Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-17112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ηχώ

Οπισθόφυλλο Ηχώ-17112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
16
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΩΔ ΙΚΟΣ: 1781
9 772529 029169
1,5€
ΕΤΟΣ: 490
AP ΦΥΛΛΟΥ: 14006
ΟΑΣΑ: τον Οκτώβριο
«κόππκαν» 6.911
πρόστιμα από ελεγκτές
έχουν
με της
διοίκησης ΟΑΣΑ. Στόχος η της
ΙΙς
λΕΙθρεηΙβ ά
Πληρώνει με Τα
τοι το-
340958
ΟΣΥ ΣΤΑΣΥ. O όρος
με αύξηση
αριθμό 6.5*
Τα
νηόρξξΙ
από πάταξη της
ΟΣΥ, μόνο 20
Ρίχνει ΤΙς τιμές ιι ΦΑΓΕ για
να αντέξει τον ανταγωνισμό
Τη μάχη Greek
Slyle Ye.gurt
η ΦΑΓΕ η από
014
Μόνο
το" 2019 της
584,3
H της εμφανής
της
αντίστοιχα. H μείωφη από Ιη .
Πόση
τις
Τ: 210 3817 700 210 3817 716 210 3817 737 F: 210 3817 331 E: ih0@0tenetgr W: www.ihodimoprasion.gr
Λυκαβηττός
σημείο από τα
ΤΟΠΙ*ΠΙΙΚΙ
ΚΤΙΙ έΤOΙ "Ι
πόλο έλξης και τόπο αιτιψνχής για ακόμα πε-
και ξένοι ς που θέλουν
τι την
ΙΠ λ. 2
ΕμφιετΤόγλου
Τη τον. ειηυλαβΙών που έχει αναλά-
βξΙ Ι ΤΟ μ C TttW ΚΙΙΤΙ1β0λή ΤΙΠ
Ο K. Ι ΠΟ
στηρίζοντας ότι η ανασταλή εργασιών στο
είναι καταχρηστική και επιζήμια ΊΙΙ το
ελληνικό Δημόσιο.
ΚΙ κίλιας
Την να α
ΟΤη ΟΤΙΙ . ΤΙΜ
ΚΙ ΙΙΙΙξ
ρί&Ι "Clawback και Φαρμακευτική Δαπάνη".
ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Τα νοσοκομεία
«στεγνά» από ρευστό
η τοι
OTOC S
νέους διοικητές των Νοσοκομείων
αναλαμι%νουν ο ύντομα στο ΕΣ Y
σχετική με τα
οι
θα κληθούν τι βάλουν τάξη μέσα σε
ελάχιστους μήνις .
Ήδπ τα αρμόδια
"ι οδηγίες
δΙΙ)ΙΚΙΙΤές ΤΙ"”
( Y ΓΙΕ) για τη συγκράτη-
ΟΤΙ tOW ΠΙΑ
και των έλεγχο τι." προμηθειών.
O Ι ΠΟΤ Tlkk)
κιιι
Διοικητές των νοσοκομείο"
ΤΙς πι"
μήθε ες.
αλλά κτιι
ΙΙΠΙ19Ι-ίΙΙς ,
την αρχή διαδικασίες για
Άλλωστε, τα 000-
ΚΟ με ί ΙΙ Κα Ι ΚΙΙΙΕΜ5
ελλείψεις ον βασικά υλικά,
λ« οι
ακόμη ι
θα Οδηγία
v" οπιι
Τόλη μέ"Ι στα νοσοκομεία, χι
των .τι (Π
τοι Y.
E , Πριν
ΤΟ Κλι ί0ΙΙΙΙ) ΤΟΙ έ-ΤOΙΚ tll %ΟΟΟΚΟ-
μεία έχουν από ι
οριακά λειτουργούν. Δεν τυχαίο
έΚΤΙΙΚΤΙΙ 54 tkllt.
ει. ρώ στα “"οκομείΙΙ
να πλ τα φάρμακα.
Αντίστοιχα άδεια είναι τα ταμεία για
βΙ10ΙΚά ΙΙ\ΙΚά
νέΠξΙΙΙ τι
οι για τι βρουν τα απτι-
ιιπι% T11V
οι
δΙOΙΚ1ΙΤές tlOW M
οποίοι π Ι θ<ΙΙότητα θα ανακοινωθούν
ακόμη και σήμερα Παρασκευή
15/11 Αθήνα-
ΚΙΙΙ Της
άινειστές.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο