Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία

Εστία-18112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ A. ΚΥΡΟΥ
(Ι9ΙΒ-Ι95φ
ΚΥΡOΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(191+1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΛΕΞΙ- ΙΣ ΖΑOΥΣΗΣ
18Νοεμβρίοι,2Ο19
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣΛΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πλάτωνος μεγαλομ. Ρωμανού
Σελήνη 22 Ι Ανατολή ήλίου 7.08 —Δύσις 5.12
AT lTKll: ΌΤΙΙΜΛΤΙΤ0λΙΚ0ί 5 ( Ι 3120β.)
Αριθμ. φύλ. 41508
Έτος 1430v
Τιμή 1.50
εις τό είδος του
Έπιστροφή Τσίπρα στό πεζοδρόμιο
Ρίψεις μολότωφ άπό ταράτσες έπεχείρησαν οί άναρχικοί
H ΠΡΕΣΒΕΙΑ Tiiw δΙΙΙψΕΙ"δΕΙ
Τήν
Κίνηση
Τόν τής ΙΙ0ΙΙΙΙΤΙΚής A
ό ή γήθηκξ
Πολυτεχνείο Bu-
Σοφίας. άσΤξΙΚΙ)όμεθΙΙ ΚαμμίΙΙ
ά "κ-οίιιοση δέν Ιξέ&οσε ή πρεσβεία. (λ>δκμίΙΙ «διαρ-
ροή» έπινε.
KtlV&; πρώην
f011V σκηνή
Τής 17ης ήταν Δυστυχώς
Γ Ι ΙΙΙΊΤό ΚΙΙί μόνο
τοι” κ. T)
άρχηγός της Ά . τιπολΙ κάνει πεζοδρόμιο ξανά.
Θά νά κανείς πόσα χρόνια πέΙΥΙ-
άπό Τήν τελευταία συμμετσχή ΤσίπιΜΙ σέ πορείΙΙ.
Από τό 201 S καί μετά κλμ:ίσΟηκε στό Μέγαρο Μαξί
Τιμές 2008
στά άκίνητα
Τής Έρμού
Τάση ή
ξένων θεσμικών έπενδυτών καί
Ά Εταιρειών
τοι (ΑΕΕΑΠ)
νεΙ Τό trend Τής Not
λΙΚής S. H
σκεται πλέον έν πλήρει έξελίξει, τό
έπε.νδυτικό ένδιαφέρον έστιάζει έκτός
άπό τά παιΜΙΜστακά γραφεία καί σέ νέα
έπενδυτικά προϊόντα μέ πιό χαρακτη-
ρισΤΙΚό Τά Oί
K11i Τά
T41ia Τά Ι +5 2 δισ.
μου. Από έκαί-ΚΙ τό έκλεισε μέ τίς
ΗΠΑ δ>.ες τίς έθνικά άπαΝΙδεκτε.ς συμφωνίες. Από τά
ΣκόΠΙΙΙ Τό περίΥΙΥΙμμΙΙ
ΣΤΟ" ΛΙΥΚ0
Στρατηγικοί εταίροι
παρεχώρησε βάσεις στήν Λάρισα, τό Στεφανοβί-
KtlO
Κκ.Ιί τοι)
τοι) Μανώλη Κοττάκη
O άνασχηματισμός καί ή παράταξη
o
O
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Τό μεγάλο στοίχημα
πού ήδη ή Qanlas.
Τό 7871)rearnliner -
όλα Τά ρεκόρ
Πτήση Ι 9 19 λεπτών Τό
σκάφος π0ι.% ΙΙήη μία
γη διαδρομή Τήν Νέα Τό
Τήν όΙ. ατολή ήλί0Ι.".
PlT)jecl Sunrise . Μέ Τό
Τήν π τήση 50
μία 45
άξΙ0.λ0ΥώΙ. τας Τίς
πτήσεων rc js
ΤώΙ συμβολαίων Κα-
Ιά Τό t7T9±all.T Τήν
,χ.φΙOΤΙΚή Τής Ιό
Ol πτήσεις μέχρι Τό 2023.
H ΤΟΙ"ΙΚή Τίς
Ίέ κι άνι0.
Ol δΙΠ0λίΕς , δημοφιλέσγέρη
Τουρκία Τό 24apO στό
googlc ή
ΚΙΜΙ% 0» Twiller Τό
μ9 ηή Έτσι Τήν
άλλης ΚωΙΌΤα-
E"tOTESKhT3V Τής To —
ΣΟΙλ0ύ
Ιό Τήν
ΑΡΓΗΣΑΝ. Τό Τήν
"Ισή τους τά πρώτα δημοσιεύματα (σέ δύο έΦημε-
ρίδες) περί έπικείμενου άνασχηματισμού Τής Κυ-
βέρνησης. Είναι μέν Τό άγαπημένο θέμα ήμων
δημοσιογράΦΙ_ον. άνεξαρτήτως κομμάτων. άλλά άν
δέν μάς κλείσει κάποιος καί τό μάτι δένπροχωρΔμε.
Έδώ φαίνεται, δέν συνέβη αύτό, Έγι-
νε στοχευμένη διαρροή όνομάτων ύπουργών γιά
Τά όποια ύπάρχξΙ εύαρέσκεια άνοχή, δυωρέσκεια.
Κατά Τήν γνώμη μου:
Πρώτον. είναι τΤ0λΙΤικό λάθος νά έκπέμπεται χω-
ρίς νά διαψεύδεται Τό μήνυμα ότι τέσσερεις μήνες
μετά Τήν άνοδό της στήν έξ0υσία ή Κυβέρνηση
έχει προβλήματα καί μελετάται ή άντικατάσταση
ύποωργών. Καί έτσι νά αύΤό δέ λέγεται. Γίνε-
τοι όπλο της άντιπολίτευσης.
Δεύτερον. κατά Τόν Κωνσταντίνο Μητσοτά-
κη ίσχύει ή θεωρία των έξαμήνων.-Ενας υπουργός
χρειάζεται έξι μήνες γιά νά καταλάβει Τό άντικείμε-
νό του καί έξι γιά νά άΤ10δώσει. Άν άπό τούς Τέσσε-
ρεις έχει Τό μυαλό τοι) στό Τί Oi "ημερί-
δες. χαιρετίσματα. Θά κατεβάσει μολύβια. δέν θά
ύπογράφει Τίποτε.
Τρίτον , είναι σωστό τό πρόγραμμα άξΙ0λόγησης
ύπ0Ιιργών "Μαζί" πού παρακολουθεί Τήν άπόδοση
ύπουργών μέ βάση νομοθετικό έργο,
Θράσος Σκοπίων
γιά τό έμπορικό σήμα
0ίΣκ0ΠΙΙινοί
Κό σήμα Τών Τής
ΚΙΙί ΤΟΙς Τής
συμφωνίας των Πρεσπών. μέ Ιδιαίτερο
ό «Macedonia the GReal»
Τό συν Tliw
δΙΙιμαρΤύρΕΤαι ή ΆΙ)ήνΙΙ
ΠΙΣ ΗΜΕΡΑΣ
δέν μπορεί νά είναι τό μόνο έργαλεΙο. Ή Κυβέρνη-
ση δέν είναι ΙΟ3Ε. Oi δηλώσεις της ύφυπουργού
Μιχαηλίδου Oi όποιες παράγουν διαρκώς πρόβλη-
άξΙ0λ0Υ0ύνται
άττό τό "Μαζί". Ό τρόπος πού ξεσκέπασε ό ύπουρ-
Υγείας Κικίλιας Τό δίκτυο χορήγησης
ητικών χρηστών σέ έμπόρους ναρκωτικών άττό Τό
ΚΕΘΕΑ δέν μετράται άπό Τό σύστημα άξιολόγηρης.
Είναι έπιτυχία
Τέταρτον. έκτός άΠό τούς ύπουρΫ0ύς πρίν γί-
νουν άλλαγές πρέπει νά άξιολογηθεΙ καί ό Τρόπα;
λειτουργίας της Κυβέρνησης, στήν όττ0ία έχουν
ένταχθέ1 Oi ύπουργοί. Συμφωνώ άπολύΤΙιμς μέ Τό
πρωθυπουργοκεντρικό ήμιπροεδρικό σύστημα Τής
καγκελλαρίας πού θέλει Τόν ύπουρ γό έκτελεστή της
πολιτικής τού Πρωθυπουργού, Αρκεί όμως νά δίνει
Τά έλάχιστα περιθώρια άνάπτυξης πολιτικής σέ
Κάθε ύπουργό. στό Πλαίσιο της Κυβερνητικής πολι-
ΤΙΚής ΠάνΤOΤξ. Πετυχημένοι δέν είναι μόνο Oί πει-
θήνι0Ι ύπουργοί Πετυχημένοι είναι Oi ύπουργοί πού
έχουν έλευθερία Κινήσεων καί είναι αύτόφωτοΙ
Πέμπτον, ή Κυβέρνηση έχει αύτή Τήν στιγμή
Τά έξης χαρακτηριστικά: ίοχυρό Πρωθυπουργό
όποίος δέν έχει κάνει μέχρι στιγμής λάθος καί Κα-
λή λειτουργία Υπουργικού Συμβουλίου. Μαξίμου
Συνέχεια πλ. 3
Μετανάστης
μαχαίρωσε αστυνομικό
ριάστυνομικό πού Επιγχείρησι: νάτόν έλί7ξΙ:ι. Τό
περιστατικό "ΙΝέβη στήν περιοχή τού Πολυ-
ΠΡΟ-
νά σέ πού έΚΙ-
νι. ίΤ0 O
Τόν μαχαίρι
ΠΙΤάΦι:ρε ΠλήΥΝΙΙΙΤΙΙ
τού Δημήτρη Καπράνο»
Τίς τοι). ή Μη
Τάκη
Τούτων δοθέ π μυοκτιλεϊ κατάπλ ηξη ή ύποκριΤΙ-
του πρεσβεία. Πολύδέ κκρισσόΤι:-
ή ΣΥΡΙ7-Α. Klli Ά ΤΙΠ0λίΤξΙΚΤΙΙ
ή τοι)
ΚΙΙΙΊΚή πολιτική "Τήν μάλιστα
ό K_ Τήν TOU
Ή άνάρτησίς τοι) στό άνέφερι: τά έξής: «46
ΧΙ>όΙΊΙΙ t00
ΤΙόι παιδιών Νοέμβρη
καί τιμούμε όσους ζωή τοις γιά Τήν
L2Kl il OlS με-
γάλο Τ)ΖΙ “ στήν τη χοίΙΤ(Ι, ΙΙΙ κό
έξορίΙ:ς. Φέτος έχουμε πολλούς λόγους νά Ιάμαστκ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
"Ωσμωση...
τού Μάξ Χαραχόπουλ0Ι, (σελ 8)
ΊΙΤΤOΙ)ΙΚά ντοκουμέντα
O Κυριακούλης
Μαυρομιχάλης
Τό άρχονΤΙΚό τοι
στήν Αθήνα
τοι- Έ). Γ. ΣΧιιΙδά 4)
Ό Γαλλογερμανικός
άξονας
τού Άθαν. X. Παπανδρόπουλου*
Γιατί ή Γαλλία έπιδΙώκει
νά έπανατοποθετηθεί
ήγεμονική δύναμη
ΟΤό γίγνεσθαι;
ΠΡΙΝ μία τριακονταετία.
ή ΗΠΑ Τό
Χορό ή Εύρώπη άκολουθεί„. Με-
Τά Τήν πτώση τού τείχους τού Βερο-
λίν0Ι.Ι ή κατάσταση αύΤή άρχι-
σε νά άλλάζξΙ. Τό γεωπολιτικό τοπίο
άποκτούσε νέο περιεχόμενο καί Τά
ψυχροπολεμικά δεδομένα άνατρέπο-
νταν . Oi πρώην κομμουνιστικές χώρες
Τής Κεντρικής Εύρώπης έσπευδαν νά
ζητήσουν ένταξη στό ΝΑΤΟ καί όλες
Συνέχεια στήν
ΤΟ 23/11 ΗΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ
nnc 1920
ΤΟ ΔΗΗ0ΙΙΙΗφΙΙΗΑ ΤΟΙ
ΚΑΙ ΚΔΤΜΙΚΙ,ΙΣ ΒΕΗΙΙΕλΟϊ
ΣΤΙΑ
Νά βρούν όλοι μαζί Τήν λύση
Δέν ωμη ή
οι Πήγα
Τήν Τόπ
πού ή
TWt μι
κά Τήν πμτη Τήν
λαπα1α στιγμή Και &rro-
ψη Υν&η. Γνώρισα
Φ ντά T"
μρικοΙ ήταν
δ ταν οι κι
θύμο-
τα βίας. Άρα.
δΤΙ
στήν
ηση Τώ , Τής
μου γρή-
νόημα, Τήν άξ1α
Τήν σημωΙα της.
ή Πολιτεία
yiVEl
ΙάφορΙσΤΙϊ τούς νιό-
ή γενιά ΠολΙΠ*
Μόνο Έλλά-
δα μποροΰσΕ,
Υάλη ΕύτολΙα καθολική
στιγματΙOΜ μια
περίοδος μόκα Τό
και ή ΙΠΙδ0ΚΙμασία Τής
Σιπή εια στήν σελ. 3

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο