Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-19112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

19
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2Ο19
ΕΤΟΣ:490
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
lil
1,5€
ΑΡ. 14007
Τ: 210 700
άμεσα €130 εκατ. στη
Δ . Και Αρκα&ΙΙ
για τη μεταλιγνιπκή εποχή
Τέλη
, αψάς. το ΥΠΕΝ
τα
Παπαθανάσης:
Ξαναλειτουργεί η ΕΛ ΒΟ με
στρατηγικό επενδυτή κιιι τοι-
λ άχτστον 600 εργΤΙΤόΙΙΙ Ι 0Ικ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
- 210 3817 716 - 2103817 737 F: 210 3817 331 E: iho@otenet.gr W: wwwjh(klimoprasion.gr
"Κόκκινα δάνεια>.
21
ΠΙ
Κ.Ο.Κ.
ή Οδικής
έλ στις tiwt k.s.
0d.3
ΟΗΕ:
Περίπου 7 εκατομμύρια παιδιά
στερούνται την ελευθερία τους
διά
κράΤΠ
I o αυτό
ΟΗΕ Δ ι
γμφ€10 ΠΙ η
tOO "Ι
ήταν
της
tl" ΤΟΙς ,
410.01Mj
Της
A 54
ΟΙ ΠΙ OTOkl Της
Τέλος χιλιάδες TO
tOV Ι"αμΙΙΚ0ύ
στη

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο