Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-20122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

"Θέλουμε λίγα
από τους
και
από τους λίγους"
ο
ΑΡ.ΦΥΛΛ0Υ 4264 . ΧΙ 0ΣΙ50
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΔΕΙΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
ΤΙΜΗΟβΟ
Ακατάσχετο χιλ €
Προστασία των άμεσων κοινοτικών
ενισχύσεων του Πυλώνα Ι της Κοιντίς
Πολιτιιαίς (ΚΑΠ) από μέσα
αναγκαστιηίς εκτέλεσης, παρακρατή-
σεις και συμψηφισμούς μέχρι του
ποσού των 7.500 ευρώ ετησίως ανά δι-
θεσπίζει τροπολογία ποιι κατα-
τέθηκε, από τους συναρμόδιους
υπουργούς, στη Βουλή
Σελ5
ΣΕΒΟΜΑΙ
Σταματώ το Κάπνισμα
σε Κλειστούς χώρους
ργ
Σέβομαι Δεν Παρέδωσε όχημα
καπνίζω
Σε κλειστούς
4x4 στην Π.Υ.
Ο Πρόεδρος της
Χώρους - Μία πρώτη Π.Ε.Δ. Γιώργος
αποτίμηση φ Σελ. 4
Κωτσός
φ Σελ.9
Τους επικαιροποιημένους ψηφιακούς
Των αναδα- ! i
erasmus+ KA229 learn 4 life
Το 50 Γυμνά- !
σμών και ανα- Ι i
σιο Καρδίτσας Ι
διανομών Ι
φιλοξένησε με i
υπέγραψε o i !
Περιφερειάρ- i !
Θεσσαλίας i !
Κώστας
Αγοραστός i i
φ Σελ. 10
μεγάλη χαρά
την πρώτη
Διακρατική
Συνάντηση
φ Σελ. 10
L.
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ...
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ-
νεργάτες για την στελέχωση των πα-
ρακάτω τμημάτων.
Ιον γραφείου με γνώσεις
λογιστηρίου.
2ον Χειριστή ηλεκτρονικών υπολογι-
στών με γνώσεις στα Social media.
3ον Διαφημιστή με γνώσεις marke-
ting.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σπουδές ή εμπειρία και ευχέρεια στα
Social media και στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την
δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, ή αποφοίτους ΙΕΚ κ.λπ.
Πληροφορίες: 244 Ι 080888 —
6977200595. Στείλτε βιογραφικά στο
alithianews@gmail.com

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο