ΙΗόλα Ντιμιτρόφ. με την
ψής τον Παρίσι.
Η γαλλική Εφημερίδ<Ι Επισημαίνει ότι η επικύρωση της ΙΠ μφ«ονίΠς μεταξύ
ΠΓΔΜ. πον Επιτεύχθηκε τον περασμένο Ιούνιο μΕΤ(Ιξύ τον της πΓΔΜ Ζό-
ΤΟΙ .
θέμα στα ότι αν η δΙΙΙδΙΥ.ΙΙπι α της, σύντομα η θρ
μπορούσε να οτομασθεί "Δημοκρατία τη; Βόρειας Μακεδονίας". μετά από 27 χρόνι<Ι διέ-
ΙΤξης με την Ελλάδα.
Ωστόσο τίποτα δεν ΚρΙΙ)εί (ΙΥ.όμνι αφού το δημοψήφισμα που έγινε ΟΤην
ΠΓΔΜ. τον Σεπτέμβριο έδωσε τι " ψήφων Ι ;τέρ
νίας, είχε παρκή συμμετοχή. Η διαδικασία περιλαμβάνει τώρα 2
ΜΙ τον του μο
ντέλου, χτιι η Ελλάδα να χά
αει πόρους όπως χιιι άλλες χώρες που
Την
δεν φαντά-
ζομΙΙΙ άλλες δεν τη
πρόσθεσε για την αγροτική πολιτική που
ΤΟ Ο
πουργό; ότι φΙΙίνΙΤΙΙΙ ΛΙ );
ποιες δυνάμεις επιχειρούν
νη συζήτηση για τη Συνθήκη Δ0Ι βλι
νου. κιιι για την ελληνική κυβέρνηση
κρύβε Ι « Α"ΆΙΙΙΙ$ΤΊΤες, H
v« μην η ι«νΙΙθΙΙΰρηση,
μπλήριοσι ο Αλέξης
πως το ζήτημα θα το θέσει χιιι στη
τοι.
βλημΙΙ τη; μόνη της. η
θύνη πρέπει να Σε αυτή τη
στάση θα ε;τιμείνονμε. ξεχαθάρισε ο πρΙΙ)
γός.
Ερωτηθείς o πριοΟνποΙ. ργός για το εάν
ιτι ζήτησν μι ηγέ
rv;. 11. τους ισχυρι
ομούς του προέδρου της ΝΔ από το βήμα
της συνδέοντας το ο-
νοματολογικό με το 2

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο