Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-21122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-21122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΙ-Ι 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27197
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
O νέος ενιαίος
ΚαΤώΤαΤ0ς μισθός θα
ισχύει για όλους χωρίς
ηλικιακές διακρίσεις
νέος ΙΊΙΙίος αυξημένος *ΙΙτώτα
ΤΙΊ ΤΙίχρΙ νΙ τι" Ι ΠΙ"ΙΙ-
Τώτατο μι«θό για τους νέους έως 25 ε-
1.700 διαπιστευμένοι
δημοσιογράφοι στην
ετήσια συνέντευξη
Τύπου τοι Βλ.
Ο Της
την απόφαοη του Ντόναλντ Τραμπ για
Την
ποιο το ΚόσΤ0ς το
95 έως 100 ευρώ διαμορφώνεται
ΤΟ τι)
Παρατείνεται ο v. Κατσέλη
τ
Την ι.
( ZliO ; ΤΟΥ
μέχρι 31.12.2019, ΛΙΙΙίρυνυη; του πεδίον
εφαρμογής τον ΙΙΙΊΙΥΙφγή; ορισμένων
για να ευκολό
τοι v-
"Την
Οικονομίας Ανάπτυξης *ιιι Αντιπρό
εδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγα-
- με Την n
δυνατότητα. (ΙΧόμη κι δεν συμφωνή-
όλοι οι ιιι(ι
πλήρης ρύθμιση χ<ιι για τραπεζικά δάνεια
και για το Δημόσιο να μπορεί V« V-
χάρξει ρύθμιση μόνο με το Δημό-
οιο ή
το οποίο αφορά πάρα ενδιαφιρό
μενους. Βεβαίιη; (ΙΙΙ”ό ισχύει) εάν οι ο-
φειλές το Δημόσιο
έΥΙΙ ποσό μεγαλύτερο τον των
ΟΤΙ
(ΙΙ ξά»νται το όριο εκείνων των υποΙ4έσν
ων που μπορούν τύχουν μιας ΙΙΙ. τοματο-
χοιημέγης ρύθμιση;
ΤΙΙ Vlt
(π.χ. μπορεί να έχει ένα
δάνειο Ι :τιχειρηματίας "ιιι
η ΤΟΙ
Την
σνμΙι:φινίΙΙ μι τι; τράπεζες) ρ-
Επίσης. ό-
οφειλέτη; μπει "τη δια-
δΙΧΠΙΠ(Ι ΙΙΙΤή, από μέτρα (ΙΝΙΙ
ΔΕΙς) "ΙΙΙ
χιιι ορίζΙΤΙΙΙ ρητά άτι η ποινική δίωξη για
το μη
ΤΟ ή lVll-
η δΙΙΙδΙΧΙΙΙΠΙΙ δΙΙIΧΙΙνονι-
ιηιού.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στις επι
χνιρήσει; α κόμη χ<ιι με
ΙΙξΙOΠOΙή00ΙΎ TOV μη-
προσπαθούμε να χάνουμε τα
πράγματα απλούστερα. ότι
όλη την ΕΙ ρο1πη, του τύπου ρυΗΙΙί
0εις εξΙΙ)δΙΥ.ΙΙ0τικού μηχανι-
ομού, ότιιν μάλιστα θέλει 2
TTE: H επιστροφή στις αγορές το ασφαλές κριτήριο
για την υπέρβαση της κρίσης
Εμφαση στη σι νέΧΙ
TlOV
πι)ι
ΥΙΙΙ ΗΙΙΙ
τη διατηρήσιμη Ι.ΊΙ ΤΙ)ΙΙ-
τοι
"ΤΙς n
Τράπεζας της Ελλάδος
Τη
OTOV
*ιιι ΤΟ
συμβού1ΑΙΙ.
Η Ενδιάμεση
της Τράπεζας Της
τη ΝΙ4ΙΙΙΉΙΙΙ-
ΤΙΚή Πολ ΙΤΙ ΑΙί n
πρώτη Ι :τοβΙ1λλΙΊIΙ
την ολοκλήρωση του
ΠΟΟ-
τοι 20 Ι 8.
νεται ιπην η
Κλήρωση του προγράμμ(Ι
ΤΟς
()ξΤΙΥέ; ΟΤΟ
ΚΙΙΙ Τι; Τη; 0120VO-
μίας. ΩΙΠόοο, Ι. τισημώνει η
θειτη τη; Τράπεζας Ελ3Μδο; ΥΙΙΙ τη
Νομισματιγή Πολιτική του Ιουλίου 2018, η
τοι Δη-
είνΙΙΙ n
ότι η οιχονομίΙΙ έχει την γρι ση.
ΣΤΟ ΠΟΙ
ΤΟΙ Π ΦΟ (ΠΙΟ/ΙΟ-
η Vtl (Ι-
ΤΙΚών (Ι
ντΙΙΙ0ε ιηΙηιλά επίχώΙΙ, λόγιοιιναταράξε
φΠις Ι-
Και λΙ5ΥΙΙ) της (τ ξ-
tlk(i με το
ρυθμίσεων που Είχαν (ΤΙΊΙφωνηΙ)εί στο
οι πράσινες, οι ΚόΚΚΙνες σχολές του
Υπ. Παιδείας
Τα - οτο σύστημα
Νέο σύστημα εισαγωγής ΑΕΙ ΤΕΙ δρομολογεί το υπουργείο Παιδείας, το ρ,
προβλέ1ξΙ δύο ΙΙδΙόν σχολές. ΣΙ χρειάζονται ΙΙΙΙΊλλήνιι ς *ιιι ΠΟΙΑ); μόνο o
βΙΙθμός αιολ Ι" ηρίου.
Τα έρχονται στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. με τον
νπουργό Παιδείας. Κώστα να εισαγωγή ΑΕΙ
3
Και ΤΕΙ μόνο με το απολυτήψΙ0 λυκείου.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο